شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نوع فراترکیب انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة مقالات، پژوهش‌ها، و پایان‌نامه‌هایی بود که در حیطة موضوع پژوهش بین سال‌های 1391 ـ 1400 خورشیدی و 2006 ـ 2021 میلادی انجام شده‌اند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود و مطابق با معیار 450 نمونه مطالعة مرتبط یافت شد که پس از بررسی 100 مطالعه به علت ناهماهنگی از نظر عنوان، 30 مقاله از نظر نامناسب بودن چکیده، و 20 مقاله از حیث ناهماهنگی محتوایی با موضوع مورد مطالعه حذف شدند و در نهایت مقالات به 300 مطالعه کاهش پیدا کرد. داده‌ها با استفاده از مدل استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شد. نتیجة خروجی فاز کیفی کشف 333 مفهوم، 133 مقولة فرعی، و 16 مقولة اصلی بود؛ شامل شرایط علّی (1. عوامل شغلی؛ 2. عوامل سازمانی؛ 3. عوامل فردی؛ 4. عوامل گروهی)، شرایط زمینه (1. عوامل اجتماعی؛ 2. عوامل فرهنگی؛ 3. عوامل قانونی و حقوقی)، شرایط مداخله‌گر (1. رفتارهای منفعت‌طلبانه؛ 2. رفتارهای سیاسی)، راهبردها (1. انحراف سازمانی؛ 2. انحراف گروهی؛ 3. انحراف فردی)، پیامدها (1. پیامدهای فردی؛ 2. پیامدهای سازمانی؛ 3. پیامدهای شغلی) که در قالب مدل مفهومی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Agwa, A. & Fathi, M., (2018).“Workplace Deviance Behaviors, Leadership AHP approach”, Journal of Indian Business Research 1(10), pp. 101-122.
Appelbaum, S. H., Laconi, G. D., & Matousek, A. (2007). “Positive and negative deviant workplace behaviour: Causes, impacts and solutions”, Corporate Governance, 7(5),  pp. 586-598.
Connor, J., Stone, S., Walker, B., & ackson, J. (2017) “Deviant behavior in constrained environments: Sensation-Seeking predicts workplace deviance in shallow learners”, Personality and Individual Differences, 44(108), pp. 20-25.
D’Silva, J. L., Bachok, A., & Zawawi, D. (2020). “Factors Affecting Deviant Behaviour At Workplace Among Young Public Sector Employees”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(15), pp. 176-188.
Narayanan, K. & Murphy, S. E .(2017). “Conceptual Framework on Workplace Deviance Behaviour: A Review”, Journal of Human Values, 23(2), pp. 218-233.
Pooja, M. & Usha, L. (2018). “Integrating antecedents of workplace deviance: utilizing AHP approach”, Journal of Indian Business Research, 1(10), pp. 101-122.
Raashid Javed, Mudasra Amjad, Usman Yousaf Faqeer-Ul-Ummi, & Rabia Bukhari (2014). “Investigating Factors Affecting Employee Workplace Deviant Behavior”, International Journal of Innovation and Applied Studies, 9(3), pp. 1073-1078.
Robinson Sandra & Bennett Rebecca (1995). “A Typology of Deviant Workplace Behaviors: a Multidimensional Scaling Study”, Academy of Management Journal, 2/38, pp. 555-572.
Sathappan, M., Omar, Z., Ahmad, A., Hamzah, A., & Arif, I. (2016). “Exploring types of deviant workplace behaviour in a public organization in Malaysia”, Journal of Social Sciences Research, 10(3), pp. 2146-2155.
Torkelson, E., Holm, K., Bäckström, M., & Schad, E. (2016). “Factors contributing to the perpetration of workplace incivility: the importance of organizational aspects and experiencing incivility from others”, Work and Stress 30(2), pp. 115-131.
Tuna, M., Ghazzawi, I., Yesiltas, M., Tuna, A. A., & Arslan, S. (2015). “The effects of the perceived external prestige of the organization on employee deviant workplace behaviour, the mediating role of job satisfaction”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(2), pp. 366-396.
Yao, Y. H., Wang, R. T., & Wang, K. Y. (2009). “The influence of emotional intelligence on job performance: Moderating effects of leadership”, In Management Science and Engineering, International Conference on, pp. 1155-1160.
Yilditz, B. & Alpkan, L. (2015) “A theoretical model on proposed predictors of destructive deviant workplace behaviours and the mediator role of alienation”, Procedia-Social and Behavioural Sciences, 210, pp. 330-338.