طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

4 دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان‌های دولتی می‌باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با طراحی یک پژوهش علمی و نظام‌مند به پرسش اصلی پاسخ دهد: الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان‌های دولتی چگونه است؟رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی می‌باشد که با روش داده بنیاد نظام‌مند استراوس و کوربین انجام شده است. گردآوری داده‌ها نیز به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 مشارکت‌کننده در پژوهش انجام گردید. براساس نتایج حاصله شرایط علی در قالب 4 مقوله عوامل فردی، عوامل سیاسی و اجتماعی، عوامل ساختاری و عوامل اداری و مدیریتی دسته‌بندی گردید. پدیده محوری در قالب 3 مقوله عاطفی، شناختی و رفتاری تبیین گردید. تعاملات و کنش-های مربوطه با عنوان طبقه راهبرد و در قالب 8 مقوله شفافیت سازمانی، تقویت هوش هیجانی مدیران، عدالت محوری، تقویت معنویت و اخلاق کاری کارکنان در محیط کار، استراتژی همکاری-رقابت، حمایت و پشتیبانی مدیران از کارکنان، ایجاد امنیت شغلی و کاهش عدم اطمینان و عدم تجانس اعضای یک واحد شناسایی شدند. شرایط زمینه‌ای در قالب 3 مقوله عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و مادی‌گرایی تبیین گردید. مفاهیم حاصل از شرایط مداخله گر نیز در قالب 2 مقوله سوابق خدمتی و قراردادی کارکنان و ویژگی‌های رفتاری کارکنان دسته بندی گردید. نهایتا پیامدها شامل دو مقوله پیامدهای فردی و سازمانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها