شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش‌اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاداسلامی ، ملایر، ایران

2 استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

پژوهش ‌حاضر ‌با ‌هدف ‌شناسایی ‌و‌ تبیین ‌پیشایندها ‌و‌ پسایندهای‌ سایش‌اجتماعی با‌ استفاده ‌از‌ رویکرد‌ دلفی‌فازی در‌ بین مدیران و اساتید دانشگاه‌‌‌های‌ استان‌‌لرستان ‌انجام ‌گرفت.‌ این‌ پژوهش‌ در زمره ‌پژوهش‌های ‌آمیخته ‌با ‌رویکرد ‌کمی ‌و‌ کیفی ‌در ‌رهیافت ‌قیاسی ‌استقرایی ‌است ‌که ‌از ‌نظر ‌هدف، ‌کاربردی ‌و‌ از حیث ‌ماهیت ‌و‌ روش، ‌توصیفی-پیمایشی‌است. ‌جامعه‌‌آماری ‌پژوهش ‌حاضر ‌را مدیران و اساتید دانشگاه‌های ‌استان‌‌لرستان ‌تشکیل ‌می‌دهد ‌که ‌30 نفر ‌از ‌خبرگان ‌آنها ‌براساس ‌اصل‌ کفایت‌‌نظری ‌و ‌با ‌استفاده‌ از ‌روش ‌نمونه‌گیری ‌هد‌فمند ‌انتخاب شده‌اند.‌ در‌ بخش‌ کیفی‌ پژوهش ‌برای‌ گردآوری ‌اطلاعات ‌از‌ مصاحبه‌‌نیمه‌ساختار‌یافته ‌استفاده ‌شد ‌که ‌روایی ‌و ‌پایایی ‌آن ‌با‌ استفاده ‌از ‌ضریب‌ روایی محتوا و ‌آزمون‌کاپای‌ـ‌کوهن ‌تأیید ‌شد.‌ علاوه‌‌ بر‌این،‌ در ‌بخش ‌کمی ‌برای‌گردآوری ‌اطلاعات‌ از ‌پرسشنامه ‌مقایسه‌‌زوجی ‌استفاده ‌شد ‌که ‌روایی ‌و‌ پایایی‌ آن ‌با‌ استفاده‌ از ‌روایی‌محتوا ‌و‌ آزمون‌مجدد‌ تأیید ‌شد.‌ در ‌بخش‌کیفی،‌ داده‌های ‌به‌دست آمده ‌از‌ مصاحبه ‌با‌ استفاده ‌از‌ نرم‌افزار اتلس‌تی روش‌کدگذاری‌ تحلیل ‌شد ‌و‌ پیشایندها‌ ‌و‌ پسایندهای‌ سایش‌اجتماعی سازمانی ‌شناسایی ‌شدند.‌ همچنین ‌در ‌بخش ‌کمی ‌پژوهش، ‌با ‌استفاده‌ از رویکرد ‌دلفی‌فازی ‌اولویت‌بندی ‌پیشایندها ‌و‌ پسایندهای‌ سایش‌اجتماعی سازمانی ‌انجام ‌پذیرفت ‌و‌ مهم‌ترین ‌عوامل ‌و‌ پیامدهای ‌آن ‌مشخص ‌شد. ‌نتایج ‌پژوهش ‌حاکی ‌از ‌آن ‌است ‌که ‌از ‌میان ‌پیشایندهای سایش‌اجتماعی سازمانی‌، عدم ارائه اطلاعات به دیگران جهت انجام امور و ایجاد موانع در برقراری ارتباط با هم، برخورد‌ سرد با همکاران، تحقیر‌فرد، به‌‌عنوان مهم‌ترین پیشایندها‌ و عوامل به‌وجود‌ آورنده سایش‌اجتماعی سازمانی است. همچنین نتایج نشان داد که حسادت‌سازمانی، فشار‌روحی، عدم رضایت شغلی، از جمله مهم‌ترین پسایندها‌ و پیامدهای سایش‌اجتماعی سازمانی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات