دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 403-611 
توسعه چارچوب خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک

صفحه 403-423

10.22059/jomc.2019.274665.1007714

عباس منوریان؛ علی دیواندری؛ سعید یعقوبی؛ هادی سپانلو


شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

صفحه 425-456

10.22059/jomc.2019.277833.1007749

سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن