سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجی‌گری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سایش اجتماعی نوع خاصی از پرخاشگری در محیط کار است که بیش از دو دهه از زمان معرفی آن می‌گذرد؛ با این حال آن‌چنان که باید در حوزۀ تحقیقات مدیریتی مورد توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش میانجی‌گری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی در ارتباط بین سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان شرکت برق استان آذربایجان غربی تشکیل داده است که تعداد آن‌ها 235 نفر است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است و برای سنجش سایش اجتماعی، خستگی عاطفی، سکوت سازمانی و رفتارهای انحرافی سازمانی به ترتیب از پرسش‌نامه‌های دافی و همکاران (2002)، ماسلاخ و جکسون (1981)، ون‌داین و همکاران (2003) و بنت و رابینسون (2000) استفاده شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 160 پرسش‌نامه توزیع گردید و در نهایت 134 پرسش‌نامه تکمیل و عودت داده شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش با مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد سایش اجتماعی همکار، رفتارهای انحرافی سازمانی کارکنان را به همراه خواهد داشت؛ به‌علاوه نقش میانجی‎گری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی در این ‌ارتباط مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات