پیوند مفهومی شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم در نهادهای دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های نظارتی قوة قضائیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، بسیاری از سازمان‌های دولتی برای افزایش شفافیت در سازمان خود تلاش کرده‌اند. وجود هماهنگی و همکاری میان شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی عنصری را تحت عنوان فرهنگ سازمانی سالم پدید می‌آورد که یک مقولة حیاتی و کلیدی برای سازمان‌های دولتی است. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین الگوی پیوند مفهومی شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم در نهادهای دولتی بود که با محوریت سازمان‌های نظارتی قوة قضائیه انجام گرفت. روش تحقیق حاضر آمیخته یا ترکیبی است که با استفاده از رویکرد نسبی متوالی با وزن نـابرابر در سه فاز کیفی‌ـ کیفی‌ـ کمّی انجام شد. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش «گروه کانونی آن‌لاین‌»، «نظریة داده‌بنیاد»، «پیمایش» جهت تدوین و تأیید الگو استفاده شد. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی مصاحبه و در فاز کمّی پرسشنامه بود. مطابق یافته‌های تحقیق، در فاز اول کیفی 7 محور موضوعی از گروه کانونی آن‌لاین استخراج شدند و جهت مصاحبه در قالب محورهای بحث مورد استفاده قرار گرفتند. در فاز دوم کیفی 6 مؤلفه و 19 شاخص برای الگو احصا شد. و در فاز سوم با استفاده از روش پیمایش همة خبرگان اجزای الگو را بررسی و تأیید کردند. از نتایج تحقیق می‌توان به نقش و پیوند شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم اشاره کرد که موجب می‌شوند محیط‌های نامطمئن و مخاطره‌آمیز سازمان‌ها به محیطی امن و پویا تبدیل شوند تا در ایجاد سازمان‌های دولتی بازتر و شفاف‌تر مفید باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پناهی، بلال (1400). «فراتحلیل متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و متغیرهای تأثیرپذیر از آن در پژوهش‌های انجام‌شده در ایران»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 19، ش 4، ص 683 ـ 706.
حکاک، محمد؛ راضیه فعلی (1399). «نظریه‌پردازی رفتار شبکه‌سازی کارکنان مبتنی بر نظریة تحلیل داده‌بنیاد»، مطالعات رفتار سازمانی، د 9، ش 4، ص 194 ـ 223.
درخشان، مژگان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی؛ حامد سیف‌پناهی (1396). «رابطۀ رهبری اصیل و شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: ادارۀ ‌کل راه و شهرسازی استان کرمان)»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 15، ش 4، ص 767 ـ 788.
کردنائیج، اسدالله؛ علی‌اصغر فانی؛ زهرا مسعودی (1393). «فرهنگ سازمانی، حلقة مفقودة شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(2)، ص 173 ـ 189.
میانداری، کمال؛ حسن عابدی جعفری؛ رضا نجاری؛ راضیه مهدی‌پور (1393). «ارائة یک مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم (مطالعة موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)»، مطالعات رفتار سازمانی، د 3، 1، 2 (پیاپی 8 و 9) شمارة پیاپی 1، ص 47 ـ 74.
References
Albu, O. & Flyverbom, M. (2016). “Organizational Transparency: Conceptualizations”, Conditions, and Consequences, Business & Society, 58(2). pp. 1-30.
Balakrishnan, K., Blouin, J. L., & Guay, W. R. (2019). “Tax aggressiveness and corporate transparency”, The Accounting Review, 94(1), pp. 45–69.
Belias, D., Koustelios, A., Vairaktarakis, G., & Sdrolias, L. (2015). “Organizational Culture and Job Satisfaction of Greek Banking Institutions. International Conference on Strategic Innovative Marketing, Social and Behavioral Sciences, 175 (140), pp. 314–323.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). “Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies”, Government Information Quarterly, 27(3), pp. 264-271.
Charmaz, K. (2000). Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods, 2nd ed., Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Cheung, S.O., Wong, P.S.P., & Wu, A.W.Y. (2011). “Towards an organizational culture framework in construction”, Int. J. Proj, Manag., 29(1), pp. 33-44.
Christensen, L. T. & Cheney, G. (2015). “Peering into transparency: Challenging ideals, proxies, and organizational practices”, Communication Theory, 25(1), pp. 70–90.
Craig, C., Ngondo, P. S., & Flynn, M. A. (2016). “How firm is your digital handshake?: Mission statements and transparency”, Public Relations Review, 42(4), pp. 692–694.
Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative and mixed methods approaches, 5th ed., SAGE Publications, Inc.
Croyle, S. L., Belage, E., Khosa, D. K., LeBlanc, S. J., Haley, D. B., & Kelton, D. F. (2019). “Dairy farmers’ expectations and receptivity regarding animal welfare advice: A focus group study”, Journal of Dairy Science, 102(8), pp. 7385-7397.
Curtin, D. & Meijer, A.J. (2006). “Does transparency strengthen legitimacy?”, Inf. Polity, 11(2006), pp. 109-122.
Denison, D. (2010). Corporate culture and organizational effectiveness, John Wiley & Sons, New York.
Derakhshan, M., Ghanbari, S., Zandi, Kh., & Seifpanahi, H. (2018). “The Relationship between Authentic Leadership and Organizational Transparency (Case Study: General Directorate of Roads and Urban Development of Kerman)”, Organizational culture Management, 15(4), pp. 767-788. (in Persian)
 
Devin, B. (2016). “Half-truths and dirty secrets: Omissions in CSR communication”, Public Relations Review, 42(1), pp. 226–228.
Ferine, K. F., Aditia, R., Fitri, M., & Indri, R. (2021). “An empirical study of leadership, organizational culture, conflict, and work ethic in determining work performance in Indonesia's education authority”, Heliyon, 7(7), e07698.
Friedlander, E. B., Soon, R., Salcedo, J., Tschann, M., Fontanilla, T., & Kaneshiro, B. (2020). “Text message link to online survey: A new highly effective method of longitudinal data collection”, Contraception, 101(4), pp. 244-248.
Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., & Hong, et . (2013). “The effect of transparency on trust in government: a cross-national comparative experiment”, Publ. Adm. Rev., 73(2013), pp. 575-586.
Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2015). “The value of corporate culture”, J. Financ. Econ., 117(1), pp. 60-76.
Hakkak, M. & Feli, R. (2020). “Employee networking behavior theorizing based on the grounded theory analysis”, Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly, 9(4), pp. 194-223. (in Persian)
Hanges, PJ., Javidan, M., Dorfman, PW., & Gupta, V. (2011). Culture, leadership, and organizations, Sage, Thousand Oaks, CA.
Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations Software of the mind, Revised and expanded (3rd ed.), McGraw-Hill, New York.
Holland, D., Seltzer, T., & Kochigin, A. (2021). “Practicing transparency in a crisis: Examining the combined effects of crisis type, response, and message transparency on organizational perceptions”, Public Relations Review, 47(2021), 102017.
Holland, D., Krause, A., Provencher, J., & Seltzer, T. (2018). “Transparency tested: The influence of message features on public perceptions of organizational transparency”, Public Relations Review, 44(2), pp. 256–264.
---------------------------------------------------------------. (2017). “Transparency tested: The influence of message features on public perceptions of organizational transparency”, Public Relations Review, 44(2), pp. 256-264.
Kordnaeij, A., Fani, A.A., & Masoudi, Z. (2014). “Organizational Culture of the Missing Link between Organizational Transparency and Organizational Performance”, Organizational culture Management, 12(2), pp. 1173-1189. (in Persian)
Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. Bmj, 311(7000), 299-302.‏
Kundeliene, K. & Leitoniene, S. (2015). “Business information transparency: Causes and evaluation possibilities. Procedia – Social and behavioral sciences”, 213(20th), International Scientific Conference Economics And Management. 213(15), pp. 340–344.
Lee, R. L. & Joseph, R. C. (2013). “An examination of web disclosure and organizational transparency”, Computers in Human Behavior, 29(6), pp. 2218–2224.
Lopes, I. T. & Serrasqueiro, R. M. (2017). “The influence of culture and transparency on global research and development intensity: An overview across EuropeLa influencia de la cultura y transparencia en la intensidad global de investigación y desarrollo: una visión general en Europa”, Contaduría y Administración, 62(4), pp. 1408-1422.
O’Reilly, C.A., Caldwell, D.F., Chatman, J.A., & Doerr, B. (2014). “The promise and problems of organizational culture: CEO personality, culture, and firm performance”, Group Organ. Manag, 39(6), pp. 595-625.
Panahi, B. (2022). “A Meta-Analysis of the Variables Effective on Organizational Transparency and the Variables Affected by it in the Studies Carried Out in Iran”, Organizational culture Management, 19(4), pp. 683-706. (in Persian)
Panagiotis, M., Alexandros, S., & George, P. (2014). “Organizational Culture and Motivation in the Public Sector. The case of the City of Zografou”, International Conference on Applied Economics (ICOAE), 14(2014), pp. 415–424.
Robinson, S. C. (2020). “Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI)”, Technology in Society, 63(11), 101421.
Rawlins, B. R. (2008). “Measuring the relationship between organizational transparency and employer trust”, The Public Relations Journal, 2(2), pp. 1–21.-----------------. (2009). “Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency”, Journal of Public Relations Research, 21(1), pp. 71–99.
Rostain, M. (2021). “The impact of organizational culture on entrepreneurial orientation: A meta-analysis”, Journal of Business Venturing Insights, Vol. 15, e00234.
Singleton, R. A. & Straits, B. C. (2009). Approaches to social research, New York, Oxford University Press.
Sisson, D. C. (2017). “Inauthentic communication, organization-public relationships, and trust: A content analysis of online astroturfing news coverage”, Public Relations Review, 43(4), pp. 788–795.
Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2016). “Organizational transparency: A new perspective on managing trust in organization-stakeholder relationships”, Journal of Management, 42(7), pp. 1784–1810.
Schnackenberg, A. K., Tomlinson, E., & Coen, C. (2020). “The dimensional structure of transparency: A construct validation of transparency as disclosure, clarity, and accuracy in organizations”, Human Relations. https://doi.org/10.1177/ 0018726720933317.
Turilli, M. (2009). “The ethics of information transparency”, Ethics and Information Technology, 11(2), pp. 105-112.
Tuttas, C.A. (2015). “Lessons learned using web conference technology for online focus group interviews”, Qual. Health Res., 25(2015), pp. 122-133.
Thrul, J., Belohlavek, A., Hambrick, D., Kaur, M., & Ramo, E. D. (2017). “Conducting online focus groups on Facebook to inform health behavior change interventions: Two case studies and lessons learned”, Internet Interventions, 9(6), pp. 106-111.
Tsetsura, K. & Aziz, K. (2017). “Toward professional standards for media transparency in the United States: Comparison of perceptions of non-transparency in national vs”, regional media. Public Relations Review. 44(1), 180-190.
Villeneuve, J-P. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly. 31 (2014) 556–562.
Watson, J. & Newby, R. (2013). “Comparing traditional, group support systems (GSS) and on-line focus groups. J. High. Educ”, Theory Pract, 13(2013), pp. 44-56.
Woodyatt, C.R., Finneran, C.A., & Stephenson, R. (2016). “In-person versus online focus group discussions a comparative analysis of data quality”, Qual. Health Res., 26(2016), pp. 741-749.
Welch, E.W., Hinnant, C.C., & Moon, M.J. (2005). “Linking citizen satisfaction with E-government and trust in government”, J. Publ. Adm. Res. Theor, 15(2005), pp. 371-391.
Zau, J., Kang, J., Ma, H., & Wang, Ch. (2020). “Grounded theory-based subjective evaluation of traditional Chinese performance buildings”, Applied Acoustics, 168(2020), 107417.
Zhang, W., Zhang, M., Zhang, W., Zhou, Q., & Zhang, X. (2020). “What influences the effectiveness of green logistics policies? A grounded theory analysis”, Science of The Total Environment, 714(20), 136731.