طراحی الگوی توسعه مهارت ورزی مهارت‌های مدیریتی مدیران با روش نظریه داده بنیاد مطالعه موردی (اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول اداره مطالعات سازماندهی و مطالعات منابع انسانی

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی .دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی .دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران.

چکیده

ههدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مهارت‌های مدیریتی مدیران درقالب یک الگوی پارادایمی با روش داده بنیاد بود.روش پژوهش ازنظر ‌هدف ‌کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. ‌جامعه ‌آماری ‌‌شامل 300 نفر از خبرگان، متخصصین و افراد آگاه درزمینه مهارت‌های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند بود که30 نفراز انها جزءاعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران بودند به ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌هابه‌صورت سند پژوهی ومیدانی و ابزار گردآوری داده‌هاشامل مصاحبه نیمه سازمان‌یافته بود و پرسشنامه گردآوری داده‌هاازطریق روش داده بنیادبارهیافت نظام‌مندانجام شد. روایی پژوهش از روش سه سویه سازی و پایایی آن نیز به روش توافق بین کدگذاران تعیین‌شده است. برای ‌تحلیل‌ داده‌های کیفی ‌از فراترکیب، تحلیل مضمون ‌و نرم‌افزار MAXQDA ‌استفاده‌ شد. درنهایت 3 بعد، 13 مؤلفه و 65 شاخص نهایی شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد مهارتهای مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله) بعد میان فردی (مهارت ارتباطات سازنده، مهارت انگیزش اثربخش، مهارت تأثیرگذاری،مهارتمدیریتتضاد) وبعدگروهی مهارت تفویض اختیار،مهارت تیمی،مهارت هدایت تغییرمثبت،به‌کارگیری تکنولوژی، به‌کارگیری الزامات مدیریتی) بود. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده الگویا رائه‌شده از برازش نسبتاً "قابل‌قبولی برخوردار بوده که مورد تائیدقرارگرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات