اینرسی سازمانی به مثابة مانعِ تغییر: کاربرد استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در فهم اینرسی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف: سازمان به منزلة یک سیستم باز باید همواره آمادة تغییر و تحول باشد. اما معمولاً موانعی بر سر راه این تحولات وجود دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناخت فرایند شکل‌گیری اینرسی و غلبه بر آن بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر بر مبنای فلسفی‌ـ تفسیری، جهت‌گیری بنیادی، روش ‏کیفی، و استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعة آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت تجهیزات اداری و شبکه در شهر تهران بودند و نمونة آماری 22 نفر از این افراد بود.
یافته‌ها: پژوهش نشان داد تعهدات متعارض علت شکل‌گیری اینرسی است. ویژگی اینرسی بی‌تحرکی و تفکر کانالیزه (مقولة زمینه‏ای) است که بر شکل‌گیری راهبردها تأثیر مستقیم دارد. کیفیت ارتباطات نیز در نقش مداخله‌گر می‌تواند بر موفقیت یا شکست راهبردها تأثیر بگذارد که در صورت موفقیت راهبردها اینرسی سازمان تبدیل به انعطاف‌پذیری خواهد شد.
نتیجه: مقاومت در برابر تغییر به این دلیل است که تعهد و دلبستگی افراد به تغییر جای خود را به تعهد و دلبستگی به تعهدی دیگر داده است. بنابراین، توان آنان به‌جای همراهی با تغییر صَرف مقابله با آن می‌شود و این‌گونه تلاش‌ها برای تغییر خنثی می‏شود. چنین رفتاری نوعی مصونیت و ایمن‌سازی شخصی در برابر تغییر است و این‌گونه تعهدات متعارض نقش اصلی در شکل‌گیری اینرسی پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، عباس (1394). «درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی ایران»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 4 (1)، ص 91 ـ 108.
جوادی، سید مصطفی؛ حسن الوداری؛ امیرحسین امیرخانی؛ علی جمشیدی (1396). «ارائة مدل مدیریت اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 5 (4)، 39 ـ 48.
سپهوند، رضا؛ محسن عارف‌نژاد؛ علی شریعت‌زاده (1396). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجادکنندة اینرسی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی»، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 2 (1)، صص 95 ـ 117.
سجادی، سیدمجتبی؛ توان، فرشته و حیدری دهویی، جلیل. (1394). طراحی فرایندهای کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسدشدنی به منظور سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی. پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره3،‌ 167-151.
شفیعی، حمیدرضا؛ سمیه قجری (1396). «بررسی رابطة بین رهبری هم‌نوا و اینرسی کارکنان در برابر تغییر در ادارة کل امور مالیاتی استان مرکزی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
مدهوشی، مهرداد و ساداتی،‌عبدالرحیم. (1390). بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران). توسعه کارآفرینی، شماره 12،‌ 26-7.
نظرپوری، امیرهوشنگ،‌ سپهوند،‌ رضا و مسعودی راد،‌منا. (1395). بررسی نحوه شکل گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک). تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 6،‌شماره 3،‌ 34-15.
References
Asano, A. & Eto, T. (2009). “Organizational Inertia in Japanese institutions”, Journal of Asian Economics, 18, pp. 915-933.
Sajadi, S. M., Tavan, F., & Heidari., J. (2015). Designing small and medium business processes in the field of perishable goods for optimal production policy with a simulation approach. Management Research in Iran, Volume 19, Number 3, ‌ 151-167.
Madhoshi, M., & Sadati, A. (2011). Investigating the Effect of Knowledge Management Process on Organizational Entrepreneurship (Case Study: Small and Medium Businesses in East Mazandaran). Entrepreneurship Development, No. 12, ‌ 7-26.
Nazarpour, A., Sepahvand, Reza., & Masoudirad, M. (2016). Investigating the formation of competitive intelligence based on the approach of dynamic capabilities based on knowledge (Case study: small businesses). Modern Marketing Research, Volume 6, Number 3, ‌ 15-34.
Dainton, M. & Zelley, E. D. (2015). Applying communication theory for professional life, California: SAGE Publication.
Ebrahimi, A. (2015). “An Introduction to Organizational Inertia and Its Influencing Factors in Iranian Public Sector Organizations”, Public Organzations Management, 4(1), pp. 91-108. (in Persian)
Ferreira, D. & Kittsteiner, T. (2015). When Does Competition Foster Commitment?, Management Science, forthcoming.
Godkin, L. & Allcorn, S. (2008). “Overcoming organizational inertia: A tripartite model for achieving strategic organizational change”, Journal of Applied Business and Economics, 8 (1), pp. 82-95.
Hoppmann, J., Naegele, F., & Girod, B. (2019). “Boards as a source of inertia: Examining the internal challenges and dynamics of boards of directors in times of environmental discontinuities”, Academy of Management Journal, 62(2), pp. 437-468.
Javadi, S. M., Alvadari, H., AmirKhani, A. H., & Jamshidi, A. (2017). “Presenting an organizational inertia management model in North Khorasan University of Medical Sciences”, Management of government organizations, 5 (4), pp. 39-48. (in Persian)
Král, P. & Králová, V. (2016). “Approaches to changing organizational structure: The effect of drivers and communication”, Journal of Business Research.  vol. 69, issue 11, 5169-5174
Liao Shu-h sien, Fei Wu-chen, & Liu chih-Tang (2008) “Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation”, Technovation, 28, pp. 183-195.
Majid, A., Abdullah, M. T., Yasir, M., & Tabassum, N. (2011). “Organizational inertia and change portfolio: An analysis of the organizational environment in developing countries”, African Journal of Business Management, 5(2), pp. 383-388.
Saldana, J. (2013). The coding for qualitative reaserch, Thousand Osks, CA: Sage.
Sanders, A., Kimberly, D., Michael, W. E., McLaughlin Jacqueline, D'Ostroph Amanda, M., Christopher, S., & Pinelli Nicole, R. (2017). “Organizational readiness for change: Preceptor perceptions regarding early immersion of student pharmacists in health-system practice”, Research in Social & Administrative Pharmacy, 13(5), pp. 1028-1035.
Saunders, M. N. (2011). Research methods for business students, 5/e. Pearson Education India.
Sepahvand, R., ArefNejad, M., & ShariatZadeh, A. (2017). “Identify and prioritize the factors causing organizational inertia using fuzzy Delphi method”, New research in decision making, 2(1), pp. 95-117.
Sepahvand, R., Arefnejad, M., & Shariatzadeh, A. (2017). “Identifying and Prioritizing Organizational Inertia Factors Using Fuzzy Delphi Method”, Modern Researchs in Decision Making, 2(1), pp. 95-117. (in Persian)
Shafiei, H. & Ghajari, S. (2017). “Investigating the Relationship between Consistent Leadership and Employee Inertia versus Change in Central Province Tax Administration Master Thesis”, Islamic Azad University, Naragh Branch. (in Persian).
Shalikar, S., Lahoutpour, N., & Abdul Rahman, A, B. (2011). “The Study on the Impact of Knowledge Inertia on Organization”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10), pp. 1207-1213.
Smith Michael, F., Lancioni Richard, A., & Oliva Terence, A. (2005). “The Effects of management inertia on the supply chain performance of produce-tostock firms”, Industrial Marketing Management, 34, pp. 614-628.
Steffi Haag (2014). Organizational Inertia as Barrier to Firms’ IT Adoption – Multidimensional Scale Development and Validation, Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.
Stieglitz, N., Knudsen, T., & Becker, M. C. (2016). “Adaptation and inertia in dynamic environments”, Strategic Management Journal, 37(9), pp. 1854-1864.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research, Sage publications.
Suddaby, R. & Foster, W. M. (2017). History and organizational change.
Tulubas, T. & Celep, C. (2007). “Effect of Perceived Procedural justice on faculty members silence the mediating role of trust in supervisor”, Procedia -Social Behavioral Science, 34 (12), pp. 1221-1231.
Chan Kim, W., Renee M., & John P. K.  (2011). HBR's 10 Must Reads: On Change Management, Harvard Business Review Press.
Wang, P. & Yang, X. (2013). A Review of Knowledge Inertia: How can we explain the hindrance on individual innovation, International Academic Workshop on Social Science.
Wesley, D., Sine, H., Mitsuhashi, D., & Kirsch, A. (2006). “Revisiting Burns and Stalker: Formal structure and new venture performance in emerging economic sectors”, Academy of Management Journal, 49(1), pp. 121-32.
Yi, S., Knudsen, T., & Becker, M. C. (2016). “Inertia in routines: A hidden source of organizational variation”, Organization Science, 27(3), pp. 782-800.