شناسایی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی (مورد مطالعه: خانه سرمایه گذاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی در بستر اینترنت با جمعیتی گسترده است که با دریافت پاداش‏های مادی و معنوی همراه است. هدف از تأمین مالی جمعی، گردآوری سرمایه‏های خرد در جامعه برای تأمین مالی برای انواع مختلفی از پروژه‏ها صورت می‏گیرد. هم‌سو با مطالعات پیشین، در این پژوهش به عواملی که بر تأمین مالی جمعی تأثیر می‏گذارد پرداخته شد. سپس، برای شناسایی عوامل جدید و صحه‏گذاری بر نتایج به‌دست‌آمده در گذشته، مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با پانزده نفر از کارشناسان و خبرگان تأمین مالی جمعی، که در خانة سرمایه‏گذاری فعالیت داشته‌اند، صورت گرفت. روش نمونه‏گیری از نوع هدفمند قضاوتی بود. برای تحقق این هدف از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. طبق متون گذشته و مصاحبه‏های صورت‌گرفته عواملی که در موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگذارند شناسایی شده‌اند که عبارت‌اند از: عوامل جمعیتی، عوامل محیطی، عوامل تأثیرگذار بر پروژه. در تحلیل محتوایی، مفهوم‏های جدیدی از این عوامل با استناد بر مصاحبه استخراج شد که در نهایت به ایجاد مدلی انجامید که بر موفقیت تأمین مالی جمعی تأثیرگذار است. منجر به ایجاد  مدلی که تأثیرگذار بر موفقیت تأمین مالی جمعی می‏باشد، را نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


داغانی، رضا؛ حسین اعتمادی؛ مسعود عزیزخانی؛ علی‌اصغر انواری (1394). «تصمیم‏های تأمین مالی و‌ زمان‌‌سنجی ‌مدیریت،‌ شواهدی ‌از ‌بورس ‌اوراق ‌بهادار ‌تهران»، مدیریت دارایی و تأمین ‏مالی، 10(3)، صص 21 ـ 35.
ﻓﻘﻴﻬﻲ، اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ؛ ﻣﺤﺴﻦ علی‌زاده (1384). «رواﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ»، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، (2)3، صص 5 ـ 19.
قائدی، محمدرضا؛ علی‌رضا گلشنی (1395). «روش تحلیل محتوا، از کمّی‌گرایی تا کیفی‌گرایی»، روش‏ها و مد‏‏ل‏های روان‌شناختی، 23(7)، صص 57 ـ 82.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﻨﺎﯾﯽ، ﻧﺴﺘﺮن (1394). «مطالعه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗأﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺗأﻣﯿﻦ مالی جمعی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا.
کاظمی، محمدرضا؛ غلام‌حسین حسینی‌نیا؛ حمیدرضا حبیبی (1398). «کاربردها و الزامات به‌کارگیری پلتفرم‏های تأمین مالی جمعی در کسب‌وکارهای تثبیت‌شدة خدماتی‌ـ ورزشی»، توسعة کارآفرینی، 12 (2)، صص 281 ـ 300.
کریمی، آصف؛ شهریار بوذرجهرمی (1393). «تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، توسعة کارآفرینی، 7(3)، صص 467 ـ 486.
مایلی، محمدرضا (1393). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی»، سیاست‏های مالی و اقتصادی، 6(2)، صص 141 ـ 160.
مقیمی، سید محمد (1383). «عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 7(2)، صص 27 ـ 78.
References
Allen, F., Qian, M., & xie, J. (2019). “Understanding informal financing”, Journal of Financial Intermediation, 39, pp. 19–33.
Bannerman, S. (2013). “Crowdfunding culture”, Journal of Mobile Media, 7(01), pp. 1–30.
Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). “Crowdfunding: Tapping the right crowd”, Journal of Business Venturing, 29(5), pp. 585–609.
Bender, M., Gal-Or, E., & Geylani, T. (2019). “Crowdfunding as a vehicle for raising capital and for price discrimination”, Journal of Interactive Marketing, 46, pp. 1–19.
Cordova, A., Dolci, J., & Gianfrate, G. (2015). “The determinants of crowdfunding success: evidence from technology projects”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, pp. 115–124.
Crosetto, P. & Regner, T. (2014). Crowdfunding: Determinants of success and funding dynamics, Jena Economic Research Papers.
Cumming, D. J. & Zhang, Y. (2018). Are crowdfunding platforms active and effective intermediaries?, Available at SSRN 2882026.
Daghani, R., Etemadi, H., Azizkhani, M., & Anavari, A.A. (2015). “Decisions on Financing, Time, Assessment, Management, Evidence from the Stock Exchange of Tehran,”, 10 (3), pp. 21-36. (in Persian)
Eisenmann, T., Parker, G., & Van Alstyne, M. W. (2006). “Strategies for two-sided markets”, Harvard business review, 84(10), p. 92.
Ellman, M. & Hurkens, S. (2019). “Fraud tolerance in optimal crowdfunding”, Economics Letters, 181, pp. 11–16.
Faghehi, A. & Alizadeh, M. (2005). “Narrative in Qualitative Research”, Organizational Culture Management, 3(2), pp. 5-19. (in Persian)
Freund, R. (2010). “How to overcome the barriers between economy and sociology with open innovation, open evaluation and crowd funding”, International Journal of Industrial Engineering and Management, 1(3), pp. 105–109.
Ghaedi, M.R. & Vogolshani, A.R. (2016). “Content Analysis Method, From Quantitative to Qualitative”, Psychological Methods and Models, 23(7), pp. 57-82. (in Persian)
Ghorbani-Kotnaei, N. (2015). “A Study and Effective Effect on crowdfunding Projects”, Master Thesis, Al-Zahra University. (in Persian)
Hinag, T.-P., Wu, S. P.-J., & Huang, C.-C. (2019). “Why funders invest in crowdfunding projects: Role of trust from the dual-process perspective”, Information & Management, 56(1), pp. 70-84.
Hurt, C. (2015). Pricing disintermediation: Crowdfunding and online auction IPOs. U. Ill. L. Rev., 217.
Karimi, A. & Bouzarjahromi, Sh. (2014). “Analysis of Small and Medium Business Financing Mechanisms”, Entrepreneurship Development, 7(3), pp. 486-467. (in Persian)
Kazemi, M.R., Hosseini-Nia, Gh.H., & Habibi, H.R. (2019). “Applications and Requirements for the Use of Collective Financing Platforms in Stabilized Service-Sports Businesses”, Entrepreneurship Development, 12(2), pp. 281-300. (in Persian)
Kraus, K. (2017). “Crowdfunding as a perspective instrument of venture investing of small business. Мережевий Бізнес: Становлення, Проблеми, Інновації: Матеріали VІI Міжнар”, Наук.-Практ. Інтернет-Конф, pp. 27–28.
Kusumarani, R. & Zo, H. (2019). “Why people participate in online political crowdfunding: A civic voluntarism perspective”, Telematics and Informatics, 41, pp. 168–181.
Lee, Y.-C., Yen, C.-H., & Fu, W.-T. (2016). Improving donation distribution for crowdfunding: An agent-based model. International Conference on Social Computing, Behavioral-Cultural Modeling and Prediction and Behavior Representation in Modeling and Simulation, 312.
Lehner, O. M. & Harrer, T. (2018). “Crowdfunding Platforms as Focal Actors in an Entrepreneurial Ecosystem: An Interdisciplinary Value Perspective”, Lehner, OM and Harrer, pp. 1530–1605.
Liang, T.-P., Wu, S. P.-J., & Huang, C. (2019). “Why funders invest in crowdfunding projects: Role of trust from the dual-process perspective”, Information & Management, 56(1), pp. 70–84.
Liang, Y. E. & Yuan, S.-T. D. (2016). Predicting investor funding behavior using crunchbase social network features. Internet Research.
Lissowska, M. (2018). “Crowdfunding-zjawisko, problemy, regulacja”, Gospodarka Narodowa, 293(1), pp. 59–86.
Liu, L., Suh, A., & Wagner, C. (2017). “Donation behavior in online micro charities: An investigation of charitable crowdfunding projects”, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.
Mazzucato, M. & Semieniuk, G. (2018). “Financing renewable energy: Who is financing what and why it matters”, Technological Forecasting and Social Change, 127, pp. 8–22.
Miyley, M.R. (2014). “Prioritization of Factors Affecting Financing in Iran Using Hierarchical Analysis”, Financial and Economic Policies, 6(2), pp. 160-141. (in Persian)
Mohammadi, A. & Shafi, K. (2018). “Gender differences in the contribution patterns of equity-crowdfunding investors”, Small Business Economics, 50(2), pp. 275–287.
Mollick, E. (2014). “The dynamics of crowdfunding: An exploratory study”, Journal of Business Venturing, 29(1), pp. 1–16.
Moghimi, S. M. (2004). “Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Organizations of Social and Cultural Government Services in Iran”, Organizational Culture Management,7(2), pp. 27-78. (in Persian)
Ryu, S. & Kim, Y.-G. (2016). “A typology of crowdfunding sponsors: Birds of a feather flock together”, Electronic Commerce Research and Applications, 16, pp. 43–54.
Schwienbacher, A. & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures, Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, Forthcoming.
Yang, D. & Zhang, X. (2016). “Review of the domestic crowdfunding industry development”, Journal of Service Science and Management, 9(1), pp. 45–49.
Vismara, S. (2019). “Sustainability in equity crowdfunding”, Technological Forecasting and Social Change, 141, pp. 98–106.