بررسی عکس العمل مخاطب به آمیخته بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی

2 سردبیر/رییس دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عکس العمل مخاطب فعالیتهای بازاریابی به آمیخته بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت برند پرداخته است. نمونه اماری شامل 458 نفر از مشتریان هایپراستار هستند که در معرض و مخاطب فعالیتهای بازاریابی شرکت بوده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و پایایی پرسشنامه با یک مرحله پیش آزمون در یک نمونه 30 تایی اندازه گیری شد. جهت بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات از نرم افزار 22Amos و روشهای آماری تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در این تحقیق متغیرهای نگرش، اعتماد، رضایت و قصد خرید تحت عنوان سازه عکس العمل مخاطب مفهوم سازی شد. نتایج تحقیق نشان داد بازاریابی سبز با واسطه ادراک از شخصیت بر عکس العمل تاثیر دارد اما تاثیر مستقیم و بدون واسطه بازاریابی سبز بر عکس العمل مورد تایید قرار نگرفت. همچنین در الگوی روابط بین متغیرهای عکس العمل مخاطب، تأثیر رضایت بر اعتماد، اعتماد بر نگرش و قصد خرید و بالاخره نگرش بر قصد خرید تایید و تاثیر رضایت بر نگرش رد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات