طراحی ابزار سنجش فرهنگ آموزش در دستگاه‌های اجرایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی ابزاری برای سنجش فرهنگ آموزش در دستگاه‌های اجرایی کشور بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و نمونة مورد بررسی 112 سازمان از بین سازمان‌های دولتی ایران بود که بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامة محقق‌ساخته با 68 سؤال به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش تحلیل عاملی اکتشافی و نیز آزمون t تک‌نمونه‌ای استفاده شد. در نهایت نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد فرهنگ آموزش دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب 3 بعد یادگیری مستمر و وظیفه‌شناسی فراگیران و مناسبات اخلاق‌گرا و 9 مؤلفة تعهد و تمایل فراگیر، آموزش مبتنی بر نیاز شغلی، مشارکت فعال فراگیر، اجتناب از رفتارهای ناسالم، انگیزة یادگیری، احترام به مدرس، روابط دوستانه، تفکر انتقادی اخلاق‌‌گرا، احترام متقابل در کلاس قابل تبیین است. همچنین نتیجة آزمون t تک‌نمونه‌ای نشان داد وضعیت فرهنگ آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور نامناسب است و نیاز است برای بهبود و تقویت آن برنامه‌ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


خوش‌‌دامن، صدیقه؛ محسن آیتی (1391). «مقایسة فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد»، مطالعات فرهنگی‌ـ اجتماعی خراسان، 7 (2)، صص 85 ـ 108.
دوای، لوئیس؛ ماتسودا سوگا (1388). آموزش به مثابة فرهنگ، مترجم: سرکارآرانی، تهران، تربیت.
راوندی، مرتضی (1383). سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا، تهران، نگاه.
سرکارآرانی، محمدرضا (1389). فرهنگ آموزش و یادگیری، پژوهشی مردم‌نگارانه با رویکرد تربیتی، تهران، مدرسه.
سیف، علی‌اکبر (1387). روان‌شناسی پرورشی نوین، تهران، دوران.
صفایی‌موحد، سعید (1391). جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، تهران، آییش.
غلامی، رؤیا (1392). «شناسایی ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاق دانشجویی: واکاوی تجربة زیستة دانشجویان دانشگاه کردستان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، رشتة علوم تربیتی، دانشگاه کردستان.
فاضلی، نعمت‌الله (1390). مردم‌نگاری آموزش، تهران، علمی.
فرهادیان، رضا (1394). مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث، قم، بوستان کتاب قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
کلانتری، خلیل (1391). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی با استفاده از نرم‌افزار spss، تهران، فرهنگ صبا.
کلاین، پل (1393). راهنمای آسان تحلیل عاملی، مترجمان: سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران، سمت.
لوئیس، کاترین (1385). آموزش قلب‌ها و اندیشه‌ها، مترجم: حامد افشین‌منش، چ 4، تهران، سازوکار.
نیکوکار، اعظم؛ امیرحسین محمدداودی؛ نادرقلی قورچیان (1396). «ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشجویان منطقة 5 دانشگاه آزاد اسلامی)، پژوهش‌های اخلاقی، 7 (3)، صص 153 ـ 164.
References
Bates, T. (2001). “International distance education: Cultural and ethical issues”, Distance Education, 22 )1(, pp. 122-136.
Brown, A. & Evans, K. (1994). “Changing the training culture: Lessons from Anglo-German comparitions of vocational education and training”, British Journal of Education and Work, 7) 2(, pp. 5-15.
Daw, S. (2003). Determinants of successful training practices large Australian firms, Australia: NationSal Center for Vocational Education Research (NCVER).
Daway, L. & Suga, M. (2009). Education as Culture, Translator: Sarkarkarani, Tehran, Tarbiat Publishing. (in Persian)
Delong, D. & Fahey, L. (2000). “Diagnosing cultural barriers to knowledge management”, Academy of Management Executive, 14 (4), pp. 113-127.
Fazeli, N. A. (2011). Ethnography of education, Tehran, Scientific publication. (in Persian)
Galtung, J. (1991). “Structure, Culture and Intellectual Style: An Essay Comparing Saxonic, Teutonic, Gallic and Hipponic Approaches”, Social Science Information, 20 (6), pp. 817-856.
Gholami, R. (2013). Identifying the values and anti-values of student ethics: An analysis of the lived experience of students of Kurdistan University, Master Thesis, Department of Educational Sciences, University of Kurdistan. (in Persian)
Ham, S., Adams, D.R. (2004). “Corporate culture and absorptive capacity: The moderating role of national culture dimensions on innovation management”, International Business Review, 25 (4), pp. 1149-1168.
Hargreaves, D. H. (1996). “A Training Culture in Surgey”, BMJ, 31 (2), pp. 1635-1639.
Harris, T.B., Chung, W., & Hutchins, H.M. (2014). “Do trainer style and learner orientation predict training outcomes?”, Journal of Workplace Learning, 26 (5), pp. 331-344.
Hefler, G. (2013). Taking Steps: Formal Adult Education in Private and Organizational Life, Zurich, Lit Verlag Munster.
Kalantari, Kh. (2012). Data processing and analysis in social research using SPSS software, Tehran, Farhang Saba Publishing. (in Persian)
Khoshdaman, S. & Ayati, M. (2012). “Comparison of teaching and learning culture in two generations of faculty members of Birjand University from the perspective of the role of professor”, Khorasan Socio-Cultural Studies, 7 (2), pp. 85-108. (in Persian)
Klein (2014). Easy Guide to Factor Analysis, Translators: Seyed Jalal Sadr al-Sadat and Asghar Minaei, Tehran, Samat Publications. (in Persian)
Kumpulainen, K. & Renshaw (2007). “Cultures of Learning”, International Journal of Educational Research, 46 (4), pp. 109-115.
Lynton, R. P. & Pareek, U. (2005). Training for Development, New Delhi, Vistaar publication.
Markowitsch, J. & Hefler, G. (2007). To Train or not to train: Explaining differences in average enterprise training performance in Europe- a framework approach, Continuing Vocational Training Survey in Europe (CVTS).
Muzaffar, B. (2016). “The development and validation of a scale to measure training culture: The TC Scale”, Journal of Culture, Society and Development, 11 (2), pp. 49-58.
Neakookar, A., Mohammad-Davoodi, A. H., & Ghorchian, N. Gh. (2017). “Assessing the level of student culture of graduate students (Case study: students of region 5 of Islamic Azad University)”, Ethical Research, 7 (3), pp. 164-153. (in Persian)
Noe, R. A. (2012). Employee Training and Development, 8nd edition, McGraw-Hill, Irwin.
Polo, F., Cervai, S., & Kantola, J. (2018). “Training culture: a new conceptualization to capture values and meanings of training in organizations”, Journal of Workplace Learning, 30 (3). pp. 162-173.
Robbins, S.P. (1983). Organization Theory: Structure, Design and Applications, Englewood Cliffs, Prentice Hall Ince.
Safaei Movahed, S. (2012). Sociology of Education, Tehran, Ayesh. (in Persian)
Sarkararani, M. R. (2010). Culture of teaching and learning, an ethnographic research with an educational approach, Tehran, Madrasa Publications. (in Persian)
Seidman, A. (2005). The learning killer: disruptive student behavior in the classroom. Available from: http://www.questia.com/googleScholar.
Seif, A. A. (2008). New Educational Psychology, 6th edition, Tehran, Doran. (in Persian)
Valimaa, J. (2008). “Cultural Studies in Higher Education Research”, Cultural  Perspectives on Higher Education, 11 (2), pp. 9-25.
Watkins, K. & Marsick, V. (1996). Information and incidental learning in the workplace, London, Rout Ledge.
Webster, B., Walker, E., & Brown, A. (2005). “Australian small business participation in training activities”, Education & Training, 47 (8), pp. 552-561.