پیوند مفهومی شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم در نهادهای دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های نظارتی قوه قضائیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، بسیاری از سازمان‌های دولتی برای افزایش شفافیت در سازمان خود تلاش کرده‌اند. وجود هماهنگی و همکاری میان شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی عنصری را تحت عنوان فرهنگ سازمانی سالم پدید می‌آورد که یک مقوله حیاتی و کلیدی برای سازمان‌های دولتی است. هدف اصلی تحقیق حاضر، تدوین الگوی پیوند مفهومی شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم در نهادهای دولتی است که با محوریت سازمان‌های نظارتی قوه قضائیه انجام می گیرد. روش تحقیق حاضر، روش آمیخته یا ترکیبی است که با استفاده از رویکرد نسبی متوالی با وزن نـابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام می‌شود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش "گروه کانونی آنلاین-نظریه داده‌بنیاد-پیمایش" جهت تدوین و تأیید الگو استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه است. مطابق با یافته‌های تحقیق، در فاز اول کیفی، 7 محور موضوعی از گروه کانونی آنلاین استخراج شدند و جهت انجام مصاحبه‌ها در قالب محورهای بحث مورد استفاده قرار گرفتند. در فاز دوم کیفی، 6 مولفه و 19 شاخص برای الگو احصا گردید که در فاز سوم، با استفاده از روش پیمایش؛ تمام خبرگان اجزای الگو را مورد بررسی و تأیید قرار دادند. از نتایج تحقیق می‌توان به نقش و پیوند شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم اشاره کرد که موجب می‌شوند تا محیط‌های نامطمئن و مخاطره‌آمیز سازمان‌ها به محیطی امن و پویا تبدیل شوند که در راستای ایجاد سازمان‌های دولتی بازتر و شفاف‌تر مثمرثمر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات