فراتحلیل متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و متغیرهای تأثیرپذیر از آن در پژوهش‌های انجام شده در ایران

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسنده

گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت اقتصاد وحسابداری ،دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده

شفافیت سازمانی از موضوعاتی است که علیرغم اینکه مطالعات زیادی روی آن انجام نشده اما مورد توجه سیاسیون و پژوهشگران زیادی بوده است. این مفهوم به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای تمامی ذینفعان مربوط است. هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و تأثیرپذیر از آن در پژوهش‌های قبلی انجام شده در این حوزه در کشور ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی است که با بکارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم‌افزار جامع فراتحلیل انجام شده است. در این بررسی از تعداد 21 مطالعه منتخب، تعداد 7 متغیر مستقل و 18 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه بررسی فراتحلیل نشان ‌داد که متغیرهای استراتژی مناسب، پاسخگویی عمومی، رهبری اصیل، سرمایۀ اجتماعی، رهبری تحول آفرین، رهبری نوآور بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری و تشدید شفافیت سازمانی در سازمان‌های ایرانی داشته‌اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که شفافیت سازمانی، متغیرهای مهم سازمانی مثل توانمندسازی، ارتباطات سازمانی، معنویت سازمانی، سلامت سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت ترومای، فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمان، سکوت سازمانی کارکنان، خشنودی مشتریان، سازگاری شغلی، تعارضات سازمانی، فساد اداری، رفتارهای اخلاقی کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهد شغلی، وفاداری سازمانی، اعتماد سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات