شناسایی عوامل سازمانی موثر بر دانشگاه کارآفرین (رویکرد فرا ترکیب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت اموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

3 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارایه تصویری جامع از عوامل سازمانی موثر بر دانشگاه کارآفرین از طریق سنتز ادبیات انجام شده است. روش پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب می‌باشد. جامعه آماری کلیه پژوهش‌های منتشر شده در فاصله زمانی 1998- 2017، است در این راستا 325 مقاله در حوزه دانشگاه کارآفرین ارزیابی، در نهایت 65 مقاله به صورت هدفمند انتخاب و به بررسی سیستماتیک در ادبیات پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کد گذاری باز – محوری و انتخابی استفاده شده است. با تحلیل یافته‌های محققان قبلی و سنتز نتایج حاصله، 21 کد، 10 مفهوم و 5 مؤلفه شناسایی شده، اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن مورد تأیید قرار گرفت و میزان اهمیت و اولویت کدهای شناسایی شده با روش آنتروپی شانون تعیین گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق کدهای رهبری قوی، همه جانبه و پشتیبان- ساختار منعطف و متمایز- روحیه و نگرش کارآفرینانه اعضا و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، بیشترین ضریب اهمیت را در توسعه دانشگاه کارآفرین داشتند. در نهایت پس از طی مراحل پژوهش الگوی مولفه‌های سازمانی موثربر دانشگاه کارآفرین ترسیم گردید. نتایج حاصله موید نقش پر اهمیت رهبری و فرهنگ در تحول دانشگاه‌ها در جهت کارآفرینی است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی جامع، بینش‌های ارزشمندی در مورد دانشگاه‌های کارآفرین ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات