تاثیر مضمون‌های فرهنگ اخلاق مداری بر بی‌طرفی حسابرس: تحلیلی بر ادراک رهبری تحول‌گرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مضمون‌های فرهنگ اخلاق مداری بر بی‌طرفی حسابرس باتوجه به نقش تعدیل کننده رهبری تحول‌گرا شرکای حسابرس صورت گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفی-هکبستگی است و در بازه زمانی ۶ ماه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۱۱ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت و به منظور تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد، فرهنگ اخلاقی در موسسات حسابرسی بر رفتاری بی‌طرفانه حسابرس با شدت (۷۶/۴) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص گردید رهبری تحول‌گرا شریک حسابرس به عنوان متغیر تعدیل کننده با شده (۳۷/۴) تأثیر مثبت فرهنگ اخلاق‌مداری بر رفتار بی‌طرفانه حسابرس را در جهت مثبت تقوی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات