طراحی الگوی مدیریت غیبت از کار کارکنان با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : روش شناسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشکدة مدیریت، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استاد مدعو‏ دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران؛ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی مدیریت غیبت از کار با رویکرد ترکیبی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی است؛ که به صورت کیفی و کمّی (آمیخته) با استفاده از روش‏های نظریة داده‌بنیاد و تحلیل عاملی اکتشافی‏ صورت پذیرفت. در بخش کیفی پژوهش‏، تعداد 19 مصاحبة عمیق و نیمه‌ساختاریافته با جامعة‏ خبرگان سازمانی و نیز کارکنانی که خود اقدام به غیبت‏های مکرر کاری کرده‏اند انجام شد و در بخش کمّی‏ 302 عدد پرسشنامة محقق‌ساخته بین کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان توزیع و سپس جمع‌آوری شد. روش نمونه‏گیری در بخش کیفی غیراحتمالی و از نوع هدفمند غیرمتجانس وابسته به معیار و در بخش کمّی تصادفی ساده بود. تجزیه‌وتحلیل داده‏های کیفی به صورت دستی و نرم‌افزاری مکس کیو.دی.ای 12‏ بر اساس روش داده‌بنیاد انجام پذیرفت و در بخش کمّی داده‏های به‌دست‌آمده از پرسشنامة تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس 26 تحلیل شد. یافته‏های این پژوهش پس از اعمال روشداده‌بنیادبه ارائة مدل مدیریت غیبت کاری کارکنان بر اساس روش تحلیل عاملی اکتشافی منجر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی‏، امرالله؛ خیرآبادی غلامرضا؛ علیخاصی، زهرا؛ سموعی، راحله؛ نصیری، حمید؛ مصلحی، محسن ‏‏‏(1395). «نقش عوامل روان‌شناختی در غیبت از کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی، د 14‏، ش 2، صص 180 ـ 188.
اعتمادی‌نژاد، سیاوش؛ رستمی ، فرشته؛ یزدانی چراتی، جمشید؛ یوسفی گل افشانی،  فاطمه صغرا (1396). «بررسی میزان شیوع و علل غیبت از کار پزشکی در میان کارکنان شبکة بهداشت شهرستان جویبار»‏، تحقیقات سلامت در جامعه، دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، د 3، ش 2، صص  67-74.
الوانی، مهدی؛ عادل آذر؛ حسن دانایی‌فرد (1390)‏. روش‌شناسی پـژوهش کیفـی در مـدیریت: رویکـردی جـامع، تهران، اشراقی.
انصاری، اسماعیل؛ سید محمدعلی نیکویی ‏(1396). «بررسی نقش خودکارآمدی و رضایت شغلی در غیبت از کار در سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان»‏، چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران‏، جیرفت.
بازرگان هرندی، عباس (1387)، مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، نشر دیدار، ص 167.
بردبار، غلام‌رضا؛ فاطمه عزیزی؛ سمیه مروج ‏(1393). «ارائة چارچوبی برای پیش‌بینی غیبت کارکنان با رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی»، پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، س 6، ش 1‏، صص 129 ـ 156.
پوریعقوب‏، غلام‌رضا؛ رامین مهرداد؛ فرشته رفیعی‌سامانی؛ فریبا محمودی ‏(1395)‏. «عوامل مؤثر بر غیبت از کار ناشی از بیماری‏»، طب کار، د ۸، ش ۳، صص 21 ـ 30.
حبیبی‏وطن‏، مریم؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ شکوه نوابی‌نژاد (1397). «تأثیر فعالیت بدنی بر بهره‏وری، کاهش غیبت از کار و تعلق‌ خاطر کاری»، مدیریت ورزشی‏، د 10، ش 3، صص ‏581 ـ 594.
حسینی‌نژاد، مهین و همکاران (1398)‏. «تأثیر غیبت از کار کوتاه‌مدت و بلندمدت بر شاخص توانایی انجام کار»، سلامت کار ایران، د 16، ش 3، صص  1-12.
دانایی‌فرد‏، حسن؛ سید مجتبی امامی (1386). «استراتژی‏های تحقیق کیفی: تأملی در نظریة مبنایی»‏، اندیشة مدیریت‏، س 1‏، ش 2‏، صص 69 ـ 97.
راه‌نجات،‏ امیرحسین و همکاران (1390). «بررسی رابطة عوامل شخصی و استرس با سلامت عمومی، رضایت شغلی و غیبت کارکنان کادر درمان ادارة بهداشت و درمان یکی از نیروهای نظامی»، روان‌شناسی نظامی، د 2، ش 7، صص  49-60.
رنجبر، سعیده و همکاران (1387). «بررسی عوامل ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ»‏، دانشکده‏های پرستاری و مامایی، س 18، ش 60، صص  1-17.
زارع، رضوان؛ علی‌رضا چوبینه؛ ساره کشاورزی؛ سعیده مقاتلی ‏(1395). «بررسی ارتباط کیفیت خواب و خواب‌آلودگی با غیبت از کار»‏، فصلنامة تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران دانشگاه علوم پزشکی‏، د ۴، ش ۲، صص 1 ـ 7.
شجاعی‏، حمیده؛ محمدرضا اسماعیل‌زاده؛ حسین پیمانی‌زاد؛ حسن فهیم (1398)‏. «پیش‌بینی غیبت از کار بر اساس صفات شخصیتی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی»‏، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، س 2، ش 17، صص 30 ـ ‏36.
عضدی‏، وحید؛ یوسف سالاری ‏‏(1392). «بـررسی علل غیبت و فـرار از خدمت کارکنان پایور، پیمانی و وظیفه (مطالعة موردی: فرماندهی انتظامی استان کرمان)»‏، دانش انتظامی‏، د 4، ش 4، صص 63 ـ 76.
عسکری، آزاده؛ حمیدرضا عزیزی ؛ ابوالقاسم نوری (1390). «رابطة بین ارزش‌های فردی (ابزاری و نهایی) و حرفه‌ای در بین پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مدیریت اطلاعات سلامت، د 8، ش 8 (ویژه‌نامة مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، صص  31-43.
محقر‏، علی؛ محمدرضا صادقی‌مقدم ‏(1390). «هماهنگی زنجیرة تأمین در صنعت خودرو: رویکرد داده‌بنیاد»‏، چشم‌انداز مدیریت صنعتی‏، ش 4‏، صص 29 ـ 63.
موحدی‏فر، سجاد؛ فولادوند سجاد ؛ نوروزی حسین (1395). «شناسایی دلایل غیبت از طریق بررسی ذهنیت کارکنان به کمک روش‌شناسی کیو»‏، پژوهش‏های مدیریت منابع سازمانی‏، د 6، ش 2، صص ۱۹۵ ـ ۲۲۲.
موعودی‏، محمدامین؛ شعبانی، مهرانه؛ اکبری، جعفر (1394). «‏بررسی میزان شیوع غیبت از کار و عوامل مؤثر بر آن در یکی از صنایع استان مازندران در سال‏های 1386 تا 1391»، تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی‏، د‏ 11، ش 1، صص 99-107‏.
References
Allisey, A., John, R., & Andrew, N. (2016). “An application of an extendedeffort-reward imbalance model to police absenteeism behavior”, Personnel Review, 45(4), pp. 663-680.
Alvani, M., Azar, A., Danaeifard, H. (2011). Methodology of Qualitative Research in Management: A Comprehensive Approach, Tehran, Ishraqi Publications. (in Persian)
Anon. 2014. “Designing a Framework for Predicting Employees Absence Through Artificial Neural Network Approach.” Journal of Research in Human Resources Management. 6(1):129–56. (in Persian)
Ansari, Ismail; Nikooei, Seyed Mohammad Ali (2017). "Study of the role of self-efficacy and job satisfaction in the absence of work in the Social Security Organization of Isfahan", the 4th National Conference on Management and Accounting, Jiroft. (in Persian)
Anupama, P. Ch. (2020). “A Study of employee absenteeism in hospitals of Jalgaon City”, Studies in Indian Place Names (UGC Care Journal), ‏Vol. 4, Issue 27, p. 24.
Askari, Azadeh; Hamid Reza Azizi; Noori Abolghasem (2011) “Relationship between personal (instrumental and final) and professional values among nurses in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences Health Information Management, D8, Sh8 (Special Issue of Health Services Management), pp. 31-43. (in Persian)
Azdi, Vahid. & Salari, Yousef (2013). “Investigation of the causes of absence and flight from the service of Payvar, contract and duty employees (Case study of Kerman Disciplinary Command)”, Journal of Disciplinary Knowledge, Vol. 4, No. 4, pp. 63-76. (in Persian)
Badubi, R. M. (2017). “A Critical Risk Analysis of Absenteeism in the Work Place”, Journal of International Business Research and Marketing, Vol. 2, Issue 6, pp. 32-36. DOI:10,18775/jibrm.8558,2015,26,3004-1849
Basariya, S. R. (2015). “Employee Absenteesim in Indian Industries”, International Journal of Science and Research (IJSR), 4(10), pp. 141–144. https://www.ijsr.net/archive/ v4i10/ SUB158515.pdf
Bazargan Harandi, Abbass (2008). Introduction on Qualitative and Quantitative Research: Prevalent Approach in Behavioral Research. Tehran: Didar; p 167. (in Persian )
Bordbar, Gholamreza; Azizi, Fatemeh; Marooj, Somayye (2014). “Designing a Framework for Predicting Employees Absence Through Artificial Neural Network Approach”. Journal of Research in Human Resources Management, 6(1), 129–156. https://hrmj.ihu.ac.ir/ article _6776.html(in Persian)
Breinegaard, N., Jensen, JH., & Bonde, JP. ‏(2017). “Organizational change, psychosocial work environment, and non disability early retirement: a prospective study among senior public employees”, Scand J Work Environ Health, 43(3), pp. 234-240, doi:10,5271/sjweh. 3624.
Cascio, W.F. (2012). Costing Human Resources, The Financial Impact of behavior in 19 Organizations, 4th edition, Cincinnati: South-Western College Publishing.
Chaudhari, A. P. (2020). “A Study of employee absenteeism in hospitals of Jalgaon City”, Studies in Indian Place Names, 40(27), pp. 23–35.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.), Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California, USA.
Dalton, D.R. & Mesch, D.J. (2011). “On the extent and reduction of avoidable 21 absenteeism: An assessment of absence policy provisions”, Journal of Applied Psychology, 7622 (6), pp. 810-817.
Danaeifard, H. & Emami, S. M. (2007). “Qualitative Research Strategies: A Reflection on Grounded Theory”, Management Thought, First Year, Second Issue, pp. 69-97. (in Persian)
De Reuver, R., Van de Voorde, K., & Kilroy, S. (2019). “When do bundles of high performance work systems reduce employee absenteeism? The moderating role of workload”, The International Journal of Human Resource Management, pp. 1–21. https://doi.org/10. 1080 / 09585192.2019.1616594
Dionne, G. & Dostie, B. (2014). “New e vi dence on the determinants of absenteeism using linked employer-employee data”, Industrial & Labor Relations Review, 61 (1), pp. 108-120.
Ebrahimi, A., Kheirabadi, G., Alikhasi, Z., Samoel, R., Nasiri, H., & Moslehi, M. (2016). “The Role of Psychological Factors in Absenteeism from Work among Personnel of Isfahan University of Medical Sciences, Iran”. Journal of Research in Behavioural Sciences, 14(2), 180–188. (in Persian)
Etemadi neZhad S, Rostami F, Yazdani charati J, Yousufi golafshani F S. (2017). “Prevalence and Causes of Sick Leave among Healthcare System Employees of Joibar Province in 2015”. J Health Res Commun.; 3 (2) :67-74. (in Persian)
Etemadinejad, S. et al. (2017). “Prevalence and Causes of Absence from Medical Work among Health Network Employees in Joybara County”, Journal of Community Health Research, School of Health, University of Medical Sciences, Vol. 3, No. 2. (in Persian)
Flynn, F. J. & Schaumberg, R. L. (2017). “Clarifying the link between job satisfaction and absenteeism: The role of guilt proneness”, Journal of Applied Psychology, ‏Vol. 102(6), pp . 982-992.
Gupta, R. (2020). “Impact of Absenteeism on Employee Productivity with Special Reference to Manufacturing Companies of Nagpur Region”, Our Heritage Journal, Vol. 68, Issue 1, pp. 581-594.
Habibivatan, Maryam, Mahvash Noorbakhsh, Parivash Nourbakhsh, and Shokoh Navabi Nejad. (2018). “The Effect of Physical Activity on Productivity, Reducing Absence and Work Engagement in Female Employees of Islamic Azad University.” Journal of Sport Management 10(3):594–581. (in Persian)
Heidari, P. et al. (2017). “A Study of Occupational Factors Affecting Absence from Work and Referral to Physician Due to Musculoskeletal Disorders among Relief Departments”, Scientific Journal of University of Medical Sciences, Vol. 21, No. 4, pp. 13-23 .
Holsti, OR. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities, MA: AddisonWesley Publishing Company.
Hosseininejad, M., Ghafaari, M., Labbafinejad, Y., Mirzamohammadi, E., Moslemi, S., Mohtasham, S., & Mohammadi, S. (2019). “Influence of short term and long-term sickness absence on work ability index - Iran Occupational Health”. Iran Occupational Health, 16(3), 1–12. http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2429-en.html. (in Persian)
Kocakulah, M. C., Kelley, A. G., Mitchell, K. M., & Ruggieri, M. P. (2016). “Absenteeism problems and costs: Causes, effects and cures”, International Business & Economics Research Journal (Online), 15, pp. 89-96. doi:10.19030/iber. V15i3,9673
Kottwitz, M. U., Schade, V., Burger, C., Radlinger, L., & Elfering, A. (2018). “Time Pressure, Time Autonomy, and Sickness Absenteeism in Hospital Employees: A Longitudinal Study on Organizational Absenteeism Records”, Safety and Health at Work, 9(1), pp. 109–114. https://doi.org/10.1016/ j. shaw.2017.06.013
Koziol, L., Muszynski, Z., & Koziol, M. (2016). “The Concept of Absenteeism Management System in a Company. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 32, nr 4, s. pp. 59-73. 
Kline, Rex.B, (2010), Principles and practice of structural equation modeling (3rded), New York: Guilford Press, p 1-534.
Krishnan, T. & Scullion, H. (2017). “Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises”, Human Resource Management Review, 27(3), pp. 431-441.
Leedy Paul, Timothy J. Newby, Peggy A. Ertmer, (2001), Practical research: Planning and design, 6 th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1988). “Naturalistic Inquiry”, Beverly Hills, Vol. 75, Sage, pp. 1-416.
Losina, E., Yang, H. Y., Deshpande, B. R., Katz, J. N., & Collins, J. E. (2017). “Physical activity and unplanned illness-related work absenteeism: Data from an employee wellness program”. PLoS ONE, 12(5), e0176872. https:// doi.org/ 10.1371/journal.pone.0176872 
Maestas, N. & Stephanie, R. (2018). “Absenteeism and Presenteeism Among Australia Workers”, Harvard Medical School and NBER Rennane, RAND, 6th Annual Meeting of the Disability Research Consortium August 1, Melbourne .
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Thousand Oaks, CA: Sage. 
Mishra, P. (2017). “Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy”, International Journal of Organizational Analysis, Vol. 25, Issue 5, pp. 762-788.
Mohaghar, Ali. & Sadeghi-Moghadam, Mohammad Reza (2011). “Supply Chain Coordination in the Automotive Industry: A Grounded Theory Approach”, Industrial Management Perspective, No. 4, pp. 29-63. (in Persian)
Mo'oudi, Mohammad Amin; Shabani, Mehraneh; Akbari, Jafar (2015). “Prevalence of absenteeism and its effective factors in the industry of Mazandaran province in 2007-2012”. hsr; 11  (1) :99-107. (in Persian)
Movahedifar, S., Fooladvand, S., & Nowruzi, H. (2016). “Identifying the reasons for absenteeism by examining the mentality of employees using the Q methodology”, Quarterly Journal of Organizational Resource Management Research, Vol. 6, No. 2, pp. 195-222. (in Persian)
Mudaly, P. & Nkosi, Z. Z. (2015). “Factors influencing nurse absenteeism in a general hospital in Durban, South Africa”, Journal of Nursing Management, 23(5), pp. 623–631. https://doi.org/10.1111/jonm.12189
Pouryaghoub, G., Mehrdad, R., Rafiee Samani, F., & Mahmoodi, F. (2016). “Risk factors of sickness absence”, Occupational Medicine Quarterly Journal, 8(3), pp. 21–30. http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-511-fa.html (in Persian)
Prabhu, M. (2013). “A Study in a Steel Organization on Employees Absenteeism”, Indian Journal of Economics and Development, Vol. 1‏, Issue 3, ‏ISSN 9836-2320.
Rahe-Nejat, A. H. et al. (2011). “A Study of the Relationship between Personal Factors and Stress with Public Health, Job Satisfaction and Absence of Medical Staff of One of the Military Forces”, Military Psychology Quarterly, Vol. 2, No. 7, pp. 49-60. (in Persian)
Ranjbar, S. et al. (2012). “Examine the effective factors on absenteeism from nurses working in educational centers, treatment at the University of Gilan Medical Sciences”, Two seasons of nursing and midwifery schools. (in Persian)
Shi, Y., Sears, L. E., Coberley, C. R., & Pope, J. E. (2013). “The association between modifiable well-being risks and productivity: A longitudinal study in pooled employer sample”, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 55, pp. 353-364.
Shojaii, H., Esmaeil Zadeh, M. R., Peymani Zadeh, H., & Fahim Dovin, H. (2019). “Prediction of absence from work based on the personality traits of the staff of the General Directorate of Sports and Youth office of Khorasan Razavi”. Journal of New Achievements in Humanities Studies, 17(7), 30–36. https://www.jonahs.ir/fa/showart-b1e05f24666a800d418b f70ab5b 932
Strauss, A. L. & Corbin, J. ‏(1990). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage .
Wang, W. (2011). “A Content Analysis of Reliability in Advertising Content Analysis Studies”, Electronic Theses and Dissertations
Zare, R., Choobineh, A., Keshavarzi, S., & Moghateli, S. (2016). “Investigation of the Relationship of Sleep Quality, Sleepiness and Sickness Absence”, Journal of Ergonomics, 4(2), pp. 1–7. https://doi.org/10.21859/joe-040230 (in Persian)