ارتباط مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شغلی: نقش میانجیگری جوّ اخلاقی

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی امام صادق(ع) قم، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف: موفقیت هر سازمان، بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی باشد، منوط به سرمایه‌های انسانی آن است. هدف از پژوهش بررسی رابطة مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی جوّ اخلاقی بود.
روش: روش تحقیق کاربردی، پیمایشی، و مقطعی بود که در نمونه‏ای 175 نفری از کارکنان شرکت پخش البرز (ستاد مرکزی، غرب و شرق تهران) با نمونه‏گیری خوشه‌ای، طبق فرمول کوکران، صورت پذیرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامة استاندارد بود. داده‌ها به وسیلة مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی جوّ اخلاقی رابطه دارد. مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شغلی و جوّ اخلاقی رابطة معنادار دارد. در نهایت، بین جوّ اخلاقی با عملکرد شغلی ارتباط وجود دارد.
نتیجه:با توجه به نتایج، توصیه می‌شود مدیران بستر لازم برای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای را فراهم کنند و با ایجاد جوّ اخلاقی مطلوب میران عملکرد شغلی کارکنان را بهبود بخشند. با تقویت مدیریت منابع انسانی و ارزیابی کارکنان در مقام سرمایه‌های انسانی می‌توان به ارتقای عملکرد شغلی کمک کرد و از مزایای حاصل از جوّ اخلاقی در سازمان بهره برد. نتایج این پژوهش برای برنامه‌ریزی جهت توانمندسازی، به‌سازی، و آموزش منابع انسانی و تصمیم‌سازان مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط و برنامه‌ریزی راهبردی و کلان ملی در جهت توانمندسازی شرکت‌های خدماتی راهگشاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقاحسینی اشکاوندی، مصطفی؛ رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ نیلی‌پور طباطبایی، سید اکبر. (1394). «شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های قابلیت‌های آینده‌نگاری استراتژیک،مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی و AHP»، آینده‌پژوهی مدیریت. بهار 1394، ش 102، ص 55 - 68.
اکبری، حسن. (1397). «بررسی رابطة بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی (مطالعة موردی: شهرداری شهرستان بهشهر)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد، واحد بهشهر.
بهمنی، علی‌رضا (1396). «تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی در مدیریت دانش و عملکرد سازمان (مطالعة موردی: شهرداری منطقة 6 تهران)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور، استان البرز.
پیدایش، رامک (1397). «بررسی نقش میانجی شیوه‌های استراتژیک منابع انسانی در رابطة بین مدیریت دانش و عملکرد شرکت (مطالعة موردی: اسنوا)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد، واحد مرودشت.
قادری‌اقدم، زینب (1397). «تعیین نقش میانجی فعالیت مدیریت استعداد در روابط بین فعالیت مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان همراه با نقش تعدیلگر هماهنگی استراتژی‌های HRM (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد، شهریار.
References
Akbari, H. (2019). “Investigating the relationship between strategic human resource management and organizational performance (Case study: Behshahr city municipality)”, Master Thesis, Behshahr Branch of Azad University. (in Persian)
Agha Hosseini Ashkavandi, Mostafa; Rezaei Dolatabadi, Hossein; Nilipour Tabatabai, Seyed Akbar. (1394). Identifying and prioritizing the components of strategic foresight capabilities, crisis management and human resource agility in Isfahan Blood Transfusion Organization using Delphi and AHP techniques. Management Futurology. Spring 2015 - No. 102 (14 pages - from 55 to 68).  (in Persian).
Alaraqi, A.K. (2017). “Relationship between SHRM and Organizational Performance among Iraqi Oil Companies”, Journal of Global Economics, Vol. 5, Issue: 1, ISSN: pp. 2375-4389.
Arulrajah, A.A. (2015). “Contribution of human resource management in creating and sustaining ethical climate in the organizations”, Sri Lankan Journal of Human Resource Management, Vol. 5 No. 1, pp. 31-44.
Bahmani, A.R. (2018). “The effect of strategic human resource measures on knowledge management and performance of the organization (Case study: Tehran Municipality, District 6)”, Master Thesis, Payame Noor University, Alborz Province. (in Persian)
Bakiev, E. (2013). “The influence of interpersonal trust and organizational commitment on perceived organizational performance”, Journal of Applied Economics and Business Research, Vol. 3, No. 3, pp. 166-180.
Barba-Aragon, M.I., Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2014). “Training and performance: the mediating role of organizational learning”, BRQ Business Research Quarterly, Vol. 17, No. 3, pp. 161-173.
Barney, J.B. (2001). “Is the resource-based ‘view’ a useful perspective for strategic management research? Yes”, Academy of Management Review, Vol. 26, No. 1, pp. 41-56.
Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). “The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, No. 6, pp. 1173-1182.
Bowman, J.S. & Knox, C.C. (2008). “Ethics in government: no matter how long and dark the night”, Public Administration Review, Vol. 68, No. 4, pp. 627-639.
Campbell, JP. (1990). “An overview of the army selection and classification project (Project A)”, Personnel Psychology, 43(2), pp. 231-9.
Chandrasekar, K. (2011). “Workplace environment and its impact on organisational performance in public sector”, International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 1-19.
Cosh, A., Fu, X., & Hughes, A. (2012). “Organisation structure and innovation performance in different environments”, Small Business Economics, Vol. 39, No. 2, pp. 301-317.
Fencing, F.A. (2012). “Impact of quality management practices on the performance and growth of small and medium sized enterprises (SMEs) in Ghana”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 13, pp. 1-13.
Garcia-Morales, V.J., Jimenez-Barrionuevo, M.M., & Gutierrez-Gutierrez, L. (2012), “Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation”, Journal of Business Research, Vol. 65, No. 7, pp. 1040-1050.
Genesis, R. (2019). “Investigating the mediating role of strategic human resource practices in the relationship between knowledge management and company performance (Case study: SNOWA)”, Master Thesis, Marvdasht Branch, Azad University. (in Persian)
Ghaderi-Aqdam, Z. (2019). “Determining the mediating role of talent management activity in the relationship between human resource management activity and organizational performance along with the role of moderating the coordination of HRM strategies (studied: Social Security Organization)”, Master Thesis, Shahriar Azad University. (in Persian)
Hensler, J., Ringle, C & ,.Sinkovics, R .(2009) .The use of patial least square based multi group analysis: in .advance in international marketing 20.Nunnaly, J & ,.Bernsten, I.(1994). Psychometric theory .New york: Mc Graw Hill.
Hijal-Moghrabi, I., Sabharwal, M., & Berman, E.M. (2015). “The importance of ethical environment to organizational performance in employment at the will states”, Journal of Business Venturing, Vol. 9, No. 1, pp. 117-130.
Joiner, T.A. (2007). “Total quality management and performance: the role of organizational support and co-worker support”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 24, No. 6, pp. 617-627.
Liu, A.M.M., Fellows, R., & Ng, J. (2004). “Surveyors' perspectives onethics in organizational culture”, 11(6), pp. 438-449.
Malam Salihu Sabiu, Kabiru Jinjiri Ringim, Tang Swee Mei, Mohd Hasanur Raihan Joarder (2019). Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis.
Martin, K.D. & Cullen, J.B. (2006). “Continuities and extensions of ethical climate theory: a metaanalytic review”, Journal of Business Ethics, Vol. 69, No. 2, pp. 175-194.
Morris, M. H. & Jones, F. F. (2013). “Human resource management practices and corporate entrepreneurship: an empirical assessment from the USA”, International Journal of Human Resource Management, 4(4), pp. 873-896.
Newman, D.A. (2004). “Job performance ratings”, Comprehensive handbook of psychological assessment, 4, pp. 373-89.
Paauwe, J. & Boselie, P. (2005). “HRM and performance: what next?”, Human Resource Management Journal, Vol. 15, No. 4, pp. 68-83.
Paauwe, J. (2009). “HRM and performance: achievements, methodological issues, and prospects”, Journal of Management Studies, Vol. 46, No. 1, pp. 129-142.
Parboteeah, K.P., Seriki, H.T., & Hoegl, M. (2013). “Ethnic diversity, corruption and ethical climates in Sub-Saharan Africa: recognizing the significance of human resource management”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 25, No. 7, pp. 979-1001.
Paul, D.L. & Mcdaniel, R.R. (2004). “A field study of the effect of interpersonal trust on virtual collaborative relationship performance”, MIS Quarterly, Vol. 28, No. 2, pp. 183-227.
Pinho, J.C., Rodrigues, A.P., & Dibb, S. (2014). “The role of corporate culture, market orientation and organizational commitment in organizational performance: the case of non-profit organizations”, Journal of Management Development, Vol. 33, No. 4, pp. 374-398.
Prowse, P. & Prowse, J. (2010). “The dilemma of performance appraisal”, Business Performance Measurement and Management: New Contexts, Themes, and Challenges, pp. 195-206.
Prowse, P. & Prowse, J. (2016). “Whatever happened to human resource management performance?”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 23, No. 2, pp. 145-162.
Reed, R. & DeFillippi, R.J. (1990). “Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable competitive advantage”, Academy of Management Review, Vol. 15, No. 1, pp. 88-102.
Ringim, K.J., Dantsoho, M.A., & John, H.T. (2017). “Effect of dynamic information technology capabilities on organizational performance of deposits money banks in Nigeria”, MAYFEB Journal of Business and Management, Vol. 1, No. 1, pp. 6-15.
Schluter, J., Winch, S., Holzhauser, K., & Henderson, A. (2008). “Nurses’ moral sensitivity and hospital ethical climate: a literature review”, Nursing Ethics, Vol. 15, No. 3, pp. 304-321.
Soane, E., Butler, C., & Stanton, E. (2015). “Followers’ personality, transformational leadership and performance”, Sport, Business and Management: An International Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 65-78.
Victor, B. & Cullen, J.B. (1988). “The organizational bases of ethical work climates”, Administrative Science Quarterly, Vol. 33, No. 1, pp. 101-125.
Wright, P.M. & McMahan, G.C. (1992). “Theoretical perspectives for strategic human resource management”, Journal of Management, Vol. 18, No. 2, pp. 295-320.
Yeh, H. & Hong, D. (2012). “The mediating effect of organizational commitment on leadership type and job performance”, The Journal of Human Resource and Adult Learning, 8(2), p 50.
Zehir, C., Gurol, Y., Karaboga, T., & Kole, M. (2016). “Strategic Human Resource Management and Firm Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, pp. 372–381.