دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 677-825