فراترکیب(مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در راستای ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، مازندران، ایران

2 استاد تمام، گروه مدیریت، عضو هیات علمی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 'گروه جامعه شناسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد، چالوس، مازندران، ایران

4 'گروه جامعه شناسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد، چالوس، مازندران، ایران

چکیده

زمینه:از موضوعات بسیار مهم سازمانی بالابردن و ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری می باشد هوش فرهنگی می تواند به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد و بستر مناسب را برای ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کند.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در راستای ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری انجام شده است.
روش تحقیق: محقق با استفاده از روش فراترکیب بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است برای این منظور با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی "گوگل"، "مگیران"، "ساینس دایرکت" در بازه زمانی 1994 تا 2019، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 27 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مولفه های تاثیر گذار، از روش تحلیل محتوا و دلفی و MAXQDA استفاده شد.
یافته:یافته های پژوهش در قالب 6 عامل شامل: هوش شناختی، هوش نگرشی، هوش مذهبی، هویت سازمانی، هوش انگیزشی، سرمایه اجتماعی، هوش رفتاری و 19 عامل فرعی ارائه شد.
نتیجه گیری: توصیه می شود از آنجایی که هوش فرهنگی لازمه و مقدمه موفق ارائه کیفیت خدمات کارکنان است زمانی که افراد دارای توانمندی ها و مهارت های خاصی بوده و کانالهای مناسب هوش فرهنگی در ساختار مناسب سازمانی به کار گرفته شود، در نتیجه انگیزه افزایش کیفیت ارائه خدمات تقویت می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات