رابطه فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقش تعدیل‌گری اندازه مدرسه (مورد مطالعه: مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقش تعدیل‌گری اندازه مدرسه بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان مدارس دولتی دوره اول متوسطه استان اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 به حجم 3064 نفر از 422 مدرسه بود. نمونه آماری پژوهش به حجم 418 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی از 202 مدرسه انتخاب شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت و ولنتاین (1998) با ضریب آلفای 94/0 و پرسشنامه اثربخشی مدرسه هوی (2009) با ضریب آلفای 90/0جمع‌آوری شد. (1) نتایج اجرای آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام ابعاد فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه رابطه معنادار مثبت وجود دارد. (2) با اجرای مدل معادله ساختاری؛ اولاً نشان داده شد که مدل مفروض از برازش قابل قبولی برخوردار است، ثانیاً اثر مستقیم و رابطه معنادار بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه تأیید شد. (3) نقش تعدیل‌گری اندازه مدرسه در رابطه بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با هر دو روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی تأیید نشد. براساس یافته‌های حاصل می‌توان نتیجه گرفت که اثربخشی به عنوان یک هدف اساسی، بدون توجه به اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ مدرسه، به‌طور یکنواخت تحت تأثیر فرهنگ مدرسه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات