طراحی مدل معماری جامعه ‏پذیری سازمانی بر اساس تعریف معماری در کارت امتیازی منابع انسانی: یک مطالعة فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و مرور پیشینة تحقیق شامل تعاریف، مدل‏ها، و چارچوب‏های موجود در حوزة جامعه‏پذیری سازمانی به منظور ارائة مدلی جامع و نظام‏مند بود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب انجام شد و برای تحلیل داده‏ها روش تحلیل محتوای کیفی و کمّی به کار رفت. ابزار گردآوری داده‏ها و اطلاعات در پژوهش حاضر روش کتابخانه‏ای و مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک گذشته بود. جامعة مورد مطالعة این پژوهش همة مقاله‏ها و پایان‏نامه‏های منتشرشده و مرتبط با موضوع پژوهش بود که پس از طراحی سؤالات و جست‌وجو در پایگاه‏های داده و سپس تحلیل CASP در نهایت 107 پژوهش از میان مقالات انتشاریافته در بازة زمانی 1976 تا 2020 وارد مرحلة تحلیل شدند.. براساس یافته های حاصل از پژوهش، شایستگی­های بنیادی و وظیفه­ای، دو مفهوم اصلی تشکیل دهنده مقوله شایستگی­های عوامل جامعه­پذیر­کننده هستند. همچنین مراحل جامعه‏پذیری سازمانی به صورت آماده‏سازی، استقبال و خوش‏آمدگویی، اطلاع‏رسانی و آشناسازی، هدایت و راهنمایی، و ایجاد ارتباط بلند‏مدت بود. توازن و پیوستگی مفاهیم تشکیل‌دهندة مقولة سیستم‏های جامعه‏پذیری هستند و نتایج جامعه‏پذیری سازمانی شامل نتایج اولیه و ثانویه است. دستیابی به مدلی جامع در حوزة جامعه‏پذیری سازمانی از طریق روش فراترکیب از نوآوری‏های این پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سیدنقوی، میرعلی؛ حمیدرضا قاسمی (1385). «الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی»، مطالعات مدیریت صنعتی، س 5، ش 14، ص 153 ـ 175.
شیربیگی، ناصر؛ امید قادرزاده؛ مریم تمسکی (1394). «درک و تجربة اعضای هیئت‌علمی از فرایند آشناسازی بدو استخدام و روزهای اول کار»، پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، س 7، ش 2، ص 179 ـ 207.
نوروزی سیدحسینی، رسول؛ معصومه کلاته سیفری (1391). «اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‏پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران»، مدیریت ورزشی، د 6، ش 1، ص 89 ـ 108.
نیک‏نشان، شقایق؛ علی نوروزی؛ احمدرضا نصر اصفهانی (1389). «تحلیلی بر رویکرد‏های روایی در پژوهش کیفی»، روش‏شناسی در علوم انسانی، 16(62)، ص 141 ـ 160.
واعظی، رضا؛ خسرو منطقی؛ زهرا غلامی (1394). «تأثیر تاکتیک‏های جامعه‏پذیری سازمانی بر یادگیری افراد جدیدالورود و تحلیل پیامد‏های آن»، پایان‏نامة رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه علامه‏ طباطبایی.
ودادهیر، ابوعلی؛ رضا همتی؛ عارفه مهدیه (1395). «فرایند جامعه‏پذیری دانشگاهی دانشجویان دکتری؛ مورد: دانشگاه اصفهان»، پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، د 22، ش 1، ص 45 ـ 73.
یاسینی، علی؛ اردشیر شیری؛ زهرا برجی (1397). «تجربة زنان از فرایند اجتماعی‏سازی بدو استخدام؛ مورد مطالعه: شاغلین سازمان‏های دولتی شهر ایلام»، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، د 21، ش 81، ص 111 ـ 141.
References
Adler, S. & Stomski, L. (2010). “Ropes to skip and the ropes to know: Facilitating executive onboarding”, San Francisco: CA: Jossey-Bass.
Alessandri, G., Perinelli, E., Robins, R., Vecchione, M., & Filosa, L. (2020). “Personality Trait Change at Work: Associations with Organizational Socialization and Identification”, Journal of Personality.
Aryee, S. (1991). "Creating a Committed Workforce: Linking Socialization Practices to Business Strategy", Asia Pacific Journal of Human Resources, 29(1), pp. 102–112.
Bargues, E. (2012). "Organizational socialization practices and organizational socialization tactics. Contents and interplayes", Contents and Interplays. Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources Management, 66(1979), pp. 37–39.
Batistič, S. (2018). "Looking beyond-socialization tactics: The role of human resource systems in the socialization process", Human Resource Management Review, 28(2), pp. 220–233.
Bauer, T. N. & Erdogan, B. (2010). "Organizational socialization: The effective onboarding of new employees", APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 3, pp. 51–64.
Bauer, T. N. & Green, S. G. (1994). "Effect of Newcomer Involvement in Work-Related Activities : A Longitudinal Study of Socialization", Journal of Applied Psychology, 79(2), pp. 211–223.
Bauer, T. N., Morrison, E. W., & Callister, R. R. (2017). "Organizational Socialization Research : A Review and Directions for Future Research", Research in Personnel and Human Resources Management, 16(January), pp. 149–214.
Bandura, A. (1986). "Social foundations of thought and action: A social cognitive theory", Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
Coldwell, D. A. L., Williamson, M., & Talbot, D. (2019). "Socialization And Ethical Fit : A Conceptual Development By Serendipity", Personnel Review.
Cooper-Thomas, H. D. & Anderson, N. (2005). "Organizational socialization: A field study into socialization success and rate", International Journal of Selection and Assessment, 13(2), pp. 116–128.
Feldman, D. C. (1976). "A Contingency Theory of Socialization", Administrative Science Quarterly, 21(3), pp. 433–452.
Filstad, C. (2004). "How newcomers use role models in organizational socialization", Journal of Workplace Learning, 16(7), pp. 396–409.
Fisher, C. D. (1986). "Organizational Socialization : An Integrative Review", Research InPersonnel and Human Resources Management, pp. 101–145.
Finfgeld, D. L. (2003). "Metasynthesis : The State of the Art — So Far", Qualitative Health Research, 13(7), pp. 893–904.
Jensen, L. & Allen, M. (1996). "Meta -Synthesis of Qualitative Findings", Qualitative Health Research, 6(4), pp. 553–560.
Haichuan, Z., LI, M., LIU, J., & Cai, D. (2020). "Could social media help in newcomers’ socialization? The moderating effect of newcomers’ utilitarian motivation", Computers in Human Behavior, 107.
Karhunen, H. (2017). Implementing a strategic employee onboarding program for a global ICT company Case Basware, Master’s Thesis Degree Programme in Interna-tional Business Management, Haga-Helia University of Applied Sciences.
Liao, J., Huang, M., & Xiao, B. (2017). "Promoting continual member participation in firm-hosted online brand communities: An organizational socialization approach",. Journal of Business Research, 71, pp. 92–101.
Maanen, J. V. & Schein, E. H. (1977). "Toward a theory of organizational socialization", Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Mahdie, A., Hemmati, R., & Vedadhir, A. (2016). "Academic socialization process of doctoral students in University of Isfahan: a Grounded Theory study", Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(1), pp. 45-73. (in Persian)
Moyson, S., Raaphorst, N., Groeneveld, S., & Van de Walle, S. (2018). "Organizational Socialization in Public Administration Research: A Systematic Review and Directions for Future Research", American Review of Public Administration, 48(6), pp. 610–627.
Nasr, M. I., El Akremi, A., & CoyleShapiro, J. A. M. (2019). "Synergy or substitution? The interactive effects of insiders’ fairness and support and organizational socialization tactics on newcomer role clarity and social integration", Journal of Organizational Behavior, 40(6), pp. 758–778.
Nikneshan, Sh., Norouzi, R., & NasrIsfahani, A. (2010). "Analytic Study of Approaches to Validity in Qualitative Research", Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities, 16(62), pp. 141-160. (in Persian)
Noblit, G. & Hare, R. (1998). Meta-Ethnography: Synthesizing qualitative studies, Newbury Park, CA: stage.
Norouzi, N. & Kalateh Seifari, M. (2014). "The Effect of Organizational Entrepreneurship on Organizational Socialization and Organizational Commitment in the Employees of Physical Education Departments of Mazandaran Province", Journal of Sport Management, 6(1), pp. 89-108. (in Persian)
Özdemir, Y. & Ergun, S. (2015). "The Relationship between Organizational Socialization and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Person-Environment Fit", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, pp. 432–443.
Paterson, B. L. (2001). Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis. Sage, 3.
Reissner, T. A., Guenter, H., & Jong, S. (2019). "When Newcomer Voice is (not) Heard: The Role of Organizational Socialization", Academy of Management Annual Meeting Proceedings.
Saks, A. M. (1994). "Moderating Effects of Self-Efficacy for the Relationship between Training Method and Anxiety and Stress Reactions of Newcomers", Journal of Organizational Behavior, 15(7), pp. 639–654.
Saks, A. M. & Ashforth, B. E. (1996). "Socialization Tactics : Longitudinal Effects on Newcomer Adjustment", The Academy of Management Journal, 39(1), pp. 149–178.
Salazar, V. (2016). "Welcome Aboard : An Exploration of The Impact of Structured Socialization on Newcomer Perceived Organizational Support, Engagement and Identification", A thesis submitted to the Graduate Council of Texas State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research, New York, NY: Springer.
Seyyed-Naghavi, M. A. & Qasemi, H. R. (2006). "A Model for Human Resource Architecture in Organizations", Industrial management studies, 5(14), pp. 153-175. (in Persian)
Shirbagi, N., Ghaderzadeh, O., & Tamassoki, M. (2015). "Experience and Understanding of University of Kurdistan’s Faculty Members From Their Induction Training Process And First Days Of Work", Journal of Research in Human Resources Management, 7(2), pp. 179-207. (in Persian)
Smith, D. (2007). "Exploring a Multidimensional Model of Employee Socialization and Role-Based Performance", Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Management and Marketing Department in the Graduate School of The University of Alabama.
Taormina, R. J. (1997). "Organizational socialization: A multidomain, continuous process model", International Journal of Selection and Assessment, 5(1), pp. 29–47.
Vaezi, R., Manteghi, KH., & Gholami, Z. (2016). "The Effect of Organizational Socialization Tactics on Newcomer Learning And Analyzing The Related Consequences", M.Sc.Thesis, University of Allameh Tabataba'i. (in Persian)
Wang, M., Kammeyer-mueller, J., Liu, Y., & Li, Y. (2015). "Context, Socialization, and newcomer learning", Organizational Psychology Review, 5(1), pp. 3-25.
Yasini, A., Shiri, A., & Borji, Z. (2018). "The life experience of the newly hired female of government organizations from the socialization process of recruiting",  Women's Book, 21(81), pp. 111-141. (in Persian)
Zimmer, L. (2006). "Qualitative meta-synthesis : a question of dialoguing with texts", Journal of Advanced Nursing, 53(3), pp. 311–318.