تحلیل و بررسی اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان

2 دانشجو دکتری، دانشگاه لرستان

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

چکیده

این پژوهش اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی را تحلیل و بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. برای سنجش متغیر رهبری زهرآگین از پرسشنامه اشمیت (2008)، خروج از خدمت منابع انسانی از پرسشنامه ودادی و همکاران (1392) و همچنین از پرسشنامه گیبنی و همکاران (2009) برای سنجش انسداد سازمانی استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی صوری و آلفای کرونباخ (74/0) تأیید گردید. جامعه آماری شامل سازمان‌های دولتی شهرستان خرم‌آباد می‌باشند که به روش نمونه‌گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران 214 نفر از کارکنان آنها به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌ها از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای Amos و SPSS تحلیل گردید. تحلیل نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95% رهبری زهرآگین تأثیر مثبت و معناداری بر خروج از خدمت منابع انسانی دارد. بعلاوه تحلیل مسیر غیر‌مستقیم گویای نقش میانجی انسداد سازمانی در تأثیر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی دارد. همچنین با توجه به خروجی نرم-افزار Amos برای رهبری زهراگین در سازمان‌های دولتی ویژگی‌های شخصیتی از بالاترین اهمیت برخوردار است. و در سازمان‌های دولتی برای خروج از خدمت منابع انسانی و انسداد سازمانی به ترتیب ابعاد عوامل شخصی و سوء رفتار از بالاترین اهمیت برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات