نگاشت میمتیک و تبارشناسی فرهنگ سازمانی گوگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نگاشت میمتیک روشی برای کشف میم‌ها و دسته‌بندی آنان در قالب یک مدل چندسطحی است. میم به معنای یک عنصر فرهنگی تکثیرپذیر است که با الهام از مفهوم ژن در زیست‌شناسی تکاملی ابداع شده است. ابتدا، به کمک نگاشت میمتیک، توصیفی جامع از فرهنگ فعلی گوگل به دست آمد. با کدگذاری متون کتاب‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها، مستند‌ها، و منابع آن‌لاین در باب گوگل ۱۳۴ میم استخراج و به ۴۰ میمکول (واحدی بزرگ‌تر، شامل چند میم هم‌خانواده) تقلیل داده شد. میمکول‌ها در شش سطح قرار گرفتند؛ شامل مفروضات بنیادین، ارز‌ش‌ها، هنجارها، جلوه‌های بیرونی، رویه‌های کاری، رویه‌های منابع انسانی. سپس، با هدف درک چگونگی شکل‌گیری فرهنگ گوگل در سیر تاریخ، از روش تبارشناسی بهره گرفته شد. در این شیوه با تشخیص پدر هر میم (فرهنگی که از آن اقتباس شده) یک نمودار شجره‌نامه‌ای از تبار فرهنگ سازمان ترسیم می‌شود. تا کنون ۸۵ فرهنگ تأثیرگذار بر گوگل از یونان و هند شناسایی شده‌اند. پژوهشگران در پژوهش حاضر توانستند مفهوم تئوریک میم را عملیاتی‌سازی کنند و در یک تحقیق تجربی به کار گیرند. نگاشت میمتیک ابزاری قدرتمند در دست مدیران و مشاوران و پژوهشگران سازمانی، به منظور واکاوی پدیدة فرهنگ و تغییر آن، است. مهندسی میمتیک با تشخیص میم معیوب می‌تواند برای اصلاح آن اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، ابوالقاسم؛ عباس عباسی؛ سیده شیما کارانجام (1398). «مدل کهکشانی، استعاره‌ای نو در حوزۀ فرهنگ سازمانی (مطالعۀ موردی: برج پژوهشی محمد رسول الله، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، مدیریت فرهنگ سازمانی، (1)17: صص 145ـ 172.
اکبری، مرتضی (1397). «اعتبارسنجی و سنجش کیفیت در پژوهش‌های کمّی، کیفی، و آمیخته»، حوزهودانشگاه،روش‌شناسیعلومانسانی، (4)24: صص 23ـ 45.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ محمود محمدیان محمودی‌تبار؛ محمدرضا تقوا؛ حمیدرضا فرج شوشتری‌پور (1398). «الگوی فرایندی تجاری‌سازی خدمات در شرکت‏های دانش‌بنیان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت فرهنگ سازمانی، (1)17: صص 1ـ20.
صادقی، حشمت‌الله؛ سید نجم‌الدین موسوی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری (1397). «طراحی مدل سنجش خرده‌فرهنگ‌های سازمانی (مطالعۀ موردی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)، مدیریت فرهنگ سازمانی، (3)16: صص 665ـ 693.
کچویان، حسین؛ قاسم زائری (۱۳۸۸). «ده گام اصلی روش‌شناختی در تحلیل تبارشناسانة فرهنگ، با اتکا به آرای میشل فوکو»، راهبرد فرهنگ، ۲(۷): صص ۷ـ ۳۰.
کریمی، ابوبکر؛ عباس عباس‌پور؛ حسین عبداللهی (۱۳۹۸). «سنجش و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری»، مطالعات رفتار سازمانی،۸(۱): صص ۱۵۹ـ ۱۹۰.
نادری، ناهید (1397). «تحقیقات دیداری: آوای عکس و تفسیر عکس روش‌شناسی نوین در مطالعات فرهنگ سازمانی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، (16(4: صص 973ـ 1000.
نیک‌پی، ایرج؛ مریم زندکریمی (1398). «بررسی تأثیر رهبری موثق بر قلدری سازمانی با نقش میانجی‏ فرهنگ سازمانی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، (2)17: صص 317ـ 336.
References
Akbari, M. (2018). “Validating and measuring quality in quantitative, qualitative and mixed researches”, Methodology in Human Sciences, 24(4): pp. 23-45. (in Persian)
Alvesson, M. (2012). Understanding organizational culture. Sage.
Barney, J. B. (1991). “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, 17: pp. 99–120.
Blute, M. (2008). “Memetics and evolutionary social science”, A MEMETICS COMPENDIUM. New Yorker.
Bock, L. (2015). Work rules!: Insights from inside Google that will transform how you live and lead. Twelve Pub.
Brint, M. E. (2019). A genealogy of political culture. Routledge.
Burke, S. (2016). ‘Validity’and ‘trustworthiness’ in qualitative inquiry, Routledge.
Chatman, J. & O’Reilly, C.(2016). “Paradigm lost: Reinvigorating study of organizational culture”, Research Organizational Behavior, 36: pp. 199-224.
Cochrane, E. E. (2016). Units of Transmission in Evolutionary Archaeology and the Role of Memetics. In Evolutionary and Interpretive Archaeologies, (pp. 31-62). Routledge.
Cronk, L. (2019). Complex whole: Culture and evolution of behavior. Routledge.
Darwin, C. (1871). The descent of man and selection in relation to sex. D. Appleton.
Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford University Press.
De Groot, J. (2016). Consuming history: Historians and heritage in contemporary popular culture. Routledge.
Dehdashti Shahrokh, Z., Mohammadian, M., Taghva, M. R., & Faraj Shoushtari, H. R. (2019). “Process pattern of service commercialization in knowledge-based companies in ICT industry”, Organizational Culture Management, 17(1): pp. 1-20. (in Persian)
Denzin, N. K. (2018). The qualitative manifesto: A call to arms. Routledge.
Driskill, G. W. (2018). Organizational culture in action: A cultural analysis workbook. Routledge.
Ebrahimi, A., Abbasi, A., & Karanjam, S. (2019). “Galactic model: a new metaphor in the organizational culture field (Case study: research tower of Mohamad Rasulollah, Shiraz medical school)”, Organizational Culture Management, 17(1): pp. 145-172. (in Persian)
Ferraz, D. D. M. & Mizan, S. (2019). “Visual Culture Through the Looking Glass: vision and re-vision of representation through genealogy and cultural translation”, Trabalhos em Linguística Aplicada, 58(3): pp. 1375-1401.
Foucault, M. (1961). Folie et Déraison: Histoire de la Folie à l''ge classique.
Foucault, M. (1978). Nietzsche, genealogy, history.
Gill, J. (2012). “An extra-memetic empirical methodology to theoretical memetics”, International Journal of Organizational Analysis, 20(3): pp. 323-336.
Gill, J. (2013). Evaluating memetics: A case of competing perspectives at an SME (Doctoral dissertation, Sheffield Hallam University).
Golesorkhi, S., Mersland, R., Randøy, T., & Shenkar, O. (2019). “The performance impact of culture and formal institutional differences in cross-border alliances”, International Business Review, 28(1): pp. 104-118.
Guo, Z., Shi, L., Chen, L., & Liang, Y. (2017). “A harmony search-based memetic optimization model for integrated production and transportation scheduling in MTO manufacturing”, Omega, 66: pp. 327-343.
Gupta, A. & Ong, Y. S. (2019). Introduction: The Rise of Memetics in Computing. In Memetic Computation, (pp. 1-13). Springer, Cham.
Hartnell, C. A., Ou, A. Y., Kinicki, A. J., Choi, D., & Karam, E. P. (2019). “A meta-analytic test of organizational culture’s association with elements of an organization’s system and its relative predictive validity on organizational outcomes”, Journal of Applied Psychology, 104(6): pp. 832-847.
Inführ, J. & Raidl, G. (2016). “A memetic algorithm for the virtual network mapping problem”, Journal of Heuristics, 22(4): pp. 475-505.
Jan, S. (2017). The memetics of music: A neo-Darwinian view of musical structure and culture. Routledge.
Kachouyan, H. & Zaeri, M. (2009). “Ten methodological steps in cultural genealogy analysis: based on Foucault”, Culture Strategy, 2(7): pp. 7-30. (in Persian)
Karimi, A., Abbaspour, A., & Abdollahi, H. (2019). “Measuring and prioritizing the dimensions and components of organizational culture with structural equation modeling”, Quarterly of Organizational Culture Studies, 8(1), pp. 159-190. (in Persian)
Marsden, P. (2002). “Brand positioning: meme’s the word”, Marketing Intelligence & Planning, 20(5), pp. 307-312.
Milner, R. M. (2016). The world made meme: Public conversations and participatory media. MIT Press.
Moore, A. (2019). “Memetic Engineering”, Please! Thought, Values and Behaviour Are as Important as Technology!. BioEssays, 41(1): pp. 30-52.
Myers, M. D. (2019). Qualitative research in business and management. Sage Publications Limited.
Naderi, N. (2018). “Visual research: voice of picture and interpretation of new methodology in organizational culture studies”, Organizational Culture Management, 16(4), pp. 973-1000. (in Persian)
Nikpey, I. & Zand Karini, M. (2019). “Investigating the impact of authentic leadership on organizational bullying with the mediating role of organizational culture”, Organizational Culture Management, 17(2), pp. 317-336. (in Persian)
Peñaloza, L. (2018). “Apple: from subculture to cultural dominance”, The Business & Management Collection.
Prado, C. G. (2018). Starting with Foucault: An introduction to genealogy. Routledge.
Price, I. (2004). “Complexity: A new science behind organizational intervention? ”, Emergence: Complexity & Organization, 6(2), pp. 34-45.
Quigley, K. J. (2016). “Gender, language and ideology: A genealogy of Japanese women's language”, Language in Society, 45(3), pp. 464-465.
Robertson, L. H., & McFadden, R. C. (2018). “Graphing the Self: An application of graph theory to memetic self-mapping in psychotherapy”, International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 7(1), pp. 34-58.
Rosen, M. A., Fiore, S. M., & Salas, E. (2017). Of Memes and Teams: Exploring the Memetics of Team Problem Solving, In Learning to solve complex scientific problems (pp. 131-156). Routledge.
Sadeghi, H, Mousavi, N., Hakkak, M., & Nazarpouri, A. H. (2018). Designing the measuring model for organizational sub-cultures (Case study: Oil pipeline companies of Iran). Organizational Culture Management, 16(3): pp. 665-693. (in Persian)
Shepherd, J. & McKelvey, B. (2009). “An empirical investigation of organizational memetic variation”, Journal of Bioeconomics, 11(2), pp. 135-164.
Taplin, J. (2017). Move fast and break things: How Facebook, Google, and Amazon have cornered culture and what it means for all of us. Pan Macmillan.
Tran, S. K. (2017). “GOOGLE: a reflection of culture, leader, and management”, International Journal of Corporate Social Responsibility, 2(1), pp. 1-10.
Ybema, S., Yanow, D., Wels, H., & Kamsteeg, F. H. (Eds.). (2009). Organizational ethnography: Studying the complexity of everyday life. Sage.