دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 201-404