شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی هنری در ارائه خدمات آموزش‌های هنری (مطالعه موردی: حوزه هنری انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه آراد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی هنری در ارتقاء کیفیت خدمات آموزش‌های هنری است. این تحقیق پژوهشی کیفی است که با رویکرد مطالعه موردی بر روی حوزه هنری انقلاب اسلامی انجام . جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان خبره و با تجربة حوزه هنری بوده که از بین آنها 13 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند نظری در این پژوهش مشارکت کردند. پس از پیاده-سازی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، برای کدگذاری از استراتژی شش مرحله‌ای کلارک و براون و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر کدها از روش تحلیل تِم استفاده شد.60 عامل مؤثر بر تعالی سازمانی حوزه هنری در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش‌های هنری شناسایی شد که در قالب 6 مقوله اصلی: اهداف و استراتژی‌ها، رهبری، عوامل محیطی، مدیریت منابع انسانی، منابع و زیرساخت‌ها و فعالیت‌های محوری دسته‌بندی شدند.بهره‌مندی از نتایج این تحقیق می‌تواند در تعالی سازمانی سایر سازمان‌های فرهنگی هنری کشور که خدمات آموزشی ارائه می‌دهند، سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها