شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکترا، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارائة تصویری جامع از عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین از طریق ترکیب تحقیقات پیشین انجام شد. روش پژوهشْ کیفی با رویکرد فراترکیب بود. بدین منظور پس از جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، در فاصلة زمانی 1998 تا 2017، تعداد 325 مقاله در حوزة دانشگاه کارآفرین ارزیابی و در نهایت 65 مقاله، که به صورت مستقیم موضوع دانشگاه کارآفرین را بررسی کرده بودند، به روش هدفمند، انتخاب و وارد مرحلة تحلیل شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری استفاده شد. پس از تحلیل یافته‌های محققان قبلی و ترکیب نتایج حاصله، تعداد 21 کد و 10 مفهوم و 5 مؤلفه شناسایی و اعتبار آن‌ها از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید شد. سپس، میزان اهمیت و اولویت کدهای شناسایی‌شده با روش آنتروپی شانون تعیین شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، کدهای رهبری قوی و همه‌جانبه و پشتیبان‌ـ ساختار منعطف و متمایزـ و روحیه و نگرش کارآفرینانة اعضا و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بیشترین ضریب اهمیت را در توسعة دانشگاه کارآفرین داشتند. در نهایت، پس از طی مراحل پژوهش، الگوی مؤلفه‌های سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین ترسیم شد. نتایج‌ْ مؤید نقش رهبری و فرهنگ در تحول دانشگاه‌ها در جهت کارآفرینی بود. این پژوهش، با اتخاذ رویکردی جامع، بینش‌هایی ارزشمند در زمینة دانشگاه‌های کارآفرین ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذر، عادل؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی‌اصغر انواری رستمی (1387). «بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه»، مدرس علوم انسانی، 12(4): صص 1ـ 35.
الوانی، سید مهدی؛ رضا کهن‌هوش‌نژاد؛ سعید صفری؛ سعید خدامرادی (1392). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی مؤثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه‌سازی کارآفرینی»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، د 22، ش 70: صص 1ـ 24.
بهزادی، نازنین؛ سید مصطفی رضوی؛ رسول حسینی (1393). «طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی»، توسعة کارآفرینی، 7(4): صص 697ـ 713.
بیدختی، امین؛ رضا محمدی؛ محسن رحیمی (1397). «طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران»، مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(22): صص 227ـ 263.
تقی‌پور ظهیر، علی؛ نرگس حسن‌مرادی (1385). «الگوی مناسب دانشگاه کارآفرین»، اقتصاد و مدیریت، ش 69.
خنیفر، حسین؛ فردین وکیلی (1387). «رابطة بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط»، توسعة کارآفرینی، ش 2، س 1، صص 35ـ 55.
رضایی، بیژن؛ عباس عباس‌پور؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور (1392). «طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی»، علوم اجتماعی، ش 3، صص 179ـ 202.
زیویار، فرزاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز (1396). «شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 15، ش 1، صص 187ـ 205.
ساغری، فاطمه؛ عبدالله علی‌اسماعیلی، بابک حسین‌زاده (1397). «ارائة مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی»، رهبری و مدیریت آموزشی، 12(2)، صص 91ـ 106.
صفرزاده، حسین؛ محمود احمدی‌‌شریف؛ غلام‌رضا کارگریان مروستی (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه‌های کارآفرین»، فناوری آموزش، (2): صص 137ـ 151.
عباس‌پور، عباس (1397). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها، و کارکردها)، سمت، چ 11.
عزتی‌راد، جم؛ کمال سخدری؛ مرتضی موسی‌خانی (1396). «مطالعات تجاری‌سازی دانش با رویکرد اکوسیستم کارآفرینی»، آموزش عالی ایران، 9(2): 133ـ 165.
علم‌بیکی، امیر؛ ایرج ملک‌محمدی؛ سید محمد مقیمی (1388). «بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة کارآفرینی سازمانی در ترویج کشاورزی»، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی، 40(1): صص 21ـ 29.
فرامرزی‌نیا، ضرغام؛ حمید حمی‌ فرهادی‌راد ( 1393). «مفاهیم و ضرورت دانشگاه کارآفرین و ارائة مدل نظری سنجش دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید چمران اهواز»، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، مؤسسة سفیران فرهنگی مبین.
قهرمانی، محمد؛ محمدحسن پرداختچی؛ طاهر حسین‌زاده (1385). «فرهنگ سازمانی و رابطة آن با کارآفرینی سازمانی». چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 1، صص 25ـ 39.
کردنائیج، اسدالله؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی (1391). «بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس»، توسعة کارفرینی، 5(17): صص 47ـ 64.
کردنائیج، اسدالله؛ محمود احمدپور داریانی؛ شهاب‌الدین شمس (1384). «طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاه‌های کارآفرینی در کشور»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۹(۲): صص ۱۱۹ـ ۱۵۶.
مانیان، امیر؛ محمدحسن رونقی (1394). «ارائة چارچوب جامع پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب»، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، 7(4): صص 901ـ 920.
مدرسی سریزدی، سیده جمیله (1398). اصول سرپرستی، ترمه، چ 22.
مدرسی سریزدی، سیده جمیله؛ سید محمدمهدی مدرسی (1397). کارآفرینی، ترمه، چ 11.
مقدسی، جواد؛ معصومه کیکاوسی آرانی؛ لیلا کیکاوسی آرانی (1394). «عوامل مؤثر بر کارآفرین شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظام آموزش عالی ایران»، مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)، 6(4): 49ـ 59.
منصوریان، فاطمه و مهدی فاتحی‌راد (1392). «تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی وبررسی عوامل موفقیت این دانشگاه»، رهیافت نو، ش 54، صص 35 ـ 44.
موسوی، سید حسین؛ ابراهیم صالحی‌عمران؛ مقصود فراست‌خواه؛ جعفر توفیقی (1396). «ارائة مدل توسعة دانشگاه کارآفرین در ایران»، آموزش مهندسی ایران، 19(76): صص 1ـ 28.
موغلی، علی‌رضا (1389). «تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی»، علوم مدیریت ایران، 5(19): صص 103ـ 118.
References
Abbaspour, A. (2018). Advanced Human Resource Management (Approaches, Processes and Functions), Tehran: Samt Publishing, Print 11. (In Persian)
Abreu, M. & Grinevich, V. (2013). “The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities”, Research Policy, 42(2): pp. 408-422.
Alambaigi, A., Malek Mohammadi, I., & Moghimi, S. M. (2009). “A Study of Organizational Factors Affecting the Development of Organizational Entrepreneurship in Agricultural Promotion”, Journal of Economic Research and Agricultural Development, 40(1): pp. 21-29. (In Persian)
Alvani, S. M., Kohan Hoosh Nejad, R., Safari, S., & Khodamoradi, S. (2013). “Identify and Prioritize Organizational Factors affecting Implementation of Corporate Entrepreneurship Dimensions with explain role of institutionalizing entrepreneurship”, Journal of Management Studies in Development and Evolution, Vol. 22, Issue 70, pp. 1-24. (In Persian)
Azar, A., Mirfakhradini, S. H., & Anvari Rostami, A. A. (2008). “A Comparison of Data Analysis in Six Sigma, with the help of statistical tools and multi-criteria decision making techniques”, Journal of Humanities Teacher, 12(4): pp. 1-35. (In Persian)
Barcik, A., Dziwiński, P., & Jakubiec, M. (2017). “The potential of academic entreneurship in universities of academic entrepreneurship in universities of viserrad group countries”, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 27(1), pp. 18-35.
Baz, M. & Ozgun, H. (2017). “A model proposeal related the creation of Entrepreneur University in Turkey and evaluation of applicability”, international refereed academic social sciences journal, Issue: 28, pp.1-28U 28.
Behzadi, N., Razavi, S. M., & Hosseini, S. R. (2015). “Designing A Conceptual Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship Approach”, Journal of Entrepreneurship Development, 7(4): pp. 713-697. (In Persian)
Behzadi, N., Razavi, S. M., & Hosseini, S. R. (2015). “Designing a Conceptual Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship Approach”, Journal of Entrepreneurship Development, 5(3): pp. 47-64. )In Persian(.
Belitski, M. & Aginskaya, H. (2018). “Defining Academic Spinoffs and entrepreneurial University”, Technology Entrepreneurship, FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship, pp. 211-223.
Bidokhti, A., Mohammadi, R., & Rahimi, M. (2018). “Designing a Quality Assurance Model of Entrepreneur University in the Iranian University System”, Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 8(22), pp. 263-227. (in Persian)
Boo, H. W. (2008). A meta-synthesis of emergency network management strategies and analysis of Hurricane Katrina (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
Brantianu, C. & Stanciu, S. (2010). “An overview of present research related to entrepreneurial university”, Management and Marketing, Vol. 5, pp. 117–134.
Clark, B. R. (1998). creating entrepreneurial universities. Organizational pathways of transformation, Issues in Higher Education, Pergamon & Elsevier Science, Oxford
Clark, B. R. (2004). Sustaining change in universities. Continuities in case studies and concepts, Society for Research into Higher Education & Open University Press, Maidenhead
Clauss, T., Moussa, A., & Kesting, T. (2018). “Entrepreneurial university: a stakeholder-based conceptualisation of the current state and an agenda for future research”, Int. J. Technology Management, Vol. 77, Nos. 1/2/3, pp. 109–144.
Dabic, M., Loureiro, M., & Daim, T. (2015). “unraveling the attitudes on entrepreneurialuniversity: The case of croation and Spanish universities”, Technology in since, Vol. 42, pp. 161-114.
Ezzati Rad, J., Sokhdari, K., & MusaKhani, M. (2017). “Knowledge Commercialization Studies with Entrepreneurship Ecosystem Approach”, Journal of Iranian Higher Education, 9(2): pp. 165-133. (in Persian)
Etzkowitz, H. (2017). “Innovation lodestar: the entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament”, Technological Forecasting and Social Change, 123, pp. 122-129.
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). “The future of theuniversity and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”, Research policy, 29(2): pp. 313-330.
Etzkowitz, H. (2003). “Research groups as ‘‘quasi-firms’’: the invention of the entrepreneurial university”, Research Policy, 32(1): pp. 109-121.
Etzkowitz, H. (2004). “The evolution of the entrepreneurial university”, International Journal of Technology and Globalisation, Vol. 1, pp. 64-77.
Etzkowitz, H. & Klofsten, M. (2005). The Innovating Region: Toward a Theory of Knowledge-Based Regional Development. Wiley-Blackwell: R & D Management, pp. 243-255.
FaramarziNia, S. & Farhadi Rad, H. (2014). “Concepts and Necessities of Entrepreneurial University and Presenting Theoretical Model of Assessing Entrepreneurship University in Shahid Chamran University of Ahvaz”, International Conference on Management, Tehran, Mobin Cultural Ambassadors Institute. (In Persian)
Farsi, J. Y., Imanipour, N., & Salamzadeh, A. (2012). “Entrepreneurial university conceptualization: Case of Developing Countries”, Global Business and Management Research: An International Joural, 4(2), pp. 193-204.
Farsi, J., Modarresi, M., Motavaseli, M., & Salamzadeh, A. (2014). “Institutional factors affecting academic entrepreneurship: The case of university of Tehran”, Economic Analysis, 47(1-2): pp. 139-159.
Finlay, I. (2004). “Living in an ‘entrepreneurial’university”, Research in Post-Compulsory Education, 9(3), pp. 417-434.
Fichter, K. & Tiemann, I. (2017). “Factors influencing university support for sustainable entrepreneurship: Insights from explorative case studies” Journal of Cleaner Production, 175: pp. 512–524.
Ghahremani, M., Pardakhtchi, M. H., & Hosseinzadeh, T. (2006). “Organizational culture and its relationship with organizational entrepreneurship”. Journal of Public Management Perspectives, No. 1, pp. 25-39. (in Persian)
Gibb, A. (2012). “Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework”, Annuals of Innovation and Entrepreneurship, 3(1).
Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2013). “Leading the entrepreneurial university: Meeting the entrepreneurial development needs of higher education institutions. In A. Altmann & B. Ebersberger (Eds.)”, Universities in Change: Managing Higher Education Institutions in the Age of Globalization. New York: Springer, pp. 9-45.
Goldstein, H. A. (2010). “The “entrepreneurial turn” and regional economic development mission of universities”, Annals of Regional Science, 44(1), pp. 83–109.
Graham, R. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: evidence from emerging world leaders, MIT Skoltech Initiative.
Guenther, J. & Wagner, K. (2008). “Getting out of the ivory tower–new perspectives on the entrepreneurial university”, European Journal of International Management, 2(4): pp. 400-417.
Guerrero, M. & Urbano, D. (2012). “The development of an entrepreneurial university”, The journal of technology transfer, 37(1): pp. 43-74.
Guerrero, M., Cunningham, J. A., & Urbano, D. (2015). “Economic impact of entrepreneurial universities activities: An exploratory study of the United Kingdom”, Research Policy, 44(3): pp. 748-764.
Guerrero, M., Kirby, D., & Urbano, D. (2006). “A literature review on entrepreneurial universities: An institutional approach”, In third Conference of Pre-communications to Congresses, University of Barcelona.
 
Guerrero, M., Toledano, N., & Urbano, D. (2011). “Entrepreneurial universities and support mechanisms: a Spanish case study”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 13, pp. 144–160.
Guerrero, M., Urbano D., Cunningham J. A., & Organ, D. (2014). Entrepreneurial universities in two European regions: a case study comparison. The Journal of Technology Transfer, 39(3): pp. 415-434.
Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., & Mian, S. (2016). “Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape”, Small Business Economics, 47(3): pp. 551-563.
Hannon, P. (2008). Entrepreneurship education strategies and best practice: Views, thoughts, challenges, opportunities. National Council for Graduate Entrepreneurship, UK, Puerto de la Cruz Disponível em: http://ec. Europa. Eu/education/higher-education/doc/business/october08/hannon_en. Pdf
Higher Education in Europe-UNESCO (2004). Entrepreneurship in Europe, 9(2). Carfax publishing.
Ireland, R. D., Kuratko, D. F., & Morris, M. H. (2006a). “A health audit for corporate entrepreneurship: Innovation at all levels”, part I, Journal of Business Strategy, 27(1): pp. 10-17.
Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). “Entrepreneurial transformations in the Swedish university system: the case of Chalmers University of Technology”, Research Policy, 32(9): pp. 1555–1568.
Jakob, V. (2016). “Scientists, transition to academic entrepreneurship economic and psychological determinants”, Journal of economic psychology, No. 33. pp. 628-641.
Jarohnovich, N. & Avotins, CH. (2113). The Changing Role of the Entrepreneurial University in Developing Countries: The Case of Latvia. Journal of Higher Education Theory and Practice, vol. 13(2): pp. 121–144.
Johnson, S. & Van de Ven, A. H. (2002). “A framework for entrepreneurial strategy. In M. A. Hitt, R. D. Ireland, S. M. Camp, & D. L. Sexton (Eds.). Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset (pp. 66–85). Oxford UKBlackwell Publishers.
Kalar, B. & Antoncic, B. (2015). “The entrepreneurial university, academic activities and technology and knowledge transfer in four European countries”, Technovation, Vols. 36/37, pp. 1–11.
Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2008). “A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship”, International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), pp. 295-313.
Khanifar, H. & Vakili, F. (2008). “the relationship between organizational structure and organizational and economic entrepreneurship in small and medium economic companies”, Journal of Entrepreneurship Development, No. 2 of the first year 35-55. (In Persian)
Kirby, D. (2006). “Creating entrepreneurial universities in the UK: applying entrepreneurship theory to practice”, Journal of Technology Transfer, 31(5): pp. 599–603.
Klofsten, M. & Jones-Evans, D. (2000). “Comparing academic entrepreneurship in Europe—the case of Sweden and Ireland”, Small Business Economics, 14(4): pp. 299–310.
Kordnaij, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & Niakan Lahiji, N. (2012). “Investigating the Characteristics of Entrepreneurial University in Tarbiat Modares University”, Journal of Entrepreneurship Development, 5(17): pp. 64-47. (In Persian)
Kordnaij, A., Ahmadpordaryani, M., & Shams, S. (2005). “Designing the organizational structure of entrepreneurship centers and schools in the country”, Journal of Management Research in Iran, 9(2): 119-156. (in Persian)
Kucel, A., Róbert, P., Buil, M., & Masferrer, N. (2016). “Entrepreneurial skills and education‐job matching of higher education graduates”, European Journal of Education, 51(1): pp. 73-89.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2014). “Diagnosing a firm’s internal environment for corporate entrepreneurship”, Business Horizons, 57, pp. 37-47.
Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. (2009). “Onceptualizing corporate entrepreneurship strategy”, Academy of Management Executive, 16(4): pp. 5–20.
Liesner, A. (2006). “Education or Service? Remarks on teaching and learning in the entrepreneurial university”, Educational philosophy and theory, 38(4): pp. 483-495.
Ljaz, M., Yasin, G., & Zafar, M. J. (2012). Cultural Factors Effecting Entrepreneurial Behaviour Among Entrepreneurs: Case Study of Multan, Pakistan. International Jour.
Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton Univ. Press, Princeton.
Mainardes, E. W., Alves, H., & Raposo, M. (2011). “the process of change in university management: from the ‘ivory tower’ to entrepreneurialism”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 33(2): pp. 124–149.
Manian, A. & Ronaghi, M. H. (2015). “A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method”, Journal of Business Management, 7(4): pp. 920-901. (In Persian)
Mansoorian, F. & Fatehi Rad, M. (2013). Macro Analysis of Entrepreneurial University in the Framework of the Three-Branch Model and the Success Factors of this University”, New Approach No. 54, pp. 35-44. (In Persian)
Markuerkiaga, L., Errasti, N., Ochoa, C., & Arcelus, M. (2017). “UNEK, an Academic Entrepreneurship Maturity Model for Technological Faculties”, Dirección y Organización, (61), pp. 12-18.
Markuerkiaga, L., Igartua, J. I., & Errasti, N. (2014). “Factors fostering entrepreneurial universities to develop academic entrepreneurship activities: an assessment of European universities”, International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 13(1-2): pp. 107-132.
Martinelli, A., Meyer, M., & Von Tunzelmann, N. (2008). “Becoming an entrepreneurial university? A case study of knowledge exchange relationships and faculty attitudes in a medium-sized, research-oriented university”, Journal of Technology Transfer, Vol. 33, No. 3, pp. 259–283.
Mazdeh, M. M., Razavi, S. M., Hesamamiri, R., Zahedi, M. R., & Elahi, B. (2013). “An empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state universities“, Higher Education, 65(2): pp. 207–226.
Miller, K., McAdam, R., Moffett, S., Alexander, A., & Puthusserry, P. (2016). “Knowledge Transfer in Quadruple. Helix Ecosystems: An Absorptive Capacity Perspective”, R & D Management, 46(2): pp. 383-399.
Modaresi, S. J. & Modaresi, S. M. (2015). Entrepreneurship, Tehran: Termeh Publishing. Print 11. (In Persian)
Modaresi, S. J. (2019). Supervisory Principles, Tehran: Termeh Publishing, Print 22. (In Persian)
Moghaddasi, J., Keikavousi Arani, M., & Keikavousi Arani, L. (2016). “Factors Affecting the Entrepreneurship of Medical Sciences Universities in the Iranian Higher Education System”, Journal of Healtheare Management (Health System), 6(4): pp. 59-49. (In Persian)
Moghli, A. R. (2010). “the Effect of Organizational Factors on Academic Entrepreneurship”, Iranian Journal of Management Sciences, 5(19): pp. 103-118. (In Persian)
Motavaseli, J. Y., Markovic, M. R., & Kesim, H. K. (2015). “Institutional factors affecting the transformation of entrepreneurial universities”, International Journal of Business and Globalisation, 14(3), pp. 271-291.
Mousavi, S. H., Salehi Omran, E., Farasatkhah, M. & Towfighi, J. (2018). “providing a model for development of entrepreneurial university in Iran”, Journal of Iranian Engineering Education, 19(76): pp. 28-1. (In Persian)
Nelles, J. & Vorley, T. (2011). “Entrepreneurial architecture: a blueprint for entrepreneurial universities”, Canadian Journal of Administrative Sciences, 28(3): pp: 341-353.
Nor, L., Siddiq, M., & Yusof, M. (2012). “Internal factors of academic entrepreneurship: The case of four Malaysian Public Research Universities”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 8(1): pp. 84-115.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. University Press, Cambridge.
North, D. C. (2005). “Institutions and the process of economic change”, Management International, 9(3): 1–7.
O’Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J. (2008). “Determinants and consequences of university spinoff activity: Aconceptual framework”, The journal technology transfe, 33(6), pp. 653-66.
O‟Shea, R. P., Allen, T. J., Morse, K. P., O‟Gorman, C., & Roche, F. (2007). “delineating the anatomy of an entrepreneurial university”, R & D Management, 37(1): 1–16.
Olearnik, J. & Pluta-Olearnik, M. (2015). “Entrepreneurial university–from ideas to reality”, Optimum. Studia Ekonomiczne.
Organization for Economic Co-Operation and development (OECD) (2012). A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities. Final version, 18 December.
Ortiz, M. P., Gomez, J. A., Merigo-Lindahl, J. M., & Armengot, C. R. (2017). Entrepreneurial Universities Exploring the Academic and Innovative Dimensions of Entrepreneurship in Higher Education. ISSN 2197-5698.
O'shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). “Entrepreneurial orientation, technology transfer and Publishing.regions: A case study comparison”, The Journal of technology Transfer, 39(3): pp. 415-434..
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Brostrom, A., D’Este, P., & Krabel, S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations. Research Policy, 42(2); pp. 423-442.
Rezaei, B., Abbaspour, A., Rahimian, H., & Delavar, A. (2013). “Design and Development of Model Factors Related to Academic Entrepreneurship”, Journal of Social Sciences, No. 3, pp. 202-179. (In Persian)
Ropke, J. (1998). “The Entrepreneurial University Innovation academic knowledge creation and regional development in globalized economy”, Marburg: Phillips-Universität.
Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). “University entrepreneurship: a taxonomy of the literature”, Industrial and corporate change, 16(4): pp. 691-791.
Rubens, A., Spigarelli, F., Cavicchi, A., & Rinaldi, C. (2017). “Universities’ third mission and the entrepreneurial university and the challenges they bring to higher education institutions”, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 11 Issue: 03, pp. 354-372.
Safarzadeh, H., Ahmadi-Sharif, M., & Kargarian Marvasti, G. M. (2009). “Investigating the factors affecting the establishment of entrepreneurial universities”, Journal of Educational Technology, (2): pp. 137-151. (In Persian)
Saghari, F., Ali Ismaili, A., & Hosseinzadeh, B. (2018). “Presenting the Model of Factors Affecting Academic Entrepreneurship in Islamic Azad Universities”, Journal of Educational Leadership and Administration, 12(2): pp. 106-91. (In Persian)
Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). “toward a systematic framework for an entrepreneurial university: A study in Iranian context with an IPOO model”, Global Business and Management Research.An International Journal, 3(1): pp. 31-37.
Sam, C. & van der Sijde, P. (2014). “Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education models”, Higher Education, 68(6): pp. 891–908.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). “Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women”, Research in Nursing & Health, 26(2): pp. 153-170.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Senthesizing Qualitative Research.New York: Springer publishing company.
Schmitz, A., Urbano, D., Dandolini, G. A., & de Souza, J. A. (2017). “Universities in the Context of the Knowledge-Based Society According to Systemism: Evidences from a Brazilian Community University“, In Entrepreneurial Universities, pp. 83-104. Springer.
Shah, S. I., Shahjehan, A., & Afsar, B. (2018). “Determinants of Entrepreneurial University Culture under Unfavorable Conditions: Findings from a Developing Country”, Higher Education Policy, pp. 1-23.
Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Edward Elgar publishing.
Shumpeter, J. (1942). Capitalism socialism and democracy. Harper colophon. New York.
Sooreh, L. K., Salamzadeh, A., Safarzadeh, H., & Salamzadeh, Y. (2011). “Defining and Measuring Entrepreneurial Universities: A Study in Iranian Context Using Importance-Performance Analysis and TOPSIS Technique”, Global Business and Management Research: An International Journal, 3(2): pp. 182-199.
Sperrer, M., Müller, C., & Soos, J. (2016). “The concept of the entrepreneurial university applied to universities of technology in Austria: already reality or a vision of the future”, Technology Innovation Management Review, 6(10): pp. 37-44.
Sporn, B. (2001). “Building adaptive universities: emerging organisational forms based on experiences of European and US universities”, Tertiary Education and Management, Vol. 7, pp. 121–134.
Subotzky, G. (1999). “Alternatives to the entrepreneurial university: new modes of knowledge production in community service programs”, igher Education, Vol. 38, pp. 401–440.
Taghipour Zahir, A. & Hassan Moradi, N. (2006). Appropriate Model of Entrepreneurial University, Journal of Economics and Management. No. 69. (In Persian)
Trippl, M., Sinozic, T., & Smith, H. L. (2015). “the role of universities in regional development: conceptual models and policy institutions in the UK, Sweden and Austria”, European Planning Studies, Vol. 23, No. 9, pp. 1722–1740.
Urbano, D. & Guerrero, M. (2013). “Entrepreneurial universitie: Socio-economic impactsof academic entrepreneurship European region”, Economic Development Quarterly, 27: pp. 140-55.
Van Looy, B., Landoni, P., Callaert, J., Van Pottelsberghe, B., Sapsalis, E., & Debackere, K. (2011). “Entrepreneurial effectiveness of European universities: an empirical assessment of antecedents and trade-offs”, Research Policy, Vol. 40, No. 4, pp. 553–564.
Vossebeld, J. (2015). How can universities use organizational factors to stimulate entrepreneurship? A quantitative study on entrepreneurial behaviour at the departments of management & governance and behavioural sciences of the University of Twente, (Master's thesis, University of Twente)
Wolcott & Lippitz, M. (2007). “The four models of corporate entrepreneurship”, Mit Sloan management review, Vol. 49, No. 1, pp. 75-82.Xu, Y. (2008). “Methodological issues and challenges in data collection and analysis of qualitative meta-synthesis”, Asian Nursing Research, 2(3): pp. 173-183.
Yusuf, M. (2008). “Organizational antecedents of academic entrepreneurship public research universities: a conceptual framework”, AbdulRazak University Journal, 5(2): pp. 36-51.
Zampetakis, L. A., Beldekos, P., & Moustakis, V. (2009). “Day to day” entrepreneurship within organizations: The role of trait Emotional Intelligence and perceived organizational Support”, European management Journal, 27(3): pp. 165-175.
Zhou, C. & Peng, X. (2008). “The entrepreneurial university in China: Nonlinear paths”, Science and Public Policy, 35(9): pp. 637-646.
Zimmer, L. (2006). “Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts”, Journal of advanced nursing, 53(3), pp. 311-318.
Ziviar, F., Farahani, A., & Keshavarz, L. (2017). “Identification of structural barriers to organizational entrepreneurship in the Ministry of Sports and Youth”, Journal of Organizational Culture Management, 15(1): pp. 187-205. (in Persian)
Zuccala, M (2015). “The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities”, Research policy, No. 42, pp. 405-422.