شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری در ارائة خدمات آموزش‌های هنری (مطالعة موردی: سازمان حوزة هنری انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت فرهنگی دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری در ارتقای کیفیت خدمات آموزش‌های هنری است. این تحقیق پژوهشی کیفی است که با رویکرد مطالعة موردی بر حوزة هنری انقلاب اسلامی انجام شده است. جامعة آماری شامل مدیران و کارشناسان خبره و باتجربة حوزة هنری بود که از بین آن‌ها سیزده نفر بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند نظری در این پژوهش مشارکت کردند. پس از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، برای کدگذاری از استراتژی شش‌مرحله‌ای کلارک و براون و برای تجزیه‌وتحلیل و تفسیر کدها از روش تحلیل تِم استفاده شد. شصت عامل مؤثر بر تعالی سازمانی حوزة هنری در زمینة ارتقای کیفیت آموزش‌های هنری شناسایی شد که در قالب شش مقولة اصلی: اهداف و استراتژی‌ها، رهبری، عوامل محیطی، مدیریت منابع انسانی، منابع، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های محوری دسته‌بندی شدند. بهره‌مندی از نتایج این تحقیق می‌تواند در تعالی سازمانی سایر سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری کشور که خدمات آموزشی ارائه می‌دهند سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


حسن‌زاده، حمیدرضا (8 اردیبهشت 1394). «طراحی مدل تعالی سازمانی برای سازمان‌های خدماتی ایران»، مدیریت دانش سازمانی، از http:/www.vista.ir
حوزة هنری (1393). اهداف، سیاست‌ها، محورها، و فعالیت‌های حوزة هنری، تهران.
رستم‌پور، شهرام؛ سلیمان ایران‌زاده؛ ناصر فقهی فرهمند (1398). «آسیب‌شناسی و بهبود عملکرد حوزة آموزش و سرمایة انسانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی»، آموزش علوم دریایی، 6(2)، ص 124 ـ 145.
زنجیرچی، سید محمود (1390). «ارائة مدل مفهومی تعالی مدیریت کیفیت فراگیر در مؤسسات آموزشی بر اساس مدل بنیاد کیفیت اروپایی»، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی، تهران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.
سربلند، خیرالله (1399). «بررسی رابطة بین حرفه‌گرایی با تعالی عملکرد کارکنان با نقش واسطه‌ای ارزش‌های اخلاقی در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی»، آموزش علوم دریایی، 7(1)، ص 141 ـ 152.
عربشاهی کریزی، احمد (1393). «ارائة الگوی سازمان متعالی با تأکید بر رویکرد اسلامی در مؤسسات آموزش عالی شهر مشهد»، فرایند مدیریت توسعه، د 27، ش 4، ص 1 ـ 21.
 
فرهادی، علی؛ مصطفی لطفی؛ داود غفوری (1400). «طراحی و تبیین الگوی توسعه و تعالی دانشگاه‌های نیروهای مسلح بر اساس دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا»، آموزش علوم دریایی، 24(1)، ص 61 ـ 79.
معاونت برنامه‌ریزی، توسعة شهری، و امور شورا (1392). مدل تعالی سازمانی شهرداری تهران، ادارة کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران.
میرسپاسی، ناصر؛ عباس اشلقی؛ غلام‌رضا معمارزاده؛ میرمهرداد پیرایی (1389). «طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی»، پژوهش‌های مدیریت، ش 87.
میرسپاسی، ناصر؛ داریوش غلام‌زاده (1388). «طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران»، پژوهش‌های مدیریت.
میرسپاسی، ناصر؛ غلام‌رضا معمارزاده؛ اکبر عالم‌تبریز؛ رضا نجف‌بیگی؛ مهدی ‌علیزاده (1391). «شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی»، مدیریت توسعه و تحول، س 11.
نودهی، حسین (1388). «طراحی مدل مناسب خودارزیابی تعالی سازمانی مدارس مقطع متوسطة نظری»، پایان‌نامة دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
یاوری، وحید. شمس السادات زاهدی، 1392. «طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره7، شماره1، 79-122.
References
Arabshahi Krizi, A. (2014). “Presenting the model of the transcendent organization with emphasis on the Islamic approach in higher education institutions in Mashhad”, Development Management Process, 27(4), pp. 1-21. (in Persian)
Al-Shobaki, M. J. & Abounaser, S. (2016). “The Dimensions of Organizational Excellence in Palestinian Higher Education Institutions from the Perspective of the Students”, Global Journal of Multidisciplinary Studies, 5(11), pp. 66-100.
Bennett, R. (2009). “Perceived importance of performance management metrics among UK theatre companies: An empirical investigation”, International Journal of Productivity and Performance.
Boulter, F., Bendell, T., Abas, H., Dahlgaard, J., & Singhal, V. (2005). “Report on EFQM and BQF Funded Study into the Impact of the Effective Importance of Organizational Excellence Strategies on Key Performance Result”, The Centre of Quality Excellence, University of Leicester, Leicester.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psycology, 3(2), pp. 77-101.
Barwise, P. & Farley, J. (2004). “Marketing metrics: status of six metrics in five countries”, European Management Journal, 22(3), pp. 257-262.
Creswell, J. & Miller, D. (2012). “Financial markets economic growth”, Journal of Applied Corporate Finance, 241, pp. 8-13, doi: 10.1111/6620-2012.00360.x
Davies, J., Hides, M.T., & Casey, S. (2001). “Leadership in Higher Education”, Total Quality Management, 12(7/8), pp. 1025-1030.
Deputy of Planning, Urban Development and Council Affairs (2013). “Tehran Municipality Organizational Excellence Model”, General Office of Performance Evaluation and Management Improvement of Tehran Municipality. (in Persian)
Dror, S. (2008). “The balanced scorecard versus quality award models as strategic frameworks”, Total Quality Management & Business Excellence, 19(6), pp. 583-593.
Farhadi, A., Lotfi, M., & Ghafouri, D. (2022). “Designing and Explaining the Model of Development and Excellence of Armed Forces Universities Based on the Viewpoint of the Supreme Command of the Armed Forces”, Scientific Quarterly of Marine Science Education, 24(1), pp. 61-79. (in Persian)
 
Hamilton, B.A. (2003). Assessment of Leadership Attitudes about the Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality Program, National Institue of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
Hassan-Zadeh (2015). “Designing a model of organizational excellence for service organizations in Iran”, Organizational knowledge management, http:/www.vista.ir. (in Persian)
Hozeh Honari (2014). Objectives, Policies, Axes and Activities of the arts, Tehran. (in Persian) http://nist.gov/baldrige/publications/economic_evaluation_2011.cfm (accessed January 18, 2012).
Kanji, G.K. (2000). http://www.emeraldinsight.com.
Kim, H. & Park, Y. (2011). “The effects of open innovation activity on performance of SMEs: the case of Korea”, international Journal of Technology Management, 52 (3).
Link, A.N. & Scott, J.T. (2011). “Economic evaluation of the baldrige performance excellence program”, Available at: Management, 58(7), pp. 670-693.
Mann, R.D.M.T (2011). “Deployment of business excellence in Asia: an exploratory study”, International Journal of Quality & Reliability Management, 28(6), pp. 604-627.
Michopoulou, E. & Buhalis, D. (2008). “Performance measures of net-enabled hypercompetitive industries: the case of tourism”, International Journal of Information Management, 28(3), pp. 168-80.
Mirsapasi, N. Ashlaghi. A., Memarzadeh. GH. & Pirayi. M. (2010). “Designing a model of human resource excellence in Iranian government organizations using fuzzy Delphi technique”, Management Research, No. 87. (in Persian)
Mirsapasi, N., Memarzadeh, GH. , Alamtabriz. A., Najafbeyghi. R. & Alizadeh. M. (2012). “Identification of organizational excellence criteria in the public sector”, Quarterly Journal of Development and Transformation Management, Year 11. (in Persian)
Mirsapasi, N. & Gholamzadeh, D. (2009). “Designing a competency model for training managers in the Iranian public sector”, Management research. (in Persian)
Moullin, M. (2002). Delivering Excellence in Health and Social Care:Quality, Excellence and Performance Measurement, Open University Press, Buckingham.
Nodehi, H. (2009). “Designing an appropriate model for self-assessment of organizational excellence in theoretical high schools”, PhD Thesis, Educational Management Group. Faculty of Management, University of Tehran. (in Persian)
Pattison, Z. (2011). “Implementing the Australian Business Excellence Framework: Eight Local Government Case Studies”, Australian Centre of Excellence for Local Government, UTS:CLG Centre for Local Government, SAI Global, Sudney, NSW.
Rostampour, Sh., Iranzadeh, S., & Fiqh Farahmand, N. (2020). “Pathology and performance improvement in the field of education and human capital in manufacturing companies with an organizational excellence approach”, Scientific Quarterly of Marine Science Education, 6(2), pp. 124-145. (in Persian)
Sarboland, Kh. (2021). “Investigating the Relationship between Professionalism and Employee Performance Excellence with the Mediating Role of Ethical Values in the Schools of Marine Science and Technology”, Quarterly Journal of Marine Science Education, 7(1), pp. 141-152. (in Persian)
Terouhid Seyyed Amin, Robert M.E. Ries Rinker Sr. (2016). “Organizational sustainability excellence of construction firms – a framework”, Journal of Modelling in Management, 11(4).
Urciuoli, B. (2003). “Excellence, Leadership, Skills, Diversity”, Markrting Liberal Arts Education Language and communication, 23, pp. 385-408.
Yavari, V. Zahedi, SH. (2013). "Designing a conceptual model of organizational performance management for government and non-profit organizations", Strategic Management Thought, 7(1), pp 79-122 (in Persian)
Zanjirchi, S. (2011). “Presenting a conceptual model of total quality management excellence in educational institutions based on the model of the European Quality Foundation”, The fifth conference Quality Assessment of the University System, Tehran, Campus of the Faculty of Engineering, University of Tehran. (in Persian)