کاربرد مدل ISM جهت سطح‏بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌ سازمانی و رتبه‏ بندی مؤلفه‌ها با استفاده از روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه هدف این پژوهش سطح‌بندی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های فرهنگ‌ سازمانی بود، پژوهشی توسعه‌ای از نوع توصیفی‌ـ تحلیلی است. در بخش سطح‌بندی از پرسشنامة مقایسات زوجی ISM استفاده شد و برای تحلیل از روش مدل ساختار تفسیری و نرم‌افزار EXCEL2013 بهره گرفته شد. همچنین، در بخش رتبه‌بندی از پرسشنامة مقایسه‌ای AHP با تأکید بر میزان اهمیت استفاده شد. جامعة آماری در هر دو بخش ۲۰ نفر از خبرگان فرهنگ ‌سازمانی بودند که بر اساس روش گلولة برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد شاخص هدف‌گذاری پویا، توسعه و ترویج ارزش‌های حامی تغییر، مدیریت عملکرد متناسب با تغییر، و مدیریت رفتارهای سازمانی متناسب با اهداف رفتاری تغییر بنا بر پیشنهاد مدل ISM مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ‌ سازمانی هستند. رویکردهای راهبردی، مدیریت عملکرد تغییرمدار، سازمان‌دهی متناسب با تغییر، کارکنان حامی تغییر، رهبری تحول‌گرا، مدیریت ارزش‌های سازمانی، و مدیریت دانش و اطلاعات تغییر به ترتیب دارای رتبة اول تا هفتم در این پژوهش بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پورعزت، علی‌اصغر؛ سودابه تصدیقی؛ امیرعلی علوی (1393). «فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بنتون در ایران»، فرآیند مدیریت و توسعه، ش 89، صص 75 - 100.
جاویدمهر، محمود؛ علی معقول؛ حسن نودهی؛ مرتضی بینش (۱۳۹۷). «ارائة مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با استفاده از مدل نظریه‌ای داده‌بنیاد»، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12، صص 671 ـ 690.
رابینز، استیون پی. (1390). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زارعی‌متین، حسن؛ حمیدرضا یزدانی؛ عادل رجب‌زاده (1397). «طراحی مدل فرهنگ سازمانی اثربخش در سازمان‌های پروژه‌محور»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 16، ش 3، صص 779 ـ 804.
‎سلیمی، اکبر؛ جلال مرادی؛ رضا وفایی (۱۳۹۵). «بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش‌وپرورش شهر خدابنده (قیدار)»، نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی)،11(3)، صص 49 ـ 64.‎
عبدالمنافی، سعید (۱۳۸۹). «طراحی الگوی فرهنگ‌ سازمانی دانش‌محور در صنعت خودروی ایران»، رسالة دکترای دانشگاه اصفهان، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد.
مشبکی، علی‌اصغر (1388). مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کاربردی، ارزشی از رفتار انسانی، چ 9، تهران، ترمه.
References
Abdul-Manafi, S. (2010). “Designing a cultural, organizational, knowledge-based model in the Iranian automotive industry”, PhD thesis, University of Isfahan, Faculty of Administrative Sciences and Economics. (in Persian)
Alvesson, M. (2013). Understanding Organizational Culture,Sage BookPublishing.
Black, K. & Warhurst, R. (2019) “Seeing the Unseen: Visualizing Organizational Culture in the Classroom”, Management Teaching Review, Vol. 4, 3, pp. 258-270.
Choi, Y. S., Seo, M., Scott, D., & Martin, J. (2010). “Validation of the organizational culture assessment instrument: An application of the Korean version”, Journal of sport management, 24(2), pp. 169-189.
Heinze, J. L. & Heinze, J. E. (2020). “Individual innovation adoption and the role of organizational culture”, Review of Managerial Science, Vol. 14, pp. 561–586.
Hussein, N., Omar, S., Noordin, F., & Ishak, N. A. (2016). “Learning organization culture, organizational performance and organizational innovativeness in a public institution of higher education in Malaysia: A preliminary study”, Procedia Economics and Finance, 37, pp. 512-519.
Javidmehr, M., Maghoul, A., Nodehi, H., & Binesh, M. (2018). “Presenting the organizational culture teaching model in Khorasan Razavi education using the theoretical data model of the foundation”, Research in educational systems, 12, pp. 671-690. (in Persian)
Ling, Y., López-Fernández, M. C., Serrano-Bedia, A. M., & Kellermanns, F. W. (2020). “Organizational culture and entrepreneurial orientation: examination through a new conceptualization lens”, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 16, pp. 709–737.
Moshbaki, A. A. (2009). Organizational Behavior Management: Applied Analysis, Value of Human Behavior, Tehran, Termeh Publishing, Ninth Edition. (in Persian)
Pourazat, A. A., Tasdighi, S., & Alavi, A. A. (2014). “Innovation Culture for Competitive Advantage in Benton Company in Iran”, Management and Development Process, Fall, No. 89, pp. 75-100. (in Persian)
Putthiwanit, C. (2015). “Exploring the impact of organizational culture on employees in multinational enterprise: A qualitative approach”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, pp. 483-491.
Robbins, S. P. (2011). Organizational Behavior, Concepts, Theories and Applications, translated by Ali Parsaiyan and Seyed Mohammad Aarabi, Tehran: Office of Cultural Research. (in Persian)
Salimi, A., Moradi, J., & Vafaee, R. (2016). “Investigating the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in Khodabandeh City Education Organization (Qeydar)”, Educational management innovations (new ideas in educational sciences), 11 (3), pp. 64-49. (in Persian)
Zarei-Matin, H., Yazdani, H. R., & Rajabzadeh, A. (2018). “Designing an effective organizational culture model in project-based organizations”, Organizational Culture Management, Vol. 16, No. 3, pp. 779-804. (in Persian)