تعادل نامتقارن در بستر سازمان های مردم نهاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت‏‎/‎‏گروه مدیریت دولتی

2 مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین پدیده «سازمان های مردم نهاد» و بستر مربوط به آن در کشور می پردازد. در این پژوهش از روش شناسی ظاهرشونده در «نظریه داده بنیاد» استفاده شد و بر اساس اصل نمونه گیری نظری 20 مصاحبه با دست اندرکاران آگاه در این حوزه، تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. در ادامه با کدگذاری داده ها و مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری، 980 کد، 12 مفهوم و یک مقوله محوری به عنوان مدل نهایی با عنوان «تعادل نامتقارن در بستر سازمان های مردم نهاد» پدیدار شد. مدل حاصل تعادل نامتقارنی را نشان می دهد که در آن عدم سلامت سمن ها و بستر مربوط آن بیش از سلامت آن است؛ بعلاوه نگاه امنیتی دولت نسبت به سمن ها چشمگیر است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش ضرورت ایجاد تغییراتی در جهت رشد سلامت این پدیده و بستر آن را تأکید می کند.

کلیدواژه‌ها