بررسی رابطه فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد سازمانی: تبیین نقش تصمیمات و جهت‌گیری‌های استراتژیک دوسویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 شرکت بین المللی نورتوشه

چکیده

یکی از مولفه های تأثیرگذار در بهبود عملکرد، فرهنگ سازمانی و به طور خاص، فرهنگ سازمانی دوسوتوان است، زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش تصمیمات و جهت‌گیری‌های استراتژیک و دوسوتوانی سازمانی در شرکتهای زیست فناوری دارویی می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های زیست دارویی کشور می باشد. که مبتنی بر ماهیت پژوهش، شرکت های تولیدی و صنعتی مورد توجه بودند تعداد 97 پرسشنامه توسط مدیران ارشد این شرکت‌ها جمع آوری گردید. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart Pls بهره گرفته شد. یافته‌های بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ دوسوتوان علاوه بر نقش مستقیمی که بر عملکرد سازمان دارد با تاثیری که بر دوسوتوانی، تصمیمات استراتژیک دوسویه و جهت‌گیری‌های استراتژیک سازمان می-گذارد این نقش را تقویت می کند و منجر به ارتقای عملکرد سازمان می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات