تعادل نامتقارن در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگر پسادکترا، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر پدیدة «سازمان‌های مردم‌نهاد» و بستر مربوط به آن در کشور تبیین شده است. در این پژوهش از روش‌شناسی ظاهرشونده در «نظریة داده‌بنیاد» استفاده شد و بر اساس اصل نمونه‌گیری نظری 20 مصاحبه با دست‌اندرکاران آگاه در این حوزه تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. در ادامه با کدگذاری داده‌ها و مقایسة مستمر در فرایند کدگذاری 980 کد، 12 مفهوم، و یک مقولة محوری به منزلة مدل نهایی با عنوان «تعادل نامتقارن در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد» پدید آمد. مدل حاصل تعادل نامتقارنی را نشان می‌دهد که در آن عدم سلامت سمن‌ها و بسترشان بیش از سلامت آن‌هاست. به‌علاوه، نگاه امنیتی دولت به سمن‌ها چشمگیر است. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش ضرورت ایجاد تغییراتی در جهت رشد سلامت این پدیده و بستر آن را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


ساغروانی، سیما؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ رحیم‌نیا (۱۳۹۳). «تحمیل نظریه به داده‌ها یا ظهور نظریه از داده‌ها: نظریه‌پردازی در علوم انسانی با روش‌شناسی نظریة داده‌بنیاد»، مبانی تعلیم و تربیت، 7(4)، صص 151 ـ 170.
References
Anheier, H. K. (2005). A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Third Sector, London, United Kingdom: Routledge.
Brass, J. N., Longhofer, W., Robinson, R. S., & Schnable, A. (2018). “NGOs and international development: A review of thirty-five years of scholarship”, World Development, 112, pp. 136-149. doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.07.016
Bryant, A. & Charmaz, K. (2007). The Sage handbook of grounded theory, Sage.
Davies, T. (2018). The historical development of NGOs Handbook of Research on NGOs, Edward Elgar Publishing.
European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co‐operation Development, United Nations, & World Bank (2009). System of national accounts 2008, New York.
Glaser, B. G. & Holton, J. (2007). “Remodeling grounded theory”, Historical Social Research/Historische Sozialforschung, Supplement, 19(32), pp. 47-68.
Glaser, B. G. & Hon (2005). “Staying open: the use of theoretical codes in grounded theory”, The Grounded Theory Review, 5(1), pp. 1-20.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory, Mill Valley, CA: The Sociology Press.
---------------. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions, Sociology Press.
---------------. (2002). “Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory”, International Journal of Qualitative Methods, 1&(2), pp. 23-38.
--------------. (2005). The grounded theory perspective III: Theoretical coding: Sociology Press.
Hall, M. & O'Dwyer, B. (2017). “Accounting, non-governmental organizations and civil society: The importance of nonprofit organizations to understanding accounting, organizations and society”, Accounting, Organizations and Society, 63, pp. 1-5. doi:https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.11.001
Jones, M. & Alony, I. (2011). “Guiding the use of Grounded Theory in Doctoral studies–an example from the Australian film industry”, International Journal of Doctoral Studies, 6, pp. 95-114.
Lewis, D. (2010). “Nongovernmental Organizations, Definition and History”, In H. K. Anheier & S. Toepler (Eds.), International Encyclopedia of Civil Society (pp. 1056-1062). New York, NY: Springer US.
Locke, K. D. (2001). Grounded theory in management research: Sage Publications Limited.
Ma, J. & Konrath, S. (2018). A Century of Nonprofit Studies: Scaling the Knowledge of the Field. Voluntas. doi:10.1007/s11266-018-00057-5.
Malena, C. (1995). Working with NGOs: a practical guide to operational collaboration between the World Bank and nongovernmental organizations (15013). Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/814581468739240860/Working-with-NGOs-a-practical-guide-to-operational-collaboration-between-the-World-Bank-and-nongovernmental-organizations
Martens, K. (2002). “Mission impossible? Defining nongovernmental organizations”, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 13(3), pp. 271-285.
Saghravani, S., Mortazavi, S., Lagzian, M., & Rahimnia, F. (2014). “Forcing theory on data or emerging theory from data: Theory building in humanities using grounded theory methodology”, Foundations of education, 7(4), pp. 151-170. (in Persian)
Salamon, L. M. & Anheier, H. K. (1992). “In search of the non-profit sector. I: The question of definitions”, Voluntas, 3(2), pp. 125-151. doi:10.1007/BF01397770.
------------------------------------------. (1998). “Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally”, Voluntas, 9(3), pp. 213-248. doi:10.1023/A:1022058200985.
Salamon, L. M. & Toepler, S. (2015). “Government-Nonprofit Cooperation: Anomaly or Necessity?”, Voluntas, 26(6), pp. 2155-2177. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11266-015-9651-6
Shier, M. L. & Handy, F. (2014). “Research Trends in Nonprofit Graduate Studies: A Growing Interdisciplinary Field”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(5), pp. 812-831. doi:10.1177/0899764014548279
Smith, D. H. (2013). “Growth of research associations and journals in the emerging discipline of altruistic”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(4), pp. 638-656.
United Nations (n.d.). NGO Relations and Liaison Service. Retrieved from: https://outreach.un.org/ngorelations/content/about-us-0
United Nations Statistics Division (2003). Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. New York: United Nations Publication Sales no. 03.XVII.9 Studies in methods, Series: F, No.91.
Vakil, A. C. (1997). Confronting the classification problem: Toward a taxonomy of NGOs. World Development, 25(12), 2057-2070. doi:10.1016/S0305-750X(97)00098-3.
--------------. (2018). A return to the classification problem: revising a framework for studying NGOs Handbook of Research on NGOs: Edward Elgar Publishing.