فراترکیب مؤلفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه؛ (رویکردی کیفی جهت بازشناسی اولویت‌های جامعۀ دانشگاهی شایسته‌محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه، بازشناسی و فراترکیب مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی دانشگاهی است. روش پژوهش بر اساس فراترکیب مقالات داخلی و خارجی 10 سال اخیر (از سال 2010 تا سال 2020) به انجام رسیده است. یافته‌های پژوهش نیز در سه بخش مفروضات، ارزش‌ها و مصنوعات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج 74 مقاله بر اساس 88 مولفه به ترتیب اولویت و اهمیت نشان داد: در سازه مفروضات: مبانی ارزشی سازمان و بهزیستی جسمی-روحی در مؤلفه معرفت‌شناسی؛ هویت سازمانی و تجربیات سازمانی در مؤلفه هویت‌یابی دارای اهمیت هستند. در سازه ارزش‌ها مؤلفه‌هایی چون: شایستگی‌های دانشگاهیان، مشارکت‌جویی و تیم‌مداری، استقلال و آزادی علمی، یادگیری سازمانی و شیوه‌های یادگیری (به عنوان هنجارها) و کلیشه‌های منفی (به عنوان ناهنجارها)؛ و نیز در سازه مصنوعات مؤلفه‌هایی مانند: بستر ارتباطی، تعامل افراد (ساختار)، مدیریت دانشگاهی و نقش رهبری (منابع انسانی)، تخصیص منابع و چانه‌زنی بر سر منابع، و جو تغییر و تحول سازمانی (فرآیندها) شناسایی گردید. لذا سازه مصنوعات به عنوان مهمترین اولویت جامعۀ دانشگاهی شایسته‌محور مشخص گردید که بخش عمدۀ آن در بخش ساختار قابل تبیین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات