طراحی مدل معماری جامعه پذیری سازمانی براساس تعریف معماری در کارت امتیازی منابع انسانی: یک مطالعه فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع انسانی –دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد یار پردیس فارابی،دانشگاه تهران

4 دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و مرور ادبیات تحقیق شامل تعاریف، مدل ها و چارچوب های موجود در حوزه جامعه پذیری سازمانی به منظور ارائه مدلی جامع و نظام مند می باشد. در راستای این هدف، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات در پژوهش حاضر، روش کتابخانه ای و مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک گذشته بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل تمامی مقاله ها و پایان نامه های منتشر شده و مرتبط با موضوع پژوهش بود که پس از طراحی سوالات و جستجو در پایگاه های داده و پس از تحلیل CASPدر نهایت 107 پژوهش از میان مقالات انتشار یافته در بازه زمانی 2020- 1976وارد مرحله تحلیل شدند. براساس یافته های حاصل از پژوهش،مفاهیم اصلی تشکیل دهنده مقوله شایستگی شخص جامعه پذیر کننده به دو دسته شایستگی های بنیادی و وظیفه ای تقسیم شدند. هم چنین مراحل جامعه پذیری سازمانی به صورت آماده سازی، استقبال و خوش آمدگویی، اطلاع رسانی و آشناسازی، هدایت و راهنمایی و ایجاد ارتباط بلند مدت می باشد. توازن و پیوستگی مفاهیم تشکیل دهنده مقوله سیستم های جامعه پذیری هستند و نتایج جامعه پذیری سازمانی شامل نتایج اولیه و ثانویه می باشد. دستیابی به مدلی جامع در حوزه جامعه پذیری سازمانی از طریق روش فراترکیب از نوآوری های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات