طراحی الگوی توسعة مهارت‌های مدیریتی مدیران با روش نظریة داده‌بنیاد (مطالعة موردی: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه جامع علمی‌ـ کاربردی شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگویمهارت‌های مدیریتی مدیران در قالب یک الگوی پارادایمی با روش داده‌بنیاد بود. این پژوهش از نظر ‌هدف ‌کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. ‌جامعة ‌آماری ‌‌شامل 300 نفر از خبرگان و متخصصان و افراد آگاه در زمینة مهارت‌های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند بود که 30 نفر از اعضای هئیت‌علمی دانشگاه جامع علمی‌ـ کاربردی شهرداری تهران که همگی جزء پرسنل متروی تهران بودند به ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها سندپژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة نیمه‌سازمان‌یافته بود. پرسشنامة گردآوری داده‌ها به روش داده‌بنیاد با رهیافت نظام‌مند تهیه شد. روایی پژوهش به روش سه‌سویه‌سازی و پایایی آن به روش توافق بین کدگذاران تعیین‌ شد. برای ‌تحلیل داده‌های کیفی ‌از فراترکیب و تحلیل مضمون ‌و نرم‌افزار MAXQDA ‌استفاده ‌شد. در نهایت 3 بعد و 13 مؤلفه و 65 شاخص به دست آمد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد ابعاد مهارت‌های مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله)، بعد میان‌فردی (ارتباطات سازنده، انگیزش اثربخش، تأثیرگذاری، مدیریت تضاد)، و بعد گروهی (تفویض اختیار، مهارت کارتیمی ، هدایت تغییر مثبت، به‌کارگیری تکنولوژی، به‌کارگیری الزامات مدیریتی) است. بر اساس یافته‌های به‌‌دست‌آمده الگوی ارائه‌شده از برازش نسبتاً قابل ‌قبول برخوردار است که مورد تأیید قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسفندیاری مقدم (1394). «تعیین مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی مدیران کتابخانه‌های تخصصی استانداری‌های کشور از دیدگاه مدیران آن‌ها و استادان کتابداری»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة کتابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
اشرفی، مریم (1395). «بررسی عوامل تأثیرگذار در انتصاب و انتخاب مدیران میانی (مطالعة موردی: مدیران بانک سپه شعب غرب استان تهران)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
افشاری و همکاران (1395). «بررسی مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) (مطالعة موردی: مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
تونی‌ بوش (1395). تئورهای رهبری و مدیریت آموزشی، ویرایش چهارم، مترجم: محمد حسنی.
حمیدی‌زاده، امیر (1392). «بررسی رابطة ساده و چندگانة مهارت‌های مدیریتی و خلاقیت با کارآفرینی سازمانی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.
خجسته‌پور، علی‌رضا (1395). «طراحی مدل توسعة مهارت‌های مدیریتی مدیران شرکت ایران‌خودرو»، رسالة دکتری تخصصی رشتة مدیریت منابع انسانی، دانشگاه مدیریت بحران و آینده‌پژوهی اصفهان.
رضائیان، علی‌رضا (1395). مبانی سازمان و مدیریت، چ 19، سمت.
سادات‌عربی، محسن (1397). «بررسی تأثیر مهارت‌های مدیریتی مدیران شهرداری بر توسعة گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان مازندران)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری.
سلطانیه، اشرف (1397). «طراحی و تبیین الگوی مهارتی مدیران کارکردی در شرکت‌های صنعت برق تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی (مورد مطالعه: وزارت نیرو)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
قلی‌زاده، احمد (1394). «بررسی رابطة بین مهارت‌های سه‌گانة مدیران با میزان کارایی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب.
کریمی، مریم (1397). «طراحی مدل مهارت‌های مدیریتی مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس»، رسالة دکتری، دانشگاه شیراز.
محمودی، امیرحسین؛ اکرم عابدی (1399). نظریه‌ها، سازمان و مدیریت، چ 7.
مقیمی، سید محمد (1395). مبانی سازمان و مدیریت، چ 4، تهران، راه‌دان.
نیازآذری، کیومرث؛ مریم تقوایی یزدی؛ مریم نیازآذری (1393). نظریه‌های سازمان و مدیریت در هزارة سوم، چ 3.
References
Afshari, M., Honari, H., & Ghafouri, F. (2010). “Investigating the three managerial skills (perceptual, human, technical) of the managers of physical education departments of universities across the country”, Journal of Sports Management, Vol. 2, No. 5, pp. 105-229. (in Persian)
Ashrafi, M. (2015). “Investigating the effective factors in the appointment and selection of middle managers (Case study, managers of Sepah Bank, western branches of Tehran province)”, Master Thesis in Public Administration, Islamic Azad University, North Tehran Branch. (in Persian)
Baghani, H. & Kavousi, I. (2018). “The effect of meritocracy factors on promoting organizational commitment of case study managers in Tehran District 8 Municipality”, Master Thesis in Islamic Azad University, North Tehran Branch. (in Persian)
Bagheri, A., Salehi, M., & Niaz-Azari, K. (2015). “The effect of organizational learning on organizational commitment and agility in the police force of Mazandaran province to present a model”, PhD Thesis in Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch. (in Persian)
Barhem, B. & Younies, H. (2011). “Ranking the future global manager characteristics and knowledgerequirements according to UAE business managers' opinions. Education, Business and Society”, Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 4, pp. 229-247.
Baum, RJ., Lock, EA., & Smith, KG. (2001). “A multidimensional model of venture growth”, Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 2, pp. 292-303.
Bush, T. (2016). Theories of leadership and educational management, Fourth Edition.
Esfandiari Moghadam (2015). “Determining the professional and personal skills of the managers of the specialized libraries of the country's governorates from the perspective of their managers and librarians”, Master Thesis in Library Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in Persian)
Gholizadeh, A. (2013). “Investigating the relationship between managers' three skills and the efficiency of learning organization components in the Agricultural Bank of East Azerbaijan Province”, Master Thesis in Public Administration, Islamic Azad University, Bonab Branch. (in Persian)
Hamidizadeh, A. (2013). “Investigating the Simple and Multiple Relationship between Management Skills and Creativity with Organizational Entrepreneurship M.Sc”, Thesis in Entrepreneurship Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch. (in Persian)
Karimi, M. (2018). “Designing the management skills model of Zagros Oil and Gas Company managers”, Ph.D. Thesis. Shiraz university. (in Persian)
Khojastehpour, A. (2016). “Designing a model for developing the managerial skills of Iran Khodro managers. PhD Thesis in Human Resource Management”, Isfahan University of Crisis Management and Futurology. (in Persian)
Khorshidi, P., Meshbaki Isfahani, A., & Hajiha, A. (2018). Talent is the bedrock of excellence, First Edition, Tehran, Gisom. (in Persian)
Lee, N. (2014). “What holds back high-growth firms? Evidence from UK SMEs”, Small Business Economics, Vol. 43, pp. 183-195.
Mahmoudi, A. H. & Abedi, A. (2020). Theories of organization and management, Seventh edition. (in Persian)
Marin, D. & Verdier, T. (2012). “Globalization and the Empowerment of Talent”, Department of Economics.
Mark, T. & Schenkel, H. HT. (2004). Vested interests: how American and Chinese venture capitalists view practice (with CD) (seconded), John wiley and sans, New York.
Moghimi, S. M. (2016). Principles of organization and management, , fourth edition, Tehran, Rahdan Publications. (in Persian)
Mohammad-Davoodi, A. H. & Valaei Maleki, M. (2015). Application of organizational and management theories in educational organizations. (in Persian)
Montel, SJ., Meredith, JRS., Shafer, S.MS., & Sutton, MM. (2012). Core/ concepts: project management in.
Niaz-Azari, K., Taqvaei Yazdi, M., & Niaz-Azari, M. (2014). Theories of organization and management in the third millennium, third edition. (in Persian)
Okoro, E. Cross-Cultural Etiquette and Communication in Global Business, Toward a Strategic.
Reham, A., Eltantawy, GiuniperoL, & Gavin, L. (2009). “A strategic skill based model of supplier”, pp. 925-936.
Sadat-Arabi, M. (2018). “Investigating the effect of managerial skills of municipal managers on the development of urban tourism: Mazandaran municipalities”, Master's thesis in urban management, Sari Azad University. (in Persian)
Shirbegi, N., Barkhoda, S. J., & Fatehipour, G. (2019). “Analysis of the Structural Relationship between Organizational Commitment and Organizational Learning of Employees (Case Study of Kurdistan University)”, A new approach in educational management, Tenth year, number four. (in Persian)
Soltanieh, A. (2018). “Designing and explaining the skill model of functional managers in electricity industry companies covered by paragraph C of Article 44 of the Constitution under study”, Ministry of Energy Master Thesis in Public Management Azad University, North Tehran Branch. (in Persian)
Tabatabai Manzai, S., Modiri, M., & Askari Fahliani, S. (2014). “Identifying and ranking the effective factors of organizational commitment on knowledge sharing with MCDM approach (Case study: Central Insurance Organization of the Islamic Republic of Iran)”, Quantitative Studies in Management, Fifth Year, No. 2, pp. 29-32. (in Persian)
Whetten, P. & Cameron, G. (2010). Developing Management Skills, USA, Pearson.