دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 229-452 
ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی

صفحه 353-373

10.22059/jomc.2021.323437.1008283

مسعود سلطانی فتح؛ داود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ بهزاد فرخ سرشت