طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی (مطالعة موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استادیار، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی در شرکت‏های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های ایران بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. در این پژوهش مصاحبه‏های نیمه‌ساختاریافته به صورت عمیق با 13 نفر متشکل از مدیران و کارکنان دانشی و متخصصان و کارشناسان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فناوری اطلاعات، زیرمجموعة پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های ایران، که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند، در پاییز و زمستان 1398، انجام گرفت. معیار انتخاب خبرگان این بود که حداقل سه سال سابقة کار مفید در شرکت‏های دانش‏بنیان، با تعداد 50 نفر نیروی کار، داشته باشند. در این پژوهش تجزیه‌وتحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی نسخة 8 در سه مرحلة کدگذاری اولیه و محوری و انتخابی صورت گرفت که به شناسایی 8 مقوله و 16 مفهوم محوری و 50 کد نهایی انجامید. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد آوای کارکنان دانشی به تعامل بیشتر با مشتریان، دستیابی به مزیت رقابتی، بهره‌وری و عملکرد بالا در شرکت‏های مربوطه منجر می‌شود. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیریت در بهبود تصمیم‌گیری‌های در رابطه با موانع و چالش‏هایی که کارکنان دانشی در رشد و توسعة شرکت‌هایشان با آن مواجه‌اند کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اقبال‌مجد، مهدی؛ علی صفری؛ علی شائمی برزکی (1397). «تأثیر کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب‌وکار: نقش قابلیت‌های پویای سازمان و آشفتگی محیط کسب‌وکار در شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان»، توسعة کارآفرینی، 11 (1)، صص 1 ـ 19.
حسینی، الهه؛ سعید سعیدااردکانی؛ مهدی سبک‌رو (1399 ). «بررسی صداقت رهبر بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانة رهبر (مورد مطالعه: آژانس‌های مسافرتی شهر یزد)»، گردشگری و توسعه،10(1)،صص 241-256.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1399). «ارائة الگوی آوای کارکنان دانشی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز شیراز)»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 8 (4)، صص 57 ـ 72.
ضیاء، بابک؛ مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی؛ مهدی تاج‌پور (1398). «الگوی بین‌المللی‌سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های برتر ایران)»، توسعة کارآفرینی، 12 (2)، صص 301 ـ 320.
عرب‌الله فیروزجاه، نادعلی؛ وحید فلاح؛ سعید صفاریان (1399). «ارائة مدلی جهت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد تحلیل راهبردی SWOT (نمونة پژوهش: دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران)»، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3 (8)، صص 175 ـ 205.
منصوری، سمیه؛ زهرا وظیفه؛ حلیمه یوسفی‌طبس (1396). «اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکت‌های دانش‌بنیان در استان کرمان»، توسعة کارآفرینی، 10 (2)، صص 319 ـ 338.
References
Addison, J. T. (2005). “The Determinants Of Firm Performance: Unions, Works Councils, And Employee Involvement/ High‐Performance Work Practices”, Scottish Journal of Political Economy, 52 (3), pp. 406-450.
Adelstein, J. (2007). “Disconnecting knowledge from the knower: the knowledge worker as Icarus”, Equal Opportunities International, 26 (8), pp. 853-871.
Arab-Elah Firozja, N., Fallah, V., & Saffarian, S. (2020). “Designing a Model for Creating Knowledge-Based Companies through SWOT Strategic Analysis Approach (Case study: Universities of Medical Sciences in Mazandaran Province)”, Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3 (8), pp. 175-205. (in Persian)
Balnave, N., Barnes, A., MacMillan, C., & Thornthwaite, L. (2014). “27 E-voice: how network and media technologies are shaping employee voice”, Handbook of Research on Employee Voice: Elgar original reference, p. 439.
Bayrak Kök, S., Sarıkaya, M., & Çoban, H. (2016). “Organizational voice behaviour and its investigation in terms of organizational variables”, European Journal of Scientific Research, 12 (35), pp. 16-33.
Benson, J. (2000). “Employee voice in union and non‐union Australian workplaces”, British Journal of Industrial Relations, 38 (3), pp. 453-459.
Brinsfield, C. (2014). “Employee voice and silence in organizational behavior”, Handbook of research on employee voice, pp. 114-131.
Bryson, A., Charlwood, A., & Forth, J. (2006). “Worker voice, managerial response and labour productivity: an empirical investigation”, Industrial Relations Journal, 37 (5), pp. 438-455.
Chen, S. J., Wang, M. J., & Lee, S. H. (2018). “Transformational leadership and voice behaviors: The mediating effect of employee perceived meaningful work”, Personnel Review, 47 (3), pp. 694-708.
Cooney, A. (2011). “Rigour and grounded theory”, Nurse researcher, 18 (4).
Cullinane, N. & Donaghey, J. (2014). “Employee silence”, in Handbook of research on employee voice (pp. 398-409), Edward Elgar Publishing.
Davis, A. L. & Rothstein, H. R. (2006). “The effects of the perceived behavioral integrity of managers on employee attitudes: A meta-analysis”, Journal of Business Ethics, 67 (4), pp. 407-419.
Eghbal Majd, M., Safari, A., & Shaemi Barzoki, A. (2018). “The Effect of Strategic Entrepreneurship on Organizational Performance: Role of Dynamic Capabilities of the Organization and Turbulent Business Environment”, Journal of Entrepreneurship Development, 11 (1), pp. 1-19. (in Persian)
Elsetouhi, A. M., Hammad, A. A., Nagm, A. E. A., & Elbaz, A. M. (2018). “Perceived leader behavioral integrity and employee voice in SMEs travel agents: The mediating role of empowering leader behaviors”, Tourism Management, 65, pp. 100-115.
Etzkowitz, H. (2006). The entrepreneurial university and the triple helix as a development paradigm, Paper presented at the Ethiopia Triple Helix Conference, Addis Ababa.
Figurska, I. (2015). “Knowledge Workers Engagement in Work In Theory And Practice”, Human Resources Management & Ergonomics, 9 (2), pp. 43-59.
Gilman, M., Raby, S., & Pyman, A. (2015). “The contours of employee voice in SMEs: the importance of context”, Human Resource Management Journal, 25 (4), pp. 563-579.
Glaser, B., Bailyn, L., Fernandez, W., Holton, J. A., & Levina, N. (2013). What Grounded Theory Is…, Paper presented at the Academy of Management Proceedings.
Glauser, M. J. (1984). “Upward information flow in organizations: Review and conceptual analysis”, Human relations, 37 (8), pp. 613-643.
Grant, A. M. (2013). “Rocking the boat but keeping it steady: The role of emotion regulation in employee voice”, Academy of Management Journal, 56 (6), pp. 1703-1723.
Greene, W. (2006). Growth in services outsourcing to india: Propellant or drain on the US economy?, DIANE Publishing.
Gruman, J. A. & Saks, A. M. (2014). Being psychologically present when speaking up: employee voice engagement. Handbook of Research on Employee Voice: Elgar original reference, 455.
Heller, F., Pusic, E., Strauss, G., & Wilpert, B. (1998). Organizational participation: Myth and reality, Oxford University Press.
Holley, E. C., Wu, K., & Avey, J. B. (2019). “The impact of leader trustworthiness on employee voice and performance in China”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 26 (2), pp. 179-189.
Hosseini, E., Saeida-Ardekani, S., & Sabokro, M. (2021). “Investigating the Leadership Integrity on the Voice of the Employees by Mediating the Empowering Behaviors of the Leader (A case study: Yazd Travel Agencies)”, Journal of Tourism and Development, 10(1),pp. 241-256. (in Persian)
-------------------------------------------------------------. (2020). “Presentation the Pattern of Knowledge Employees Voice (Case Study: Shiraz Gas Company Employees)”, Quarterly Journal of Public Organzations Management, 8 (4), pp. 57-72. (in Persian)
Islam, T., Ahmed, I., & Ali, G. (2019). “Effects of ethical leadership on bullying and voice behavior among nurses: mediating role of organizational identification, poor working condition and workload”, Leadership in Health Services, 32 (1), pp. 2-17.
Kalff, Y. (2017). “The knowledge worker and the projectified self: domesticating and disciplining creativity”, Work Organisation, Labour and Globalisation, 11 (1), pp. 10-27.
Kantur, D. (2016). “Strategic entrepreneurship: mediating the entrepreneurial orientation-performance link”, Management Decision, 54 (1), pp. 24-43.
Kochan, T. A. (1994). The mutual gains enterprise: Forging a winning partnership among labor, management, and government, Harvard Business Press.
Köllner, B., Ruhle, S., & Süß, S. (2019). “The moderating role of message content in the formation of employee voice”, German Journal of Human Resource Management, 33 (1), pp. 56-75.
Kwon, B. & Farndale, E. (2020). “Employee voice viewed through a cross-cultural lens”, Human Resource Management Review, 30 (1), pp. 1-11.
Lavelle, J., Gunnigle, P., & McDonnell, A. (2010). “Patterning employee voice in multinational companies”, Human relations, 63 (3), pp. 395-418.
Mansuri, S., Vazifeh, Z., & Yusefi Tabas, H. (2017). “Prioritizing the effective factors in the development of knowledge-based companies of Kerman”, Journal of Entrepreneurship Development, 10 (2), pp. 319-338. (in Persian)
Marchington, M. & Suter, J. (2013). “Where informality really matters: Patterns of employee involvement and participation (EIP) in a non‐union firm”, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 52, pp. 284-313.
Marginson, P., Edwards, P., Edwards, T., Ferner, A., & Tregaskis, O. (2010). “Employee representation and consultative voice in multinational companies operating in Britain”, British Journal of Industrial Relations, 48 (1), pp. 151-180.
Maynes, T. D. & Podsakoff, P. M. (2014). “Speaking more broadly: An examination of the nature, antecedents, and consequences of an expanded set of employee voice behaviors”, Journal of applied psychology, 99 (1), p. 87.
McCloskey, C. & McDonnell, A. (2018). “Channels of employee voice: complementary or competing for space?”, Industrial Relations Journal, 49 (2), pp. 174-193.
Moaşa, H. (2011). “Voice and silence in organizations”, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences and Law, (2), pp. 33-40.
Morrison, E. W. (2011). “Employee voice behavior: Integration and directions for future research”, Academy of Management annals, 5 (1), pp. 373-412.
Mowbray, P. K., Wilkinson, A., & Tse, H. H. (2015). “An integrative review of employee voice: Identifying a common conceptualization and research agenda”, International Journal of Management Reviews, 17 (3), pp. 382-400.
Nicolopoulou, K. & Karatas-Ozkan, M. (2007). “Practising knowledge workers: perspectives of an artist and economist: PROFESSIONAL INSIGHTS”, Equal Opportunities International, 26 (8), pp. 872-878.
Ötken, A. B. & Cenkci, T. (2012). “The impact of paternalistic leadership on ethical climate: The moderating role of trust in leader”, Journal of business ethics, 108 (4), pp. 525-536.
Paillé, P. & Halilem, N. (2019). “Systematic review on environmental innovativeness: A knowledge-based resource view”, Journal of cleaner production, 211, pp. 1088-1099.
Peteraf, M. A. (1993). “The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view”, Strategic management journal, 14 (3), pp. 179-191.
Pohler, D. M. & Luchak, A. A. (2014). “Balancing efficiency, equity, and voice: The impact of unions and high-involvement work practices on work outcomes”, ILR Review, 67 (4), pp. 1063-1094.
Qi, Y. & Ming-Xia, L. (2014). “Ethical leadership, organizational identification and employee voice: Examining moderated mediation process in the Chinese insurance industry”, Asia Pacific Business Review, 20 (2) pp. 231-248.
Reed, R. & DeFillippi, R. J. (1990). “Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable competitive advantage”, Academy of management review, 15 (1), pp. 88-102.
Sablok, G. (2014). Employee voice in foreign owned multinational enterprises in Australia (Doctoral dissertation, Victoria University).
Strauss, A.L. & Corbin, J. (2008). Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada, Artmed.
Syed, J. (2014). “Diversity management and missing voices. In Handbook of research on employee voice (pp. 421-438), Edward Elgar Publishing Ltd.
Tett, R. P. & Burnett, D. D. (2003). “A personality trait-based interactionist model of job performance”, Journal of Applied psychology, 88 (3), p. 500.
Turnbull, P. (2003). “What do unions do now?”, Journal of Labor Research, 24 (3), pp. 491-527.
Van Dyne, L. Graham, J. W. & Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 37(4), pp. 765-802.
Van Kleef, G. A., De Dreu, C. K., & Manstead, A. S. (2010). “An interpersonal approach to emotion in social decision making: The emotions as social information model”, in Advances in experimental social psychology (Vol. 42, pp. 45-96), Academic Press.
Wan, W. P., Hoskisson, R. E., Short, J. C., & Yiu, D. W. (2011). “Resource-based theory and corporate diversification: Accomplishments and opportunities”, Journal of Management, 37 (5), pp. 1335-1368.
Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2003). “Structure and structural dimensions for knowledge‐based organizations”, Measuring Business Excellence, 7 (1), pp. 51-62.
Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). “Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective”, Academy of Management journal, 40 (1), pp. 82-111.
Welbourne, T. M. (2011). “50 years of voice in HRM”, Human Resource Management, 50 (1), pp. 1-2.
Wilkinson, A., Dundon, T., & Marchington, M. J. M. H. R. (2013). Employee involvement and voice, pp. 268-288.
Wilkinson, A., Dundon, T., Donaghey, J., & Freeman, R. (2014). “Employee voice: Charting new terrain”, The handbook of research on employee voice: Participation and involvement in the workplace, pp. 1-16.
Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell, S. A. (2001). “Human resources and the resource based view of the firm”, Journal of management, 27 (6), pp. 701-721.
Zack, M. H. (2003). “Rethinking the knowledge-based organization”, MIT sloan management review, 44 (4), pp. 67-72.
Zhang, Y., Chen, H., Lu, J., & Zhang, G. (2017). “Detecting and predicting the topic change of Knowledge-based Systems: A topic-based bibliometric analysis from 1991 to 2016”, Knowledge-Based Systems, 133, pp. 255-268.
Ziyae, B., Rezvani, M., Mobarki, M., & Tajpour, M. (2019). “Internationalization pattern of University with an Entrepreneurial Approach (case study: Iranian Universities)”, Journal of Entrepreneurship Development, 12 (2), pp. 301-320. (in Persian)