جستاری در ادراک کارکنان از پیروی هواخواهانه با کاربست فن استخراج استعاره‏ای زالتمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‏عصر(عج)، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‏عصر(عج)، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش کاوش ادراکات کارکنان یک سازمان دولتی در زمینة پیروی هواخواهانه با استفاده از فن استخراج استعاره‏ای زالتمن برای نیل به شناختی عمیق‏تر از آن بود. مشارکت‏کنندگان پژوهش از میان کارکنان سازمان با استفاده از روش نمونه‏گیری مفهوم به تعداد هجده نفر انتخاب شدند. مأخذ داده‏ها تصاویری بود که مشارکت‏کنندگان پژوهش در ارتباط با پدیدة مورد مطالعه یافته بودند. در جلسة مصاحبه، مطابق پروتکل، پرسش‏هایی مربوط به تصاویر مطرح و سپس پاسخ‏ها، به منظور کشف مفاهیم و ساختارها، تحلیل شد. در مجموع سی و پنج ساختار استخراج شد که به ترتیب ساختارهای پیروی کورکورانة پیرو هواخواه از رهبر، ماکیاولیسم پیرو هواخواه و تعصب کور او به رهبر، رفتارهای زهرآگین پیرو هواخواه و پیامدهای کژکارکردی برای سازمان، چاپلوسی پیرو هواخواه از رهبر، و نفاق و بی‏کفایتی رهبر واجد حد آستانة انتخاب برای نقشة اجماعی بودند. مطابق نقشة اجماعی، ماکیاولیسم و نفاق پیرو هواخواه و تعصب کور او در قبال رهبر ساختارهایی از نوع علت و دیگر ساختارها، به جز پیروی کورکورانة پیرو هواخواه از رهبر، که نقشی میانجی را در مدل ایفا می‏کرد‌، از نوع معلول شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


ابویی اردکان، محمد؛ آرین قلی‏پور؛ طاهره ندافی؛ منصور شیرزاد (1396). «بازاندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازهای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره‏ای زالتمن»، علوم مدیریت ایران، 12(45): صص 29ـ 59.
بختیاری، زینب؛ مصطفی هادوی‏نژاد (1397). «نگاشت علّی مدل پیروی شرنگ‏آلود تبانی‏کنندگان»، پژوهش‏های مدیریت منابع سازمانی، 8(2): صص 39ـ 55.
بختیاری، زینب؛ مصطفی هادوی‏نژاد (1396). «مدل پیروی شرنگ‏آلود مطیعان در سازمان: یک نگاشت علّی»، پژوهش‏های مدیریت در ایران، 21(4): صص 101ـ 124.
هادوی‏نژاد، مصطفی؛ مریم کلوندی (1395). «کاوش پویایی‏های پیشایندی رهبری زهرآگین با استفاده از مدل‏یابی ساختاری تفسیری»، مطالعات رفتار سازمانی، 5(3): صص 1ـ 24.
References
Abooyee Ardakan, M., Naddafi, T., Gholipour, A., & Shirzad, M. (2017). “Rethinking Public Administration Education Based on Updated needs by using Zaltman Elicitation Technicˮ, Iranian Journal of Management Sciences, 12(45): pp. 21-40. (In Persian)
Agho, A. (2009). “Perspectives of Senior-Level Executives on Effective Followership and Leadershipˮ, Journal of leadership and Organizational Studies, 16(2): pp. 159-166.
Baker, S. (2007). “Followership: The Theoretical Foundations of A Contemporary Constructˮ, Journal of Leadership and Organizational Studies, 14(1): pp. 50-60.
Bakhtiari, Z. & Hadavinejad, M. (2018). “The Causal Mapping of Colluding Toxic Followership Modelˮ, Organizational Resources Management Researchs, 8(2): pp. 39-55. (In Persian)
Bakhtiari, Z. & Hadavinejad, M. (2018). “The Model of Conforming Toxic Followership in Organization: A Causal Mappingˮ, Management Research in Iran, 21(4): pp. 101-124. (In Persian)
Bjugstad, D., Thach, E., Thompson, K., & Morris, A. (2006). “A Fresh Look at Fllowership: A Model for Matching Followership and Leadership Stylesˮ, Journal of Behavioural and Applied Management, 7(3): pp. 304-319.
Bligh, M. C. & Schyns, B. (2007). “Leading Questions: The Romance Lives On: Contemporary Issues Surrounding the Romance of Leadershipˮ, Leadership, 3(3): pp. 343-360.
Bufalino, G. (2018). “Followership under the Spotlight: Implications for Followership Developmentˮ, Industrial and Commercial Training, 50(2): pp. 55-60.
Carlin, R. E. & Love, G. J. (2016). “Political Competition, Partisanship and Interpersonal Trust in Electoral Democraciesˮ, British Journal of Political Science, 41(1): pp. 115-139.
Ciulla, J. (2003). The Ethics of Leadership. Belmont, CA: Thompson Wadsworth.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, Boston: Pearson Education, Inc.
Crossman, B. & Crossman, J. (2011). “Conceptualising Followership: A Review of the Literatureˮ, Leadership, 7(4): pp. 481-497.
Dawes, C. T. & Fowler, J. H. (2009). “Partisanship, Voting, and the Dopamine D2 Receptor Geneˮ, The Journal of Politics, 71(3): pp. 1157-1171.
Efthymiou, D. E. (2018). “The Normative Value of Partisanship: When and Why Partisanship Mattersˮ, Political Studies, 66(1): pp. 192-208.
Epitropaki, O, Kark, R., Mainemelis, C., & Lord, R. G. (2017). “Leadership and Followership Identity Processes: A Multilevel Reviewˮ, The Leadership Quarterly, 28: pp. 104-129.
Guo, T. C. & Li, X. (2016). “Positive Relationship between Individuality and Social Identity in Virtual Communities: Self-Categorization and Social Identification as Distinct Forms of Social Identityˮ, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(11): pp. 680-685.‏
Hadavinejad, M. & Kalvandi, M. (2016). “Exploring Dynamics of Toxic Leadership’s Antecedents Using Interpretive Structural Modelingˮ, Organizational Behavior Studies Quarterly, 5(3): pp. 1-24. (in Persian)
Haslam, S. A., Eggins, R. A., & Reynolds, K. J. (2010). “The ASPIRe Model: Actualizing Social and Personal Identity Resources to Enhance Organizational Outcomesˮ, The British Psychological Society, 76(1): pp. 83-113.
Holmberg, S. (2007). Partisanship Reconsidered. In: R. J. Dalton, H. D. Klingemann (Eds.), The Oxford Handbook of Political Behaviour, (pp. 557-570). Oxford: Oxford University Press.
Howell, J. & Costley, D. (2006). Understanding behaviours for effective leadership. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Kelley, R. (1992). The power of followership. New York: Doubleday.
Kelley, R. (1988). “In Praise of Followersˮ, Harvard Business Review, 66(6): pp. 142-148.
Kelley, R. (1998). Followership in a Leadership world. In: L. Spears (Ed.), Insights on leadership: Service, stewardship, spirit and servant leadership. (pp. 170-184). Toronto: John Wiley and Sons.
Kelley, R. (2008). Rethinking Followership. In: R. E. Riggio, I. Chaleff, J. Lipman-Blumen (Eds.), The art of followership: How great follower creat great leaders and organization. (pp. 5-16). San Francisco: Jossey- Bass.
Muirhead, R. (2006). “In Defence of Party Spiritˮ, Perspectives on Politics, 4(4): pp. 713-727.
Potter, E. & Rosenbach, W. (2006). Followers as Partners: The Spirit of Leadership. In: W. Rosenbach and R. Taylor (Eds.), Contemporary issues in leadership. (pp. 143-157). Boulder, CO: Westview Press.
Sniderman, P. M. & Stiglitz, E. H. (2012). The Reputational Premium: A Theory of Party Identification and Policy Reasoning. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Steger, J., Manners, G., & Zimmerman, T. (1982). “Following the Leader: How to Link Management Style to Subordinate Personalitiesˮ, Management Review, 82(10): pp. 22-28.
Teng, C. T. (2017). “Impact of Avatar Identification on Online Gamer Loyalty: Perspectives of Social Identity and Social Capital Theoriesˮ, International Journal of Information Management, 37(6): pp. 601-610.
Thody, A. (2003). “Followership in Educational Organizations: A Pilot Mapping of the Territoryˮ, Leadership and Policy in Schools, 2: pp. 141-156.
Wortman, M. (1982). “Strategic Management and Changing Leader-Follower Rolesˮ, The Journal of Applied Behavioural Science, 18(3): pp. 371-383.
Yu, A., Matta, F. K., & Cornfield, B. (2018). “Is Leader-Member Exchange (LMX) Differentiation Beneficial or Detrimental for Group Effectiveness?: A Meta-Analytic Investigation and Theoretical Integrationˮ, Academy of Management Journal, 61(3): pp. 1158-1188.
Yung, C. T. & Tsai, K. C. (2013). “Followership: An Important Partner of Leadershipˮ, Business and Management Horizons, 1(2): pp. 47-55.
Zaleznik, A. (1965). “The Dynamics of Subordinacyˮ, Harvard Business Review, 43(3): pp. 119-131.
Zaltman, G. & Zaltman, L. H. (2008). Marketing metaphoria: What deep metaphors reveal about minds of consumers. Boston: Harvard Business Press.