دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 613-798 
شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر گزارش‌دهی پایداری در صنعت نفت ایران

صفحه 703-721

10.22059/jomc.2020.294374.1007955

اعظم میر زمانی؛ علی نقی امیری؛ علی حمیدی زاده؛ الهه رضاقلی زاده