شناسایی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی(مورد مطالعه: خانه سرمایه گذاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیدیت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استاد یار مدیریت دانشکده مدیریت. پردیس فارابی دانشگاه تهران. قم. ایران

چکیده

تأمین مالی جمعی، یک فراخوان عمومی در بستر اینترنت با جمعیت گسترده ای می‌باشد که با دریافت پاداش های مادی و معنوی همراه است. هدف گردآوری سرمایه‌های خرد در جامعه برای تأمین مالی بر روی انواع مختلفی از پروژه‌ها صورت می‌گیرد. در راستای مطالعات پیشین، در این پژوهش به عواملی که بر تأمین مالی جمعی تأثیر می‌گذارد، پرداخته شده است. سپس برای شناسایی عوامل جدید، وصحه‌گذاری بر نتایج به دست آمده در گذشته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15نفرازکارشناسان و خبرگان تأمین مالی جمعی، که در خانه سرمایه‌گذاری فعالیت داشته اند، صورت گرفت. روش نمونه-گیری از نوع هدفمند قضاوتی است. برای تحقق این هدف از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. طبق متون گذشته و مصاحبه‌های صورت گرفته عواملی که در موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگذار هستند شناسایی شدند که این عوامل عبارتند از: عوامل جمعیتی، عوامل محیطی و عوامل تأثیرگذار بر پروژه. در تحلیل محتوایی، مفهوم‌های جدیدی از این عوامل با استناد بر مصاحبه استخراج گردید که در نهایت منجر به ایجاد مدلی که بر موفقیت تأمین مالی جمعی تأثیرگذار می باشد، را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها