ارائه چارچوب ادراکی از اخلاق حرفه ای بر اساس نص وحیانی برای منابع انسانی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .استاد،دانشکده الهیات،دانشگاه قم ،قم ، ایران

2 استاد، دانشکده الهیات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول الدین ،قم، ایران

چکیده

سازمان و مدیریت به عنوان یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف، دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر، در نظام ارزشی مطرح است. اخلاق حرفه ای، یکی از ابعاد ناشناخته نظام ارزشی مدیریتی در سازمان هاست. اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن در سازمان می تواند در بهبود سیستم اداری مبتنی بر آموزه های اسلامی موثر باشد. در این مقاله به الگوی اخلاق حرفه ای در سازمان با استناد به آیات و روایات در دو قالب توضیحات تفصیلی و جدول محقق ساخته و استخراج یک مدل مفهومی از اخلاق حرفه ای در سازمان پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها تحقیق کیفی و از نوع تحقیق تحلیل محتوا در شاخة تطبیقی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مستندات، متون دینی و کتب تفسیر است.
تقوا، ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا، ﻋـﺪاﻟﺖ، ﺻﺪاﻗﺖ، اﻣﺎﻧﺖ داری، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی، خوش گفتاری، دوراندیشی و .... مؤلفه های اصلی این مقاله را شامل می گردد. در این مقاله سعی بر آن شده است تا با این نگاه نو، مؤلفه های مورد نظر در سازمان با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن برای منابع انسانی سازمانی زمینه تحقق سازمان ارزشی فراهم شود. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ؛ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺳﺎزﻣﺎن توسط ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ وﯾـﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی اﺧـﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها