دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 453-676 
شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 647-676

10.22059/jomc.2022.338102.1008413

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه