شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه های کارآفرینان خط مشی در عرصه خط مشی گذاری عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این نوشتار، نتایج بررسی انگیزه های کارآفرینان خط مشی، با رویکرد ترکیبی از راهبردهای دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ارائه شده است. روش تحقیق مقاله از نوع توصیفی- پیمایشی و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری قضاوتی می باشد. بر اساس یافته های دلفی در این پژوهش، خبرگان، در مجموع 21 انگیزه را در بروز رفتارهای کارآفرینانه در عرصه خط مشی گذری عمومی ایران، مؤثر تشخیص داده‌اند. بر مبنای نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب انگیزه های معنوی، اعتقادی و ایدئولوژیک (متعالی)، انگیزه های حرفه ای و انگیزه های فردی در انگیزش کارآفرینان خط مشی در خط مشی گذاری عمومی، موثر بوده اند. ضمن این‌که در کل سیستم "ادراک کارآفرینان خط مشی از خداوند به عنوان تنها مرجع قدرت واقعی و اهمیت وجدان" دارای بیشترین تاثیر و " پیشرفت شغلی، ارتقای رتبه و قدرت اجرایی" و " خودمهم پنداری" به همراه همدیگر، دارای کمترین تاثیر در انگیزش کارآفرینان خط مشی، بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات