توسعه چارچوب خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکدة صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترا، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

به دلیل پویایی بالای بانکداری الکترونیک، تغییرات مداوم کسب‌‌وکارهای وابسته به بانک، و ظهور فناوری‌های دگرگون‌کننده خط‌مشی‌گذاری در این حوزه با چالش‌های متعدد روبه‌رو شده و بهره‌گیری از مدل‌های رایج خط‌مشی‌گذاری را دشوار کرده است. از آنجا که خط‌مشی‌گذاری به فرهنگ عمومی جامعه و ساختارهای اجرایی کشور و ذی‌نفعان متعدد داخلی وابستگی فراوان دارد هدف از این پژوهش ارائة چارچوبی برای خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک با لحاظ کردن همة ملاحظات و شرایط یادشده بود. روش تحقیق کیفی و به طور مشخص فراترکیب بود. بدین منظور ابتدا همة مدل‌های رایج خط‌مشی‌گذاری در متون و پیشینة خط‌مشی‌گذاری شناسایی شد تا از طریق تجزیة مدل‌های گذشته به اجزای آن‌ها و ترکیب آن‌ها یک چارچوب توسعه‌یافتة جدید خلق شود. بر این اساس از بین بیست و شش مدل بررسی‌شده پنج مدل آشفته، سیستمی، فرایندی، سیگنال‌های ضعیف، و نظریة بازی‌ها با توجه به معیارهایی مانند عدم‌قطعیت، عدم‌جامعیت موضوع، عدم‌یکپارچگی بازیگران، رویکرد خارج به داخل انتخاب شد. سپس، با استفاده از تجزیة اجزای این مدل‌ها و ترکیب اجزا به روش کدگذاری باز، چارچوب نهایی خط‌مشی‌گذاری برای بانکداری الکترونیکی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، کیومرث (۱۳۹۴). «بررسی اهمیت نقش تحلیل سیگنال‌های ضعیف در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی»، نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران، تهران، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، https://www.civilica.com/Paper-CIPA01-CIPA01_020.html
الوانی، سید مهدی (1378). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
الوانی، سید مهدی؛ فتاح شریف‌زاده (1394). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
خنیفر، حسین؛ ناهید مسلمی (1397). اصول و مبانی روش‌های مبانی کیفی، تهران، نگاه دانش، ج 1.
دانایی‌فرد، حسن (۱۳۹۲). درآمدی بر نظریة خط‌مشی‌گذاری عمومی، تقابل نظری عقلانیت‌گراها و فرااثبات‌گراها، تهران، صفار.
رمضانی، بیان‌الله؛ مسعود کریم‌خانی (1394). «استراتژی در توسعة محصولات و خدمات بانکداری الکترونیکی، NDP نظام بانکی»، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
سهرابی، بابک؛ امیر اعظمی؛ حمیدرضا یزدانی (1390). «آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2(6)، صص 9ـ 24.
عسگری، اعظم (1388). «تحلیل تهدیدها و فرصت‌های بانکداری الکترونیکی در کشور و تدوین استراتژی فرصت‌ساز برای تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز.
قلی‌پور، رحمت‌الله (1395). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
کیاکجوری، کریم؛ علی‌رضا نوبختی (1387). «بانکداری الکترونیک و چالش‌های آن در ایران»، بانک و اقتصاد، صص 18ـ 25.
References
Ahmadi, K. (2015). Investigating the Importance of the Role of Weak Signal Analysis in the Public Policy-Making Process. The First National Conference on Iran Public Administration, Tehran, University of Tehran. (in Persian)
Alvani, S. M. & Sharifzadeh, F. (2015). The Process of Public Policy-Making. Allameh Tabataba'i University. (in Persian)
Alvani, S. M. (1999). Governmental Policy-Making and Decision Making. Tehran, The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). (in Persian)
ASgari, A. (2009). Analysis of Electronic Banking Threats and Opportunities in Iran and Developing an Opportunistic Strategy to Turn Threats into Opportunities. M.Sc. Thesis, University of Shiraz.
Danaiefar, H. (2013). An Introduction to the Theory of Public Policy-Making, The Theoretical Confrontation of Rationalists and Transcendentalists. Tehran: Safar. (in Persian)
Day, G. (2014). An outside-in approach to resource-based theories, Journal of the Academy of Marketing Science, 42(1), pp. 27-28.
Eckert, C. M. & Stacey, M. K. (2010). What is a process model? Reflections on the epistemology of design process models, In Modelling and Management of Engineering Processes (pp. 3-14).
Ernst, J. (2002). What is Meta-Modeling, and What Is It Good for?
Ferreiraa, J., Jalalib, M., & Ferreirab, F. (2017). Enhancing the decision-making virtuous cycle of ethical banking practices using the Choquet integral, Journal of Business Research.
Gholipour, R. (2016). Organizational Decision-Making and Public Policy-Making. The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). (in Persian)
Haasnoot, M., H. Kwakkel, J., E. Walker, W., & Maat, J. (2013). Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world, Global Environmental Change, pp. 485-498.
 Hinings, B., Gegenhuber, T., & Greenwood, R. (2018). Digital innovation and transformation: An institutional perspective. Information and Organization, 28(1), pp. 52-61.
Khanifar, H. & Moslemi, N. (2018). Principles and foundations of qualitative research methods. Tehran, Negah-e-Danesh Publication. (in Persian)
Kiakajoori, K. & Nobakhti, A. (2008). Electronic Banking and its Challenges in Iran. Banks and Economics. pp. 18-25. (in Persian)
Nadeem, A., Abedin, B., Cerpa, N., & Chew, E. (2018). Digital transformation & digital business strategy in electronic commerce-the role of organizational capabilities. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 13(2), I-VIII.
Ramezani, B. & Karimkhani, M. (2015). Strategy in the development of electronic banking products and services, NDP banking system. 2nd Conference on Applied Economics and Management national approach. (in Persian)
Sohrabi, B., Azami, A., & Yazdani, H. R. (2011). Evaluation of Researches in Islamic Management with Meta-Model Approach. Journal of Public Administration Perspective. 2 (6), pp. 9-24. (in Persian)
Yang, S., Li, Z., Ma, Y., & Chen, X. (2018). Does Electronic Banking Really Improve Bank Performance? Evidence in China. International Journal of Economics and Finance, 10(2), 82.
Ernst, Johannes (2002), What is metamodeling, and what is it good for?