شبکه ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در نظام خط مشی گذاری عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی. دانشگاه تهران. قم. ایران.

3 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این نوشتار، نتایج بررسی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران، با استفاده از تکنیک دیماتل، ارائه شده است. هدف پژوهش، شناسایی، کشف روابط علّی، برآورد میزان تاثیر و تاثر و در نهایت ارائه یک نقشه شبکه ارتباطی از راهبردهایی است که به زعم خبرگان، توسط کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران به منظور ارائه نوآوری های سیاستی، مورد استفاده قرار می گیرند. روش تحقیق مقاله، کاربردی از نوع توصیفی و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی، به تعداد 20 نفر مبتنی بر راهبرد نمونه گیری گلوله برفی می باشد. به این منظور ابتدا به بیان مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی خط مشی در راستای شناسایی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در ادبیات پژوهشی موضوع، پرداخته شده است. سپس به کمک تکنیک دیماتل، راهبردهای مستخرج مصاحبه های خبرگان، به منظور کشف روابط علّی، در ساختاری مبتنی بر نظریه گراف، اولویت بندی و نقشه شبکه ارتباطی آنان ترسیم گردیده است. بر مبنای نتایج این پژوهش، ضمن ارائه الگوی شبکه ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در نظام خط مشی گذاری عمومی ایران، "راهبردهای مدیریت ارتباطی، بهره بردای از رسانه ها و ترغیب و متقاعد کردن مخاطبان به کمک قدرت خطابه"، تاثیرگذارترین و "تغییر بازیگران و نهاد ذی حق در رسیدگی به مساله برای کنار زدن مخالفان"، تاثیرپذیرترین راهبرد کارآفرینان خط مشی شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات