ارائه الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی ره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهش، جهاددانشگاهی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 فوق دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور در کمیته امداد امام خمینی ره انجام شده است. روش پژوهش آمیخته بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه زنان سرپرست خانوار، کمیته امداد سراسر کشور، مدیران و متخصصین بوده که با روش هدفمند، 115 نفر از زنان سرپرست خانوار، 27 مدیر و 10 متخصص انتخاب و مصاحبه شدند. در بخش کمی نیز از میان 1028484 نفر با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، 1500 نفر از زنان و 193 نفر از مدیران انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد، الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شامل مشکلات (فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی)، راهکارها (توانمندسازی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی) و در نهایت راهبردها (سازمانی مستقیم و غیرمستقیم و فراسازمانی شامل بین سازمانی، قانونی و اجتماعی) می‌باشد. برازش مدل در بخش کمی با کمک نرم‌افزار لیزرل و در قالب مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز این ابعاد را تأیید نمود و نشان داد مدل از برازش نسبتاً خوبی با داده‌ها برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات