تبیین و ارائه مدل شایستگی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران (یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران انجام شد. این مطالعه به روش کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها؛ مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان شاغل در سازمان تعاون روستایی ایران بود. نمونه‌ها به‌صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته‌های این مطالعه نشان داد؛ مدل شایستگی‌های حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران از 5 مولفه‌ی شایستگی‌های فردی، دانش، توانایی، مهارت و اعتبار تشکیل شده است.
نتایج این مطالعه گویای آن بود که مولفه‌های شناسایی شده برای مدل شایستگی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی بر اساس ویژگی‌های خاص این سازمان دارای اولویت بیشتری هستند؛ بنابراین جهت کاهش آسیب‌های سازمانی و جلوگیری از بروز فشارهای مالی؛ انتخاب و انتصاب حسابرسان داخلی در این سازمان باید فرای از یک جایگزینی ساده و بر اساس مدل شایستگی انجام شود.

کلیدواژه‌ها