مدل تاثیر جامعه پذیری سازمانی در پاسخگویی و رفتار اخلاقی با میانجیگری هویت سازمانی (مورد مطالعه:اعضای هیات علمی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم انسانی و تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی.واحد تبریز.تبریز.ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی،ذانشکده علوم انسانی و تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی.واحد تبریز.تبریز.ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی،ذانشکده علوم انسانی و تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی.واحد تبریز.تبریز.ایران

چکیده

چکیده
اعضای هیات علمی نقش اساسی در دانشگاه و جامعه دارند ونمی توان به آن بی توجه بود بدین منظور پژوهش حاضر با هدف سنجش روابط علی بین جامعه‌پذیری سازمانی با پاسخگویی و رفتار اخلاقی با نقش میانجی هویت سازمانی در میان اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی انجام شد. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش انجام کار توصیفی- همبستگی می‌باشد، جامعه آماری کلیه اساتید تمام وقت 13 واحد دانشگاهی در مجموع 695 نفر بود که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان263 نفر انتخاب شدند، برای گردآوری اطلاعات ازچهار پرسشنامه‌ استاندارد(جامعه‌پذیری سازمانی تائورمینا، هویت سازمانی آشفورث ومائل، رفتار اخلاقی سوانسون و هیل و پاسخگویی هاچوارتر) استفاده گردید روایی محتوایی و روایی سازه‌ای پرسشنامه‌ها تایید و پایایی نهایی با آلفای کرونباخ مناسب بود. نتایج بدست آمده نشانگر رابطه مثبت و معنی داری بین جامعه‌پذیری سازمانی با پاسخگویی و رفتار اخلاقی با نقش میانجی هویت سازمانی بود. در نتیجه جامعه پذیری سازمانی هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم با میانجیگری هویت سازمانی می تواند پاسخگویی و رفتار اخلاقی اعضای هیات علمی را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات