اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: شرکت های کوچک فرآوری ضایعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران

4 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز بود.
روش: جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت های فرآوری ضایعات در شهرک های صنعتی استان تهران بوده که براساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 165 نفر به روش طبقه ای متناسب انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز فام و همکاران (2019) ، فرهنگ سازمانی سبز کوکوگلو و پینر (2015) و نوآوری سبز آبوسمان و همکاران (2019) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تایید رسیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده گردیده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر فرهنگ سازمانی سبز و نوآوری سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مقصود از پیاده سازی اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز آموزش کارکنان در جهت ارتقاء سطح توانایی ها، مهارت ها و دانش سبز و ایجاد انگیزه به منظور به کار بردن آن مهارت ها و توانایی ها در راستای اهداف سازمانی می باشد. این اقدامات آموزشی و تشویقی که توسط مدیران سطوح بالای سازمانی صورت می پذیرند به مرور به جزئی از فرهنگ سازمان تبدیل خواهند شد که خروجی آن کاهش مصرف انرژی،کاهش آلودارآمد از مواد بازیافت و ارائه محصولات حامی محیط زیست خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات