فراترکیب (مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران‌های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه چالوس، مازندران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه چالوس، مازندران، ایران

چکیده

زمینه: از موضوعات بسیار مهم سازمانی بالا بردن و ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری است. هوش فرهنگی می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار بر مدیریت شهری باشد و بستر مناسب را برای ارتقای کیفیت خدمات فراهم کند.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک متغیرهای مدل پیشران‌های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری انجام شده است.
روش تحقیق: محققان با استفاده از روش فراترکیب بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده‌اند. بدین منظور با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت‌های الکترونیکی «گوگل»، «مگیران»، «ساینس دایرکت» در بازة زمانی 1994 تا 2019، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 33 مقالة مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل‌دهنده، ابعاد، و مؤلفه‌های تأثیرگذار از روش تحلیل محتوا و دلفی و ومکس کیودا استفاده شد.
یافته: یافته‌های پژوهش در قالب 6 عامل اصلی‌ـ شامل هوش شناختی، هوش نگرشی، هوش مذهبی، هویت سازمانی، هوش انگیزشی، سرمایة اجتماعی، هوش رفتاری‌‌ـ و 19 عامل فرعی ارائه شد.
نتیجه: از آنجا که هوش فرهنگی لازمه و مقدمة موفق ارائة کیفیت خدمات به کارکنان است، لازم است به عوامل پیشبرنده هوش فرهنگی بالأخص هوش فرهنگی مذهبی توجه بیشتری شود و ازکارکنان دارای توانمندی‌ و مهارت‌ و همچنین از کانالهای مناسب هوش فرهنگی در ساختار مناسب سازمانی استفاده شود، تا زمینه انگیزة افزایش کیفیت خدمات تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم‌زاده، عیسی؛ حسین کماسی (1393). «ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل سرکوال (مطالعة موردی: شهرداری شهر سنقر)»، د 2، ش 6، صص 153 ـ 172.
احمدپور، احمد؛ رشید یوسفی؛ اصغر هاشمی (1392). «بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری به منظور مدیریت پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر آباده)»، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعة پایدار.
احمدی، یعقوب (1390). «نگرش دینی و هوش فرهنگی (مورد مطالعه: شهر سنندج)»، معرفت، ش 8، پیاپی 167، ویژة جامعه‌شناسی.
اخترمحققی، مهدی (1385). سرمایة اجتماعی، ناشر: مهدی اختر محققی.
ارفعی، سید رسول؛ ایران‌علی مهدی‌زادة اشرفی (1395). «بررسی رابطة بین هوش فرهنگی با کیفیت ارائة خدمات کارکنان (مطالعة موردی: بانک ملت شهر تهران)»، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی.
امیری، مجتبی؛ منیر عزیزی؛ غلام‌رضا طالقانی (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر تقویت هوش فرهنگی مدیران شهری در تعاملات فرهنگی با شهروندان»، مدیریت فردا، ش ۳۲، ص 29.
بری‌خجسته، فریبا؛ محمد عباس‌زاده (1391). «مطالعة هوش فرهنگی و عوامل مرتبط با آن (استفاده از رسانه‌ها، هویت مذهبی، و سرمایة اجتماعی) در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز»، مطالعات جامعه شناسی، , دوره  4 , شماره  16 ; ص 22.
حمیدی، مهرزاد؛ رضا اندام؛ سمیرا فیضی (1392). «بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش»، مدیریت ورزشی، ش 18، صص 5 ـ 20.
زاهدی، بهمن؛ مسعود مرادی (1396). «نقش تعهد مذهبی و هوش فرهنگی در شکل‌گیری ابعاد هویت دانش‌آموزان دورة اول متوسطه»، فصلنامه روانشناسی مدرسه، د 6، ش 1، صص 64 ـ 82.
ساروخانی، باقر (1371). جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران، اطلاعات.
سلیمان‌پور اصل، مهرداد؛ حسین بنی‌فاطمه (1389). «مطالعة رابطة بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور میاندوآب»، زن و مطالعات خانواده، س 2، ش 8، صص 69 ـ 93.
سهرابی، بابک؛ امیر اعظمی؛ حمیدرضا یزدانی (1390). «آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینة مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 6، صص 9 ـ 24.
شعاری‌نژاد، سوده؛ پروین شکری (1392). «ارتقای کیفیت خدمات شهری با ارزیابی و تحلیل نیاز به سیستم شارژ تجهیزات الکترونیکی شخصی در فضاهای باز شهر تهران»، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری، و توسعة پایدار.
عسگری وزیری، علی (1391). «بررسی هوش فرهنگی، مؤلفه‌ها، و راهبردهای آن در سازمان با رویکرد اسلامی»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره 1 (پیاپی 5) 1، صص 53 ـ 80.  
علی‌زادة اقدم، محمدباقر؛ محمد عباس‌زاده؛ مهدی حسین‌پور اصل (1388). «بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرک آذربایجان غربی»، مطالعات جامعه‌شناختی، د 1، ش 2، صص 97 ـ 114.
غریبی، حسن؛ زلیخا قلی‌زاده (1390). «نقش مؤلفه‌های هوش هیجانی در پیش‌بینی سرمایة اجتماعی»، نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی)، د 7، ش 1، صص 29 ـ 53.
فقیه‌آرام، بتول؛ سعید مرادی، منصوره کاظمی (1397). «ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان»، علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، د 6، ش 11، صص 129 ـ 150.
کمانداری، محسن؛ محمدرحیم رهنما (1395). «سنجش کیفیت خدمات شهرداری در مناطق 2 و 4 شهر کرمان با مدل سروکوال»، فضای جغرافیایی، س 18، ش 26، صص 45 ـ 62.
محمدی گزستانی، هایده؛ سید عبدالصاحب امامی؛ حجت‌الله فانی (1392). «رابطة هوش فرهنگی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، ش 6، صص 107 ـ 130.
معتمد جلالی، مژده، صفاری نیا، مجید، شقاقی، فرهاد، (۱۳۹۱). «مقایسة هوش فرهنگی، هوش اجتماعی، و هوش هیجانی در میان مشاغل مختلف، دانشکدة علوم انسانی»، پایان‌نامة دورة کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران.
نائیجی، جواد؛ منصوره عباس‌علی‌زاده (1386). «هوش فرهنگی، سازگاری با ناهمگون‌ها»، تدبیر، ش 181.
نصیری هنده‌‌خاله، اسماعیل (1397). «ارزیابی میزان رضایت از کیفیت خدمات مدیریت شهری در مناطق حاشیه‌نشین (مطالعة موردی: اسلام‌آباد، کرج)»، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، د 6، ش 2، صص 289 ـ 306.
نقی‌زاده، رضا؛ شعبان الهی؛ منوچهر منطقی؛ سید سپهر قاضی‌نوری (1393). «فراترکیب مدل‌های نوآوری منطقه‌ای؛ مروری بر سال‌های (1990 ـ 2013)»، مدیریت نوآوری، صص 25 ـ 56.
هاشمی، سید مناف؛ مهدی یحیی‌پور (1390). اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در کشور‌ها و دهیاری شهرداری، انتشارات سازمان شهرداری.
یزدخواستی، گیسو؛ وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا (1390). «رابطة تماس‌های بین‌فرهنگی و هوش فرهنگی تحلیل نظری و تجربی»، تحقیقات فرهنگی، د 4، ش 2، صص 133 ـ 162.
References
Adair, W. L., Hideg, I., & Spence, J. R. (2013). “The culturally intelligent team the impact of team cultural intelligence and cultural heterogeneity on team shared values”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(6), pp. 941–962.
Ahmadi, Y. (2011). “Religious Attitude and Cultural Intelligence (Case Study: Sanandaj City)”, Maaref Monthly, No. 8, consecutive 167 Special Sociology.
Ahmadpour, A., Yousefi, R., & Hashemi, A. (2013). “Surveying Citizens' Satisfaction with the Quality of Municipal Services for Sustainable Urban Management (Case Study: Abadeh City)”, First National Conference on Geography, Urban Development and Sustainability, First National Geography, Urban development and sustainable development. (in Persian)
Akhtar-Mohagheghi, M. (2006). Social Capital, author's publication.
Alizadeh eghdam, M. B., Abbaszadeh, M., & Hosseinpour Asl, M. (2009). “Study of the Relationship between Social Capital and Job Satisfaction of West Azerbaijan Customs Employees”, Sociological Studies, Vol. A, No. 2, pp. 114-97.
Alon, I. & Higgins, J.M. (2005). “Global leadership success through emotional and cultural intelligences”, Business Horizons, 48: pp. 501—512.
Alshaibani, E. (2015). Investigating the relationship between cultural intelligence and service quality in hospitality: A cross cultural study, A thesis submitted in partial fulfilment of the University’s requirements for the Degree of Doctor of Philosophy August 2015.
Amiri, M., Azizi, M., & Taleghani, Gh. (2012). “A Study of Factors Affecting the Strengthening of Cultural Intelligence of Urban Managers in Cultural Interactions with Citizens”, Farda Management Magazine, Consecutive 32 (Fall 2012), Rial p. 29. (in Persian)
Ang, S. & Dyne, L. V. (2008). Inc Conceptualization of cultural Intelligence, In Soon Ang, New york: M. E. Sharpe.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). “Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance”, Management and Organization Review, 3(3), pp. 335–371.
Arfaei, S. R. & Mahdizadeh Ashrafi, I. A. (2016). “Investigating the Relationship between Cultural Intelligence and Quality of Staff Service Provision (Case Study: Mellat Bank of Tehran)”, Third International Conference on Modern Research in Humanities. (in Persian)
Asgari Vaziri, A. (2012). “Investigating Cultural Intelligence, Its Components and Strategies in Organization with an Islamic Approach, Second Year”, Issue 1, Fall and Winter 2012, pp. 53-80. (in Persian)
Bari Khojasteh, F. & Abbaszadeh, M. (2012). “The Study of Cultural Intelligence and its Related Factors (Media Use, Religious Identity and Social Capital) in Students of Islamic Azad University, Tabriz Branch”, No. 16, p. 22. (in Persian)
Basharat, M., Rizwan, R., & Naintara, S. (2013). “Emotional Intelligence and Service Quality: An Empirical Study of Pakistani Telecommunication Sector”, Middle-East Journal of Scientific Research, 18(1): pp. 18-21, 2013 ISSN 1990-9233.
Caputoa, A., Oluremi, B,. Ayokob, N. A., & Charlott, M. (2019). “The relationship between cultural values, cultural intelligence andnegotiation styles”, Journal of Business Research, 99 (2019), pp. 23–36.
Cavanaugh, N. & Gooderham, P.N. (2007). Cultural intelligence: factors and measurement. Available at: http://bora.uhh.no/bitstream/2330/1889/1/Cavanaugh.2008pdf.
Coleman, J. (1998). Foundations of Social Theory, Translation: M, Patience, Tehran: Nine Publishing. (in Persian)
Earley, P. C. & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures, Stanford, CA: Stanford University Press.
Early, C. & Mosakowski, E. (2004). “Cultural intelligence”, Harvard Business Review, pp. 139-146.
Ebrahimzadeh, I. & Kamasi, H. (2014). “Evaluation and Analysis of Municipal Service Quality Based on the Serqual Model (Case Study: Municipality of Sanghar)”, Vol. 2, No. 6, pp. 153-172.
Gharibi, H. & Ghulizadeh, Z. (2011). “The role of emotional intelligence in predicting social capital”, Journal of New Ideas in Education, 1, pp. 53-29.
Hamidi, M., Andam, R., & Feizi, S. (2013). “A Study of the Cultural Dimensions of Volunteer Forces in Sports”, Sports Management, Vol. 18, pp. 5-20.
Hashemi, S. A. & Abasi, A. (2019). “Designing a Citizen Satisfaction Model for Citizens and Clients of Citizen Service Management and Citizenship Channels (Case Study: Pars Special Economic Zone)”, Journal of Urban Research and Planning, Spring 97 - Number 32 Research / ISC (12 pages - from 151 to 162). (in Persian)
Hashemi, S. M. & Yahyipour, M. (2011). Principles and Principles of Urban Services Management in the Country, Municipalities and Municipalities, First Edition, Municipal Organization Publications. (in Persian)
Joseph, N. K. & Wawire, B. P. (2015). “The Influence of Emotional Intelligence on Service Delivery”, International Journal of Economics, Finance and Management, Vol. 4, No. 1.
Kamandari, M. & Rahnama, M. R. (2016). “Measuring the quality of municipal services in areas 2 and 4 of Kerman city with the SERVQUAL model”, Geographical Space Scientific Quarterly, Vol. 18, No. 26, pp. 45-62. (in Persian)
Li, J. (2002). “Learning Models in Different Cultures”, New Directions for Child Development, No. 96.
Lindgreen, A., palmer, R., & Vanhamme, J. (2004). “Contemporary marketing practice: theoretions and practical implications”, Marketing intelligence and planning, (22) 6, pp. 673-692.
Livermore, D. (2010). Leading with Cultural Intelligence: The New Secret to Success, American Management Association, New York: AMACOM.
Mohammadi Gostestani, H., Emami, S. A., & Saheb-Fani, H. (2013). “The Relationship between Cultural Intelligence and Academic Self-efficacy of Students of Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch”, Culture in Islamic University, No. 6, pp. 107-130. (in Persian)
Moros, L., Vélez, M. A., & Corbera, Es. (2019). “Payments for Ecosystem Services and Motivational Crowding in Colombia's Amazon Piedmont Ecological Economics”, Vol. 156, pp. 468-488.
Motamed Jalali, M. (2013). “Comparing cultural intelligence; social intelligence and emotional intelligence among different occupations”, Faculty of Humanities, Thesis of Payame Noor University of Tehran. (in Persian)
Naghizadeh, R., Elahi, SH., Manteghi, M., & Ghazinouri, S. S. (2014). “Beyond Regional Innovation Models; Review of Years (1990-2013)”, Innovation Management, pp. 25-56. (in Persian)
Naiji, J. & Abbasalizadeh, M. (2007). “Cultural Intelligence, Adaptation to Incompatibilities”, Tadbir/ No. 181.
Nasiri, H. & Khaleh, E. (2019). “Evaluation of Satisfaction with Quality of Urban Management Services in Suburbs; (Case Study: Islamabad karaj)”, ISC, pp. 289-306. (in Persian)
Pejman, SH. & Khademi-Garashi, M. (2019). “Investigating the Relationship between Cultural Intelligence and Export Performance in Pharmaceutical Companies”, National Conference on Sustainable Development (Approach to Investment Opportunities and Challenges in the Trieste Region) (in Persian)
Peng, A. C. (2014). “The Influence of Motivational Cultural Intelligence on Cultural Effectiveness Based on Study Abroad: The Moderating Role of Participant's Cultural Identity”, in Journal of Management Education, 39(5), with 898 Reads.
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A Guide to Working with People.
Petrovice, D. S. (2011). “How Do Teachers Perceive Their Cultural Intelligence?” Department of psychology, faculty of philosophy, university of Belgrade, Cika Ljubina 18-20, 11 000, Belgrade, Serbia.
Rose, R.C. & Kumar, N. (2008). “A review on individual differences and culturalintelligence”, Journal of International Social Research, 1(4), pp. 504-522.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthessizing Qualitative Research, New York: Springer.
Sarukhani, B. (1992). Sociology of Communication, Tehran: Information Publications.
Schwarzenthala, M., JuangaMaja, L. P., chachnerabFons, K.S., & Vijver, J.R. (2019). “A multimodal measure of cultural intelligence for adolescents growing up in culturally diverse societies”, Vol. 72, pp. 109-121.
Sharma, S., Bottom, W. P., & Elfenbein, H. A. (2013). “On the role of personality, cognitive ability, and emotional intelligence in predicting negotiation outcomes: A meta-analysis”, Organizational Psychology Review, 3(4), pp. 293–336.
Shoarinezhad, S. & dashokri, S. (2013). “Improving the quality of urban services by assessing and analyzing the need for a personal electronic equipment charging system in Tehran”, Publication: First National Conference on Urban Development, Urban Management and Sustainable Development. (in Persian)
Sohrabi, B., Azami, A., & Yazdani, H. R. (2011). “Pathology of Islamic Management Studies with a Transcendental Approach”, State Management Perspective, 6: pp. 9-24. (in Persian)
Suleimanpour-Asl, M. & Hossein, B. F. (2010). “Study of the relationship between the value system and the level of social participation of Payame Noor University students in Miandoab”, Women's Quarterly and Family Studies, Second Year, No. 8, pp. 69-93.
Thomas, D. C. & Inkson, K. (2005). “Cultural intelligence: people skills for aglobal workplace”, Consulting to Management, 16(1): pp. 5-9.
Triandis, H. C. (2006). “Cultural intelligence in organizations”, Group & Organization Management, 31(1), pp. 20–26.
Vlajčić, D., Caputo, A., Giacomo, M., & Dabić, M. (2019). “Expatriates managers’ cultural intelligence as promoter of knowledge transfer in multinational companies”, Journal of Business Research, Vol. 94, pp. 367-377.
Ward, C. & Fischer, R. (2008). Personality, Cultural Intelligence and Cross Cultural Adaptation: A Test of the Meditation Hypothesis, New York: M.E. Sharp.
Yazdkhashti, G., Ghasemi, V., & Wahida, F. (2011). “The Relationship between Cross-Cultural Contact and Cultural Intelligence, Theoretical and Experimental Analysis”, Journal of Cultural Research, Vol. 4, No. 133-162. (in Persian)
Zahedi, B. & Moradi, M. (2017). “The role of religious commitment and cultural intelligence in shaping the dimensions of identity of high school students”, Vol. 6, Issue 1, pp. 64-82.