ارتقاء فرهنگ احساسی و کیفیت روابط کارکنان- سازمان از طریق ارتباطات داخلی و تاثیر آن بر هواخواهی کارکنان در صنعت هتلداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، رشت ، گیلان ، ایران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی نقش در حال ظهور فرهنگ احساسی مثبت در سازمانها، این پژوهش به بررسی چگونگی مشارکت سیستم ارتباطی داخلی متقارن و رهبری پاسخگو در ارتقاء یک فرهنگ احساسی مثبت و کیفیت روابط کارکنان - سازمان و اثرات آن بر هواخواهی کارکنان در میان کارکنان خط مقدم هتل می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردى، شیوه جمع‌آوری اطلاعات پیمایشى و به لحاظ بررسى روابط بین متغیرها، همبستگى با تأکید بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. به‌ منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده‌های از ۲۱۰ نفر از کارکنان خط مقدم هتل اسپیناس در سطح شهر تهران به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS3 حاکى از آن است که ارتباطات داخلی (ارتباطات متقارن و رهبری پاسخگو) تاثیر مثبتی بر ارتقاء فرهنگ احساسی مثبت و کیفیت روابط کارکنان- سازمان دارد. همچنین، فرهنگ احساسی مثبت و کیفیت روابط کارکنان – سازمان نیز تاثیر مثبتی بر هواخواهی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات