امتزاج کار و زندگی به مثابه یک ساخت نوپدید در سازمان‌های مردم‌نهاد: پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در سال‌های اخیر پژوهش پیرامون نسبت میان کار زندگی توجه بسیاری از پژوهشگران در رشته‌های مختلف علوم را به خود جلب کرده است. تنوع دیدگاه‌ها در دانش‌رشته‌های گوناگون نشان‌دهنده ژرفای مفهوم مناسبات کار و زندگی و لزوم توجه به ابعاد گوناگون اثرگذار بر آن است. این پژوهشِ اکتشافی با هدف فهم تجربه کار و نسبت آن با زندگی، از منظر کارکنان شاغل در سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شد. پژوهش با رویکرد کیفیِ پدیدارشناسی و با روش هشت مرحله‌ای موستاکاس طرح‌ریزی شد. برای گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های داستان‌پارِ عمیق با 11 نفر از کارکنان موسسه محک به عنوان یک موسسه مردم نهاد انجام شد. برای تأیید قابلیت اعتمادِ تحلیل‌ها از روش‌های توصیف پرمایه و بازتاب‌پذیری استفاده شد. در نتیجه تحلیل داده‌ها، 11 تم با عناوین باور به غایتمندی زندگی، انتخاب حرفه به مثابه رسالت، زیستِ رسالتِ حرفه‌ای، کار پرمطالبه، مشغولیت مستمر ذهنی، ادراک هویت‌های متناقض، تثبیت و قوام ارزش‌ها، تجدید قوا در اثر پذیرش نقش مراقبتی، تسری حس رضایت به ساحت‌های مختلف زندگی، معنویت جاری در زندگی و رواداری در کار وزندگی در قالب سه خوشه که سویه‌های منفی، مثبت و درهم تنیدگی کار و زندگی کارکنان را وصف می‌کردند، حاصل شد. در نهایت، توصیف‌های بافتاری فردی، ساختاری فردی و بافت-ساختاری فردی و به عنوان جمع‌بندی، یک توصیف ترکیبیِ بافت-ساختاری با محوریت ساخت نوپدیدِ «امتزاج کار و زندگی» به مثابه تجربه زیسته کارکنان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات