بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد سازمانی: تبیین نقش تصمیمات و جهت‏ گیری‏های استراتژیک دوسویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت کسب‌و‌کار دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در بهبود عملکرد فرهنگ سازمانی و به طور خاص فرهنگ سازمانی دوسوتوان است. زیرا با اهرم فرهنگ به‌سادگی می‌توان تغییرات را تسهیل و جهت‌گیری‌های جدید را در سازمان پایدار کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش تصمیمات و جهت‏گیری‏های استراتژیک و دوسوتوانی سازمانی در شرکت‌های زیست‌فناوری دارویی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و داده‏ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعة آماری پژوهش شرکت‌های زیست‌دارویی کشور بود که مبتنی بر ماهیت پژوهش شرکت‌های تولیدی و صنعتی مورد توجه بودند. تعداد 97 پرسشنامه توسط مدیران ارشد این شرکت‏ها جمع‌آوری شد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart Pls بهره گرفته شد. یافته‏های به‌دست‌آمده از پژوهش نشان می‏دهد فرهنگ دوسوتوان، علاوه بر نقش مستقیم بر عملکرد سازمان، با تأثیری که بر دوسوتوانی و تصمیمات استراتژیک دوسویه و جهت‏گیری‏های استراتژیک سازمان می‏گذارد، این نقش را تقویت می‌کند و منجر به ارتقای عملکرد سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابزری، مهدی؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی؛ حسن قربانی (1388). «تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتل‌داری»، چشم‌انداز مدیریت، 8(31)، ص42-25 .
الیاسی، مهدی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمدروضه‌سرا (1397). «بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانة سازمان‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‏بنیان حوزة زیست‌فناوری»، اندیشة مدیریت راهبردی، 12(1)، ص 185 ـ 204.
تسلیمی، محمدسعید؛ محمدحسین نقوی؛ نیما گروسی مختارزاده؛ احمدعلی بابایی (1397). «نقش نهادهای واسطه‏ای در ظهور صنعت زیست‏داروها در ایران»، سیاست، علم، ‏و فناوری، 11(3) ، ص 30 ـ 45.
حقیقی، محمد؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی‌زاده (1396). «تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظة سازمانی بر عملکرد توسعة محصول جدید»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(38)، ص 197 ـ 223.
سنجقی، محمدابراهیم؛ برزو فرهی بوزنجانی؛ سید مهدی حسینی سرخوش؛ جمال حاجی‌شفیعی (1390). «اثر میانجیگری فرهنگ انطباق‏پذیری بر رابطة بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی»، بهبود مدیریت، ش 3 (پیاپی 14)، ص 122 ـ 139.
محسنین، شهریار؛ محمدرحیم اسفیدانی (1396). «معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS: آموزشی و کاربردی»، چ 2، مؤسسة کتاب مهربان نشر.
مرادی، محمود؛ کیخسرو یاکیده؛ فاطمه مدنی (1394). «فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد: نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 13، ش 4، ص 1245 ـ 1266.
معصوم، محمد؛ نگار نوروزی (1399). «توسعة محصول جدید از طریق توسعة فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی (مورد مطالعه: تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی»، مدیریت کسب‌وکار، 12(469)، ص 226 ـ 251.
References
Anwar, G. & Abdullah, N. N. (2021). “The impact of Human resource management practice on Organizational performance”, International journal of Engineering, Business and Management (IJEBM), 5. Pp.35-47.
Benner, M. J. & Michael, L. T. (2003). “Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited”, Academy of management review, 28(2), pp. 238-256.
Bourne, M., Neely, A., Mills, J., & Platts, K. (2003). “Implementing performance measurement systems: a literature review”, International Journal of Business Performance Management, 5(1), pp. 1-24.
Bryson, J. M., Boal, K. B., & Rainey, H. G. (2008). “Strategic orientation and ambidextrous public organizations”, In Conference Paper, Organisational Strategy, Structure and Process: A Reflection on the Research Perspective of Raymond Miles and Charles Snow, Cardiff University , pp. 3-5.
Chen, G-Q. (2012). “New challenges and opportunities for industrial biotechnology”, Microbial cell factories, 11(1), pp.1-3.
Chen, Z., Huang, S., Liu, C., Min, M., & Zhou, L. (2018). “Fit between organizational culture and innovation strategy: Implications for innovation performance”, Sustainability, 10(10), pp. 2-18.
Chou, Ch. & Steven, O. K. (2016). “An agent-based model of organizational ambidexterity decisions and strategies in new product development”, Computational and Mathematical Organization Theory, 22, pp. 14-46.
Clauss, T., Kraus, S., Kallinger, F. L., Bican, P. M., Brem, A., & Kailer, N. (2020). “Organizational ambidexterity and competitive advantage: The role of strategic agility in the exploration-exploitation paradox”, Journal of Innovation & Knowledge. 6(4), pp. 203-213.
Devinney, T. M., Pierre, J. R., George, S. Y., & Gerry, J. (2005). “Measuring organizational performance in management research: a synthesis of measurement challenges and approaches.
Elyasi, M., Safardoust, A., & Rozehsara, M. (2018). “Investigating the Effect of Innovating Strategy on Innovative Performance of Organizations (Case study: Knowledge-based Companies of Biotechnology)”, Strategic Management Thought, 12(1), pp. 185-204. (in Persian)
Gavrea, C., Ilies, L., & Stegerean, R. (2011). “Determinants of organizational performance: The case of Romania”, Management & Marketing, 6(2). pp.1-12.
Gibson, C. B. & Julian, B. (2004). “The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity”, Academy of management Journal, 47, 2, pp. 209-226.
Haghighi, M., Dehghani Soltani, M., & Farsizadeh, H. (2018). “Explaining the role of Organizational Ambidexterity in the Impact of Pro-innovation Culture and Organizational Memory on New Product Development Performance”, Management Researches, 10(38), pp. 197-223. (in Persian)
Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). “Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators”, Management science, 52(11), pp. 1661-1674.
Jung, D. D., Anne, W., & Chee, W. Ch. (2008). “Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs' transformational leadership on firm innovation”, The leadership quarterly, 19, 5, pp. 582-594.
Junni, P., Sarala, R., Taras, V., & Tarba, S. (2013). “Organizational Ambidexterity and Performance: A Meta- Analysis”, Academy of Management Perspectives, 27(4), pp. 299-312.
Kim, J., Lee, S., & Kelvin, Y. (2004). “Corporate culture and organizational performance”, Journal of managerial psychology, 19, No. 4, pp. 340-359.
Kortmann, S. (2015). “The mediating role of strategic orientations on the relationship between ambidexterity‐oriented decisions and innovative ambidexterity”, Journal of Product Innovation Management, 32, 5, pp. 666-684.
Kortmann, S., Gelhard, C., Zimmermann, C., & Piller, F. T. (2014). “Linking strategic flexibility and operational efficiency: The mediating role of ambidextrous operational capabilities”. Journal of Operations Management, 32(7-8),  pp.475-490.
Maclean, M., Harvey, C., Golant, B. D., & Sillince, J. A. (2020). “The role of innovation narratives in accomplishing organizational ambidexterity”, Strategic Organization, 1476127019897234.
Marinova, D., Jun, Y., & Jagdip, S. (2008). “Do frontline mechanisms matter? Impact of quality and productivity orientations on unit revenue, efficiency, and customer satisfaction”, Journal of Marketing, 72, 2, pp. 28-45.
Masum, M. & Nowrozi, N. (2020). “New product development through the Pro-innovation culture and organizational ambidexterity (Case study: Sports equipment manufacturers)”, 12(46), pp. 226-251. (in Persian)
Mohsenin, Sh. & Esfidani, MR. (2017). Structural equations based on the partial least squares approach using Smart-PLS software: Educational and practical, Second Edition, Mehraban Book Publishing Institute. (in Persian)
Moradi, M., Yakideh, K., & Madani, F. (2016). “Organizational Culture Ambidexterity and Performance: The Critical Role of Organizational Ambidexterity”, Organizational Culture Management, 13(4), pp. 1245-1266. (in Persian)
Muafi, M. (2020). “A nexus among strategic orientation, social network, knowledge sharing, organizational innovation, and MSMEs performance”, The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(6), pp. 327-338.
Olson, Eic M., Stanley F. Slater, & G. Tomas M. Hult.  (2005). “The performance implications of fit among business strategy, marketing organization structure, and strategic behavior”, Journal of marketing, 69(3), pp. 49-65.
O'Reilly, III, Charles, A., & Michael, L. T. (2013). “Organizational ambidexterity: Past, present, and future”, Academy of management Perspectives, 27, No. 4, pp. 324-338.
O’Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2013). “Organizational Ambidexterity: Past, present, and Future”, The Academy of Management Perspectives, 27(4), pp. 324–338.
Peng, M. Y. P., Lin, K. H., Peng, D. L., & Chen, P. (2019). “Linking organizational ambidexterity and performance: The drivers of sustainability in high-tech firms”, Sustainability, 11(14), p. 3931.
Prieto, I. M. & M. Pilar Pérez Santana. (2012). “Building ambidexterity: The role of human resource practices in the performance of firms from Spain”, Human Resource Management, 51, 2, pp. 189-211.
Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G., & Tushman, M. L. (2009). “Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance”, Organization science, 20(4), pp. 685-695.
Raisch, S. & Julian, B. (2008). “Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators”, Journal of management, 34, 3, pp. 375-409.
Sahi, G. K., Gupta, M. C., & Cheng, T. C. E. (2020). “The effects of strategic orientation on operational ambidexterity: A study of indian SMEs in the industry 4.0 era”, International Journal of Production Economics, 220, 107395.
Sanjaghi, M., Farrahi Boozanjani, B., Hosseini Sarkhoosh, S., & Haji Shafiei, J. (2011). “The Mediating Effects of Adaptability Culture on the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Innovation (The Case of Selected Firms in Supply Chain of Defense Technologies)”, Journal of Management Improvement, 5(4), pp. 122-139. (in Persian)
Simsek, Z. (2009). “Organizational ambidexterity: Towards a multilevel understanding”, Journal of management studies, 46(4), pp. 597-624.
Slater, S. F., Eric, M. O., Tomas, G., & Hult, M. (2006). “The moderating influence of strategic orientation on the strategy formation capability–performance relationship”, Strategic Management Journal, 27, 12, pp. 1221-1231.
Taslimi, M., Naghavi, M., Mokhtarzadeh, N., & Babaei, A. (2018). “The Role of Intermediary Institutions in the Emergence of Biopharma Industry in Iran”, Journal of Science and Technology Policy, 11(3), pp. 29-44. (in Persian)
Venkatraman, N., Lee, C. H., & Iyer, B. (2007). Strategic ambidexterity and sales growth: A longitudinal test in the software sector, unpublished manuscript, Boston: Boston University.
Wang, C. L. & Mohammed Rafiq (2014). “Ambidextrous organizational culture, Contextual ambidexterity and new product innovation: a comparative study of UK and C hinese high‐tech Firms”, British Journal of management, 25, 1, pp. 58-76.
Yu, R., He, J., & Liu, Z. (2014). “The Co-evolution of organizational culture transformation and ambidextrous capability: A strategic orientation perspective”, Journal of Advanced Management Science, Vol. 2(2).
Zhou, Kevin Zheng, James R. Brown, & Chekitan S. Dev.  (2009). “Market orientation, competitive advantage, and performance: A demand-based perspective”. Journal of business research, 62(11), pp 1063-1070.