تحلیل و بررسی اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‏ آباد، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکدة مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران

3 دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی تحلیل و بررسی می‏شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی‌ـ پیمایشی است. برای سنجش متغیر رهبری زهرآگین از پرسشنامة اشمیت (2008) و برای سنجش متغیر خروج از خدمت منابع انسانی از پرسشنامة ودادی و همکارانش (1392) و همچنین از پرسشنامة گیبنی و همکارانش (2009) برای سنجش انسداد سازمانی استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش روایی صوری و آلفای کرونباخ (74/0) تأیید شد. جامعة آماری شامل سازمان‏های دولتی شهرستان خرم‏آباد بودند که به روش نمونه‏گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران 214 نفر از کارکنان آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‏افزارهایAmos  و SPSS تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد رهبری زهرآگین تأثیر مثبت و معنادار بر خروج از خدمت منابع انسانی می‌گذارد. به علاوه، تحلیل مسیر غیر ‏مستقیم گویای نقش میانجی انسداد سازمانی در تأثیر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی است. همچنین با توجه به خروجی نرم‏افزار Amos برای رهبری زهراگین در سازمان‏های دولتی ویژگی‏های شخصیتی از بالاترین اهمیت برخوردار است و در سازمان‏های دولتی برای خروج از خدمت منابع انسانی و انسداد سازمانی به ترتیب ابعاد عوامل شخصی و سوء‌رفتار بالاترین اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیر‏خانی، طیبه؛ اکرم هادی‌زادة مقدم؛ سید سهیل عظیمی (1396). «انسداد سازمانی و عوامل کاهندة آن: مطالعة تأثیر توانمند‏سازی روان‏شناختی، جوّ پیشگامی، و آوای کارکنان در سازمان»، چشم‏انداز مدیریت دولتی، ش 29، صص 117 ـ 134.
حمیدی‏زاده، علی؛ حسن زارعی‌متین؛ هادی ظفری (1396). «بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتار‏های کژکارکردی بر پیامدها و نگرش‏ شغلی کارکنان»، مطالعات رفتار سازمانی، د 6، ش 3، صص 1 ـ 32.
خلیلی، کرم (1397). «تأثیر سبک رهبری زهر‏آگین (سمی) بر بطالت اجتماعی با نقش میانجی زیر‏کاردرروی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی ایلام)»، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، س 9، ش 36، صص 137 ـ 158.
دیهیم‏پور، مهدی؛ حسن دولتی (1396). «تأثیر عوامل ایجادکنندة ترومای سازمانی بر میزان ترک خدمت کارکنان نظامی»، پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، د 9، ش 4، صص 81 ـ 106.
رحیم‏نیا، فریبرز؛ زهرا نیک‌خواه‏فرخانی (1392). «بررسی تأثیر جو‌ّ اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت»، مدیریت فردا، د 12، ش 37، صص 5 ـ 22.
سلطانی، مرتضی؛ سهیل نجات؛ فرشید خمویی؛ پوریا پسندیده (1396). «بررسی پیش‌آیند‏های ترک خدمت (مطالعه‏ای در یک بیمارستان دولتی)»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 15، ش 3، صص 551 ـ 573.
سیدجوادین، سید رضا؛ آرین قلی‏پور؛ محمد جان‌علی‌زادة شوکی (1393). «شناسایی تأثیر به‌کار‏گیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پی‏آمد‏های منابع انسانی»، پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، د 6، ش 4، صص 109 ـ 127.
صالح اردستانی، عباس؛ میر‏علی سیدنقوی (1395). «تبیین رابطة فلات‏زدگی شغلی با بی‏تفاوتی سازمانی و تمایل به خروج از خدمت کارکنان»، پژوهش‏های مدیریت عمومی، د 9، ش 31، صص 145 ـ 160.
طهماسبی، رضا؛ مهدی علی‏زاده؛ محرم مجرد (1396). «شناسایی رابطة بین مدیریت استعداد با عدم تمایل به ترک خدمت کارکنان فاتب»، توسعة مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، س 12، ش 43، صص 129 ـ 151.
فتح‏اللهی، عارف؛ سید رضا پورآقاجان حسینی (1396). «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر بد‏رفتاری سازمانی با توجه به نقش رهبری زهرآگین (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر)»، آموزش علوم دریایی، ش 11، صص 82 ـ 93.
ودادی، احمد؛ محمود رضایی‏زاده؛ علی میر‏هاشمی؛ حسین علی‌نجفی (1392). «بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان»، آینده‏پژوهی مدیریت، د 24، ش 2، صص 41 ـ 54.
هادوی‏نژاد، مصطفی؛ مریم کلوندی (1395). «کاوش پویایی‏های پیش‌آیندی رهبری زهرآگین با استفاده از مدل‏یابی ساختاری تفسیری»، مطالعات رفتار سازمانی، د 5، ش 3، صص 1 ـ 24.
هادی‌پیکانی، مهربان؛ علی خنیفر (1396). «تبیین و اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان کلیدی در شرکت‏های واگذارشدة شرکت نفت به بخش خصوصی (مورد مطالعه: شرکت لوله‏سازی اهواز)»، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، د 8، ش 31، صص 153 ـ 175.
References
Akca, M. (2017). “The impact of toxic leadership on intention to leave of employees”, International Journal of Economics, Business and Management Research, 1(4), pp. 285-290.
Amirkhani, T., Hadizadeh Moghadam, A., & Azimi, S. S. (2018). “Organizational obstruction and its reducing factors: A study of the impact of sychological empowerment, pioneering climate and employee voice in organization”, Journal of Public Administration Perspective, 29, pp. 117-134. (in persian)
Anvari, R., Jian Fu, Z., & Hosseinpour Chermahini, S. (2014). “Effective strategy for solving voluntary turnover problem among employees”, Social & Behavioral Sciences, 129, pp. 186-190.
Behery, M., Al-Naseer, A. D., Jabeen, F., & El Ravas, A. S. (2018). “Toxic leadership and organizational citizenship behavior: A mediation effect of followers' trust and commitment in the Middle East”, International journal of Business and Society, 19(3), pp. 793-815.
Bhandarker, A. & Rai, S. (2019). “Toxic leadership: emotional distress and coping strategy”, International Journal of Organization Theory & Behavior, 22 (1), pp. 65-78.
Boddy, C. R. & Croft, R. (2016). “Marketing in atime of toxic leadership”, Qualitative Market Research: An International Journal, 19(1), pp. 44-46.
Chua, S. M. Y. & Murray, D. W. (2015). How taxic leaders are perceived: gender and information-processing.
Deyhimpour, H. & Dolati, H. (2018). “An assessment of factors affecting organizational trauma on leaving service by military personnel”, Journal of Research in Human Resources Management, 9(4), pp. 81-106. (in persian)
Dobbs, J. M. & Do, J. J. (2019). “The impact of perceived toxic leadership on cynicism in officer candidates”, Armed Forces & Society, 45(1), pp. 3-26.
Fatholahi, A. & Pouraghajani, S. R. (2018). “Examine the role of moderator toxic leadership in the relationship between social capitals on organization misbehavior (case study: staff of imam khomeini university of marine science noshahr), Journal of Marine Science Education, 11, pp. 82-93. (in persian)
Gibney, R. (2007). “Cognitive organizational obstruction: Its nature, antecedents and consequences”, Thesis for PHD, University of Pittsburgh.
Gibney, R., Zagenczyk, T.J., & Masters, M.F. (2009). “The negative aspects of social exchange: An introduction to perceived organizational obstruction”, Group & Organization Management, 34(6), pp. 665-697.
Gibney, R., Zagenczyk, T.J., Fuller, J.B., & Hester, K. (2011). “Exploring organizational obstruction and the expanded model of organizational identification”, Journal of Applied Social Psychology, 41(5), pp. 1083-1109.
Hadavinejad, M. & Kalvandi, M. (2016). “Exploring dynamics of toxic leadership' antecedents using interpretive structural modeling”, Journal of Organizational Behavioral Studies, 5(3), pp. 1-14. (in persian)
Hadi Peykani, M. & Khanifar, A. (2017). “Explanation and prioritization of the factors affecting key employees'turnover intention in privatized firms of national oil company (case study: ahvaz pipe industrial company)”, Journal of Human Resource Management in Oil Industry, 8(31), pp. 153-175. (in persian)
Hamidizadeh, A., Zarei Matin, H., & Zafari, H. (2018). “Investigating the effect of toxic leadership style and dysfunctional behaviors on employees' outcomes and job attitudes”, Organizational Behavior Study, 6(3), pp. 1-32. (in persian)
Hitchcock, M. J. (2015). “The relationship between toxic leadership, organizational citizenship, and turnover behaviors among San Diego Nonprofit Paid staff”, Theses for Phd, University of San Diego.
Jery, M. (2019). “Understanding coping strategies and behaviors of employees affected by toxic leadership”, Thesis for phd, College of Management and Technology, Walden University.
Khalili, K. (2018). “Effect of toxic leadership on social loafing with mediating role of employees' soldiering (case study: Ilam petrochemical company)”, Human Resource Management in oil industry, 9(36), pp. 137-158. (in persian)
Kilic, M. & Gunsen, A. (2019). “The dark side of leadership: The effects of toxic leaders on employees”, European Journal of Social Science, 2(2), pp. 51-56.
Mackey, J., McAlliste, Ch., Brees, J., Huang, L., & Carson, J. (2018). “Perceived organizational obstruction: A mediator that addresses source–target misalignment between abusive supervision and OCBs”, Journal organizational Behavior, pp. 1-13.
Padilla, A., Hogan, R, & Kaiser, R. (2007). The Toxic Triangle: Destructive Leaders, Susceptible Followers and Conducive Environments, TheLeadership Quarterly, Vol.3, pp. 176-94.
Rahimnia, F. & Nikkhahfarkhni, Z. (2014). “The effect of organizational ethical climate on organizational performance and tendency turnover”, Journal of Management Tomorrow, 12(37), pp. 5-22. (in persian)
Rahman, V. & Nas, Z. (2013). “Employee development and turnover intention: theory validation”, European Journal of Training and Development, 37(6), pp. 564-579.
Saleh Ardestani, A. & Seyed Naghavi, M.A. (2016). “Career plateau and it's relation on the desire to organizational turnover and organizational apaty”, Journal of Public Management Research, 9(31), pp. 145-160. (in persian)
Seyed-Javadin, S. R., Gholipour, A., & Janalizadeh Shoki, M. (2015). “Identification effect of toxic leadership style in organization on the consequences of human resource management”, Journal of Research in Human Resource Management, 6(4), pp. 109-127. (in persian)
Singh, N., Dev, S., & Sengupta, S. (2017). “Perceived toxicity in leaders: Through the demographic lens of subordinates”, Information Technology and Quantitative Management, 112, pp. 114-121.
Soltani, M., Nejat, S., Khamoee, F., & Pasandideh, P. (2017). “Turnover intention antecedents (A stydy in a public hospital)”, Journal of Organizational Culture Management, 15(3), pp. 551-573. (in persian)
Tahmasebi, R., Alizadeh, M., & Mojarad, M. (2017). “Identify the relationship between talent management and unwillingness to turnover the sttaf FATEB”, Journal of Human Resource Management Development and Suport, 12(43), pp. 129-151. (in persian)
Vedady, A., Rezaeezadeh, M., Mirhashemi, A., & Alinajafi, H. (2013). “An investigation the impact of organizational commitment turnover staff M. C. P. CO”, Journal of Future Studies Management, 24(2), pp. 41-54. (in persian)
Vreja, L. O., Balan., S., & Bosca., L. C. (2016). “An evolutionary perspective on toxic leadership”, Management and Economics Review, 2(2), pp. 217-228.