بررسی نقش مؤثر شایستگی‏ ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران (مطالعة موردی: مدیران بانک کشاورزی استان تهران)

نوع مقاله : روش شناسی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، مربی دانشگاه جامع علمی‌ـ کاربردی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت دولتی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از این مقاله بررسی نقش مؤثر شایستگی ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران بانک کشاورزی استان تهران بود. هدف پژوهش کاربردی و نوع اجرای آن ترکیبی بود که در نوع کیفی از تحلیل مضمون و در نوع کمّی از معادلات ساختاری استفاده شد. در تحلیل مضمون مصاحبه به تعداد 15 نفر به روش نمونه‏گیری گلوله برفی انجام شد که اعتمادپذیری آن در بازبینی اعضا 77 درصد و پایایی بازآزمون نیز 75 درصد بود. در روش کمّی نیز از پرسشنامة محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری به تعداد 400 نفر از مدیران و رؤسای بانک کشاورزی استان تهران و نمونة آماری به تعداد 200 نفر به ‏صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب که روایی محتوایی آن به میزان 89 درصد و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 82 درصد مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد مدیران برای ایفای نقش شایستگی ارتباطی توجه ویژه‏ای به عوامل فردی‌ همچون مهارت‏های ارتباطی، مثبت‏گرایی، و احترام به ارزش‏های مخاطبان کرده‌ و عوامل سازمانی همچون توجه به حمایتگری مدیران عالی، ظرفیت سازمانی، فرهنگ سازمانی، و ساختار سازمانی کنند. برای ایفای نقش هوش فرهنگی مدیران نیز باید توجه به عوامل انگیزشی همچون توانایی تعاملات با فرهنگ‏های متفاوت و عوامل رفتاری همچون هوش رفتاری توجه ویژه‏ای کنند . در نهایت با معادلات ساختاری به این نتیجه رسیده شد که شایستگی ارتباطی مدیران تأثیر مثبتی بر هوش فرهنگی آنان دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بخشنده، شبنم (1400). «پیش‌بینی شایستگی حرفه‌ای معلمان بر اساس مهارت‌های ارتباطی و هوش اجتماعی در بین معلمان زن مقطع ابتدایی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور تبریز.
حسین‏زاده، شیوا (1398). «هوش فرهنگی؛ نیاز جامعة دانشگاهی»، اورمزد، ش 46، د 2.
خوانساری، رسول؛ لیلا محرابی؛ مهشید شاهچراغ؛ اعظم احمدیان؛ هادی حیدری (1393). وضعیت بانک‌داری در ایران و جهان، تهران، انتشارات پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
رضایت، غلامحسین؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ کیامنش، علیرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1390). «معماری الگوهای شایستگی: ارائه چارچوب مفهومی»، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال سوم، ش 2، ص 81-49.
شیروانی، طهماسب (1396). «طراحی و تدوین مدل شایستگی‌های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 45، ص 133 ـ 154.
عادلی، مسعود (1398). «تأثیر هوش فرهنگی بر ارتباطات سازمانی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
عاشقی، حسن؛ محمد قهرمانی (1396). «شناسایی ابعاد، مؤلفه‌های توسعة شایستگی مدیران صنعت بانک‌داری»، آموزش و توسعة منابع انسانی، 4(14)، ص 57 ـ 76.
محمودی، محمد؛ زارعی متین، حسن؛ بحیرایی، صدیقه (1391). «شناسایی و تبیین شایستگی­های مدیران دانشگاه»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال اول، ش1 ص، 143-114
References
Adeli, M. (2019). “The effect of cultural intelligence on organizational communication”, Master Thesis, Shahid Beheshti University. (in Persian)
Asheghi, H. & Ghahremani, M. (2016). “Dimension Identification, Components of Competency Development of Banking Industry Managers”, Quarterly Journal of Human Resources Training and Development, 4(14), pp. 57-76. (in Persian)
Bakhshandeh, Sh. (2020). “Predicting teachers' professional competence based on communication skills and social intelligence among female primary school teachers”, M.Sc. Thesis, Payame Noor University of Tabriz. (in Persian)
Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. NewYork: John Wiley & Sons.
 
Draganidis, F. & Mntzas, G. (2016). “Competency based management: a review of systems and approaches”, Information Management & Computer Security, 14(1), pp. 51-64.
Duvois, D. D., William J. Rothwell: with DeborahJo King Stern. Linda K. Kemp  (2014). Competency based human resource management, London, Europuan.
Early, P. C. & Ang, P. (2013). Cultural intelligence: individual interaction across cultures, Stanford, Business books.
Elahi, A. (2016). The role of cultural intelligence in improving relationship marketing strategy, International conference on modern researchs in Menagment Economics & Accounting, Kualalampur–Malaysia, 15 Dec.
Faculty of Management, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A str., Bialystok, Poland.
Glaser, J. (2014). Conversational intelligence: How grate leaders build trust and getresults, Manchesrer, Biblimotion.
Islam, U., IIyas, M., & Imran, M. K. (2016). “Intelligence and its impact on managerial effectiveness and career success”, Journal of management development, 35(4), pp. 51-62.
Khansari, R., Mehrabi, L., Shahcheragh, M., Ahmadian, A., & Heidari, H. (2014). The situation of banking in Iran and the world, Tehran, Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)
Konski, D. (2017). Competency model for Polish construction project managers.
Koponen, J., Julkunen, S., & Asai, A. (2019). Sales Communication Competence in International B2B Solution Selling. Industrial Marketing Management, 82(1), 238-252.
Mahmoudi, Mohammad; Zarei Mateen, Hassan; Bahiraei, Siddiqa (2011). “Identifying and explaining the competencies of university managers”, Management in Islamic University, first year, vol. 1, pp. 114-143. . (in Persian)
McClelland, D. (1973). “Testing for competence rather than for intelligence”, American Psychologist, Vol. 20, No. 4, pp. 321-330.
Nadeem, M. U., Mohammed, R., & Dalib, S. (2020). “Retesting integrated model of intercultural communication competence (IMICC) on international students from the Asian context of Malaysia”, International Journal of Intercultural Relations, 74(1), pp. 17-29.
Rezaiat, Gholam Hossein; Yemeni Dozi Sorkhabi, Mohammad; Kiyamanesh, Alireza; Nave ebrahim, Abdurrahim (2013). “Architecture of Competency Models: Presenting a Conceptual Framework”, Human Resource Management Research Quarterly, Imam Hossein University, 3rd year, Vol. 2, pp. 81-49. . (in Persian)
Sadornil, T. (2019). The Project Manager's Communication Competence in Customer Relationships (Case Study at an International Manufacturing Company), Wickström, Alice; Moisander, Johanna. https ://aaltodoc. aalto. fi/handle/ 123456789/37429.
Sarkar, S. (2013). “Competency Based Training Need Assessment-Approach in Indian Companies”, Organizacija, 46(6), pp. 253-263.
Shirvani, T. (2017). “Designing and compiling a model of intelligence competencies of sports market managers of the Premier Football League”, Sports Management Studies, No. 45, pp. 133-154. (in Perasian)