کاربرد مدل (ISM) جهت سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها با استفاده از روش AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه هدف این پژوهش سطح‌بندی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های فرهنگ‌سازمانی است . پژوهشی توسعه‌ای و از نوع هدف توصیفی – تحلیلی است. در بخش سطح‌بندی از پرسشنامه مقایسات زوجی ISM استفاده شد و برای تحلیل از روش مدل ساختار تفسیری با نرم‌افزار EXCEL2013 بهره گرفته شد. همچنین در بخش رتبه‌بندی از پرسشنامه مقایسه‌ای AHP با تأکید بر میزان اهمیت استفاده شد. جامعه آماری در هر دو بخش ۲۰ نفر از خبرگان امر فرهنگ‌سازمانی بودند و بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج این روش نشان می‌دهد شاخص هدف‌گذاری پویا، توسعه و ترویج ارزش‌های حامی تغییر، مدیریت عملکرد متناسب با تغییر و مدیریت رفتارهای سازمانی متناسب با اهداف رفتاری تغییر بنا بر پیشنهاد مدل ISM از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ‌سازمانی است. رویکردهای راهبردی ، مدیریت عملکرد تغییر مدار ، سازمان‌دهی متناسب با تغییر ، کارکنان حامی تغییر، رهبری تحول‌گرا، مدیریت ارزش‌های سازمانی و مدیریت دانش و اطلاعات تغییر به ترتیب دارای رتبه اول تا هفتم در این پژوهش بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات