توسعه چارچوب خط‌ مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک (ارسال مجدد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

به دلیل پویایی بالای بانکداری الکترونیک، تغییرات مداوم کسب ‌وکارهای وابسته به بانک و ظهور فناوری‌های دگرگون‌کننده، خط‌مشی‌گذاری در این حوزه با چالش‌های متعددی روبرو شده و بهره‌گیری از مدل‌های رایج خط‌مشی‌گذاری را دشوار نموده است. از آنجایی که خط‌مشی‌گذاری وابستگی زیادی به فرهنگ عمومی جامعه، ساختارهای اجرایی کشور و ذینفعان متعدد داخلی دارد از این رو هدف این مقاله ارایه چارچوبی برای خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک با لحاظ کردن کلیه ملاحظات و شرایط مذکور بوده است. روش تحقیق، کیفی و بطور مشخص فراترکیب است. برای این منظور ابتدا کلیه‌ی مدل‌های رایج خط‌مشی‌گذاری در متون و ادبیات خط‌مشی‌گذاری مورد شناسایی قرار گرفتند تا از طریق تجزیه مدل‌های گذشته به اجزای آن‌ها و ترکیب آن‌ها یک چارچوب توسعه یافته جدید خلق شود. بر این اساس از بین 26 مدل مورد بررسی پنج مدل آشفته، سیستمی، فرایندی، سیگنال‌های ضعیف و نظریه بازی‌ها با توجه به معیارهایی مانند عدم‌قطعیت، عدم‌جامعیت موضوع، عدم‌یکپارچگی بازیگران، رویکرد خارج به داخل انتخاب گردید و سپس با استفاده از تجزیه اجزای این مدل‌ها و ترکیب این اجزا با استفاده از روش کدگذاری باز، چارچوب نهایی خط‌مشی‌گذاری برای بانکداری الکترونیکی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها