کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشته ‏های علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش کیفی کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه بود. به منظور فهم عمیق موضوع پژوهش از روش پژوهش پدیدارشناسی از نوع تفسیری استفاده شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل دانشجویان دکتری رشته‏های علوم انسانی دانشگاه شیراز در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1399 ـ 1400 بودند که با استفاده از رویکرد نمونه‏گیری هدفمند از نوع گروه بارز با در نظر گرفتن بحث اشباع نظری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از مصاحبة نیمه‌‌ساختمند استفاده شد. جهت اعتباریابی داده‌ها از معیارهای تأییدپذیری و قابل قبول بودن با استفاده از روش‏های هم‌سوسازی و خودبازبینی محقق طی فرایند جمع‏آوری و تحلیل داده‏ها و مطابقت مصاحبه‏ها و مبانی نظری و پژوهشی استفاده شد. به‌علاوه، به کمک روش تحلیل مضمون، کدها و مضامین استخراج و شبکة مضامین تصویر سازمانی دانشگاه ترسیم شد. نتیجة پژوهش نشان داد ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه (مضمون فراگیر) مشتمل بر 56 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان‏دهندة سطح دوم، و 7 مضمون سازمان‏دهندة سطح اول یعنی سرمایة انسانی، فرایند یاددهی‌ـ یادگیری، وجهة دانشگاه، نوع ساختار سازمانی، جوّ دانشگاه، خدمات و تسهیلات، و همچنین معماری و فضای سبز دانشگاه است. گفتنی است خروجی این کار می‏تواند به مدیران و برنامه‏ریزان توسعة دانشگاهی یاری کند تا با آگاهی از مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تصویر دانشگاه به صورت آگاهانه‏تری به مدیریت تصویر دانشگاه و ایجاد تصویر سازمانی پایدارتر در ذهن دانشجویان بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باقری، مصباح‏الهدی؛ اکبر عرفانی‏فر (1398). «طراحی مدل مؤلفه‏های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق(ع)»، اندیشة مدیریت راهبردی، 4(2)، ص 43 ـ 77.
سلیمی، جمال؛ کیوان بلندهمتان؛ آرش عبدی (1395). «ابعاد تصویر دانشگاهی: مطالعة نگرش و تصورات دانشجویان»، پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 22(4)، ص 69 ـ 98.
محترم، معصومه؛ الهام راضی (1398). تغییر در آموزش عالی، تهران، انتشارات دانشگاه هرمزگان.
References
Ali, A. & Ullah, O. (2018). “The Impact of Organizational Image and Organizational Citizenship Behavior on Employee Performance”, Journal of Research & Reflections in Education (JRRE), 12(1), pp. 68-83. 
Alves, H. & Raposo, M. (2010). “The Influence of University Image on Student Behavior”, The International Journal of Educational Management, 24(1), pp. 73–85.
Attride-Stirling, J. (2001). “Thematic networks: an analytic tool for qualitative research”, Qualitative research, 1(3), pp. 385-405.
Bagheri Kani, M. & Erfanifar, A. (2010). “Conceptual Model Design of Effective Factors on Corporate Image of Imam Sadiq (a.s) University”, Strategic Management Thought, 4(2), pp. 43-77. doi: 10.30497/smt.2010.144. http://journal.irphe.ac.ir/article-1-3140-fa.html (in Persian)
Cable, D. & Turban, D. (2001). “Establishing the dimension, sources and value of job seekers employer knowledge during recruitment”, research in personnel and human resource management, 20, pp. 115-163.
Cravens, K.S. & Oliver, E.G. (2006). “Employees: The key link to corporate reputation management”, Business Horizons, 49(4), pp. 293–302.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Sage publications.
Duarte, P. O., Alves, H., & Raposo, M. (2010). “Understanding University Image: A Structural Equation Model Approach”, International Review on Public and Nonprofit Marketing, 7(1), pp. 21–36.
Gutman, J. & Miaoulis, G. (2003). “Communicating a Quality Position in Service Delivery: An Application in Higher Education”, Journal of Managing Service Quality, 13(2), pp. 105–111.
Harun, A. (2021). “What Matters to Malaysian Students Retention: University Image or External Environment?”, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(2), pp. 743-754.
Helgesen, O. & Nesset, E. (2007). “Images, satisfaction and antecedents: Drivers of student loyalty? A case study of a Norwegian University College”, Corporate Reputation Review, 10 (1), pp. 38–59.
Hossain, M., Jahan, N., & Kim, M. (2021). “Effects of Service Justice, Quality, Social Influence and Corporate Image on Service Satisfaction and Customer Loyalty: Moderating Effect of Bank Ownership”, Sustainability, 13(13), 7404.
Kazoleas, D., Kim, Y., & Moffit, M. A. (2001). “Institutional Image: A Case Study”, Corporate Communication: An International Journal, 6(4), pp. 205–216.
Konovalenko, A. (2021). International students' perceptions of the university image of Laurea UAS, Case study.
Kotler, P. & Andreasen, A. (2008). Positioning the organization: Strategic marketing for nonprofit organizations, NewJersey, Editorial Prentice-Hall.
Kucuksuleymanoglu, R. (2014). “Organizational Image Perceptions of University Teaching Staff Members (A Case Study)”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(11), pp. 2222-6990.
Kucuksuleymanoglu, R. (2017). “The Influence of Organizational Image on Academic Success for International Students”, International Journal of Higher Education, 6(5), pp. 56-64.
Lamberti, G., Tomas, A. B., & Laura, T. (2021). “University image, hard skills or soft skills: Which matters most for which graduate students?”, Quality & Quantity, pp. 1-22.
Lievens, F. (2006). “Organizational Image/reputation. In. S. Rogelberg & C.L. Reeve (Eds.)”, The Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology (pp.568-570), New York, Sage.
Lievens, F., Decaesrekar, C., Coetsier P., & Geirnaert J. (2001). “Organizational attractiveness for prospective applicants. A person-organization fit perspective”, Applied psychology: An International Review, 50(1), pp. 30-51.
Marshall, M. L. (2004). Examining School Climate: Defining Factors and Educational Influences [white paper, election version], Retrieved (month, date, and year) from Georgia State University Center for School Safety, School Climate and Classroom Management. http://education.gsu.edu/schoolsafety.
Melewar, T.C. (Ed.). (2008). Facets of corporate identity, communication and reputation, Abingdon, Routledge.
Miotto, G., Del-Castillo-Feito, C., & Blanco-González, A. (2020). “Reputation and legitimacy: Key factors for Higher Education Institutions’ sustained competitive advantage”, Journal of Business Research, 112, pp. 342-353.
Mohtaram, M. & Razi, E. (2019). Change in higher education, Tehran, University of Hormozgan. (in Persian)
Nguyen, N. T. T., Nguyen, N. P., & Hoai, T. T. (2021). “Ethical leadership, corporate social responsibility, firm reputation, and firm performance: A serial mediation model”, Heliyon, 7(4), e06809.
Perez, J. P. & Torres, E. M. (2017). “Evaluation of the organizational image of a university in a higher education institution”, Contaduria y administracion, 62(1), pp. 123-140.
Polat, S. (2011). “The relationship between university students’ academic”, achievement and perceived organizational image.Educational Sciences: Theory & Practice, 11, pp. 257–262, 10.16 Kocaeli University.
Salimi, J., Bolandhemtan, K., & Abdi, A. (2017). “Dimensions of the university image; a study of student’s attitudes and perceptions”, IRPHE, 22(4), pp. 69-98. URL: http://journal.irphe.ac.ir/article-1-3140-fa.html .(in Persian)
Schneiderman, M. (2010). NIU Brand Image Survey Excerpts from Executive Summary. Division of University Relation, Derived November, 8.
Sung, M. & Yang, S. U. (2008). “Toward The Model of University Image: The Influence of Brand Personality, External Prestige, and Reputation”, Journal of Public Relations Research, 20(4), pp. 357–376.
Tanyildiz, H. B. A. & Serin, H. (2020). “The Relationship between Organizational Image and Organizational Citizenship Perception of Academicians”, International Journal of Education and Literacy Studies, 8(1), pp. 14-23.
Tsai, W. C. & Yang, I. W. F. (2010). “Does image matter to different job applicants? The influences of corporate image and applicant individual differences on organizational attractiveness”, International Journal of Selection and Assessment, 18(1), pp. 48-63.