بررسی نقش موثر شایستگی‌ ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران (مطالعه موردی: مدیران بانک کشاورزی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع علمی کاربردی/ مربی

2 دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر/ مربی

چکیده

هدف اصلی، بررسی نقش موثر شایستگی ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران بانک کشاورزی استان تهران است. هدف پژوهش کاربردی و نوع اجرای آن ترکیبی بوده که در نوع کیفی از تحلیل مضمون و در نوع کمی از معادلات ساختاری استفاده شد. در تحلیل مضمون مصاحبه به تعداد 15 نفر به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انحام که اعتماد پذیری آن در بازبینی اعضاء 77 درصد و پایایی بازآزمون نیز 75 درصد بود. در روش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و به تعداد 200 نفر از نمونه آماری مدیران و روسای بانک کشاورزی استان تهران به‌صورت تصادفی سیستماتیک انجام که روایی محتوایی آن به میزان 89 درصد و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 82 درصد مورد تائید قرار گرفت.نتایج نشان داد، مدیران برای ایفای نقش شایستگی ارتباطی توجه ویژه‌ای به عوامل فردی همچون مهارت‌های ارتباطی، مثبت‌گرایی و احترام به ارزش‌های مخاطبین کرده و در عوامل سازمانی به حمایت‌گری مدیران عالی، ظرفیت‌سازمانی، فرهنگ‌سازمانی و ساختارسازمانی توجه نمایند. برای ایفای نقش هوش فرهنگی مدیران نیز بایستی توجه به عوامل انگیزشی همچون توانایی تعاملات با فرهنگ‌های متفاوت و عوامل رفتاری همچون هوش رفتاری توجه ویژه‌ای نمایند. در نهایت با معادلات ساختاری به این نتیجه رسیده شد که شایستگی ارتباطی مدیران تاثیر مثبتی بر هوش فرهنگی آنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات