کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کیفی کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشته های علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه بود. به منظور فهم عمیق موضوع پژوهش از روش پژوهش پدیدارشناسی از نوع تفسیری استفاده شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل دانشجویان دکتری رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شیراز در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 بودند که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند از نوع گروه بارز با در نظر گرفتن بحث اشباع نظری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از مصاحبه نیمه‌‌ساختمند استفاده شد. جهت اعتباریابی داده‌ها از معیارهای تاییدپذیری و قابل‌قبول بودن با استفاده از روش‌های همسوسازی و خود بازبینی محقق طی فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و مطابقت مصاحبه‌ها و مبانی نظری و پژوهشی استفاده شد. به علاوه به کمک روش تحلیل مضمون، کدها و مضامین استخراج گردید و شبکه مضامین تصویر سازمانی دانشگاه ترسیم شد. نتیجه پژوهش نشان داد که ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه (مضمون فراگیر) مشتمل بر 56 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان‌دهنده سطح دوم و 7 مضمون سازمان‌دهنده سطح اول یعنی سرمایه انسانی، فرایند یاددهی ـ یادگیری، وجه دانشگاه، نوع ساختار سازمانی، جوّ دانشگاه، خدمات و تسهیلات، و همچنین معماری و فضای سبز دانشگاه می‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد، خروجی این کار می‌تواند به مدیران و برنامه‌ریزان توسعه‌ی دانشگاهی یاری کند تا با آگاهی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تصویر دانشگاه، به صورت آگاهانه‌تری به مدیریت تصویر دانشگاه و ایجاد تصویر سازمانی پایدارتر در ذهن دانشجویان بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات