شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر‌، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

پژوهش ‌حاضر ‌با ‌هدف ‌شناسایی ‌و‌ تبیین ‌پیشایندها ‌و‌ پسایندهای‌ سایش اجتماعی با‌ استفاده ‌از‌ رویکرد‌ دلفی‌فازی بین مدیران و استادان دانشگاه‌‌‌‌های‌ استان ‌‌لرستان ‌انجام ‌گرفت.‌ این‌ پژوهش‌ در زمرة ‌پژوهش‌های ‌آمیخته ‌با ‌رویکرد ‌کمّی ‌و‌ کیفی ‌در ‌رهیافت ‌قیاسی ‌استقرایی ‌است ‌که ‌از ‌نظر ‌هدف ‌کاربردی ‌و‌ از حیث ‌ماهیت ‌و‌ روش ‌توصیفی‌ـ پیمایشی ‌است. ‌جامعة ‌‌آماری ‌پژوهش ‌حاضر ‌را مدیران و استادان دانشگاه‌های ‌استان ‌‌لرستان ‌تشکیل دادند ‌که ‌30 نفر ‌از ‌خبرگان ‌آ‌ن‌ها ‌بر اساس ‌اصل‌ کفایت ‌‌نظری ‌و ‌با ‌استفاده‌ از ‌روش ‌نمونه‌گیری ‌هد‌فمند ‌انتخاب شدند.‌ در‌ بخش‌ کیفی‌ پژوهش ‌برای‌ گردآوری ‌اطلاعات ‌از‌ مصاحبة ‌نیمه‌‌ساختار‌یافته ‌استفاده ‌شد ‌که ‌روایی ‌و ‌پایایی ‌آن ‌با‌ استفاده ‌از ‌ضریب‌ روایی محتوا و ‌آزمون‌ کاپای‌ـ‌ کوهن ‌تأیید ‌شد.‌ علاوه‌ بر ‌این،‌ در ‌بخش ‌کمّی ‌برای ‌گردآوری ‌اطلاعات‌ از ‌پرسشنامة ‌مقایسة ‌‌زوجی ‌استفاده ‌شد ‌که ‌روایی ‌و‌ پایایی‌ آن ‌با‌ استفاده‌ از ‌روایی ‌محتوا ‌و‌ آزمون ‌مجدد‌ تأیید ‌شد.‌ در ‌بخش‌ کیفی،‌ داده‌های ‌به‌‌دست‌آمده ‌از‌ مصاحبه ‌با‌ استفاده ‌از‌ نرم‌افزار اتلس‌تی روش ‌کدگذاری‌ تحلیل ‌شد ‌و‌ پیشایندها‌ ‌و‌ پسایندهای‌ سایش اجتماعی سازمانی ‌شناسایی ‌شدند.‌ همچنین ‌در ‌بخش ‌کمّی ‌پژوهش، ‌با ‌استفاده‌ از رویکرد ‌دلفی‌فازی، ‌اولویت‌بندی ‌پیشایندها ‌و‌ پسایندهای‌ سایش اجتماعی سازمانی ‌انجام ‌پذیرفت ‌و‌ مهم‌ترین ‌عوامل ‌و‌ پیامدهای ‌آن ‌مشخص ‌شد. ‌نتایج ‌پژوهش ‌حاکی ‌از ‌آن ‌است ‌که ‌از ‌میان ‌پیشایندهای سایش اجتماعی سازمانی عدم ارائة اطلاعات به دیگران جهت انجام دادن امور و ایجاد موانع در برقراری ارتباط با هم، برخورد‌ سرد با همکاران، و تحقیر ‌فرد مهم‌ترین پیشایندها‌ و عوامل به‌وجودآورندة سایش اجتماعی سازمانی است. همچنین نتایج نشان داد حسادت ‌سازمانی، فشار ‌روحی، عدم رضایت شغلی از پسایندها‌ و پیامدهای مهم سایش اجتماعی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رشیدی، زهرا؛ مقصود فراست‌خواه‌ (1397). «مفهوم‌پردازی پدیدة سایش از منظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران: مطالعه‌ای زمینه‌ای»، پژوهش‌ و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، د 24، ش 4، ص 123 ـ 150.
سالدنا، جانی (1395). راهنمای کدگذاری در پژوهش‌های کیفی، مترجم: عبدالله گیویان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
سیاوش‌پور، صدری؛ سید ‌احسان امیرحسینی‌؛ مهرزاد حمیدی (1398). «ارائة الگوی عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی در منابع انسانی در تربیت ‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش»، مدیریت رفتار سازمانی‌ در ورزش، د 6، ش 22، ص 67 ـ 83.
محترم، معصومه؛ سمیرا زمانی (1399). «پیش‌بینی سایش اجتماعی بر اساس ادراک معلمان از انواع فرهنگ سازمانی در مدارس»، مدیریت مدرسه، ش 3، ص 127 ـ 148.
References
Anwar, F. & Paual Sidini, J. (2016). “Social Undermining, Stress and Well-Being: A Medition Mechanism”, International Journal Of Business And Economic Affairs(IJBEI), I(1), pp. 86-92.
Ghasemi, M. & Salehi, K. (2017). “Representation Of Barriers And Challenges Faced By New Faculty Members, Phenomenolpgical Study”, Quartearly Journal Of Training & Development Of Human Resources, 4(13), pp. 1-25.
Hamza, A. (2018). “Impact Of Employee Suspicion On Social Undermining With Mediating Role OF Knowledge Hiding And Moderating Role O F Knowledge Sharing Climate”, A Thesis Submitted In Partai Fulfillment For The Degree Of Master Of Science.
Kafinejad, M. (2018). “The Investigation Relation Between Inefficient Attitude and Social Undermining Of the Employes Of Footbal Clubs In Kerman”, International Journal Of  Advanced Biological and Biomedical Research, 7(1), pp. 76-86.
Karthikeyan, C. (2017). “An Exploratory Study On Increasing Social Undermining In Organisations: A Socio Psychological Leadershio Perspective”, International Journal Of Research In Social Sciences, pp. 554-590.
Kautz, J. (2020). “Sticks And Stones May Break Mybones”, Social Underming As Social Inflience,Submitted In Partial Fulfillment of the Requirments.
Mahtarm, M. & Zamani, S. (2020). “Predicting Social Undermining And Tear On Teachers Perccptions Of Different Types Of Organization Culture In Schools”, Quarterly Journal Of School Management, (3), pp. 127-148. (in Persian)
Nazari, A., Salarirad, M. M. & Bazzazi, A.A. (2012). Landfill site selection by
decision-making tools based on fuzzymulti-attribute decision-making method.Environmental Earth Sciences, PP.65(6),1631-1642.
Rashidi, Z. & Faraskhah, M. (2018). “Cocceptualization Of Undermining Phenonenon From The Perspective Of Faculty Members Of Comprehensive Universities In Tehran: A Field Study”, Quarterly Journal Research And Planning In Higher Education , V(24), N(4), pp.123-150. (in Persian)
Rodriguez-Munoz, A., Antino, M., Leon Perez, J.M., & Zorrilla, P.R. (2020). “Workplace Bullying, Emotinal Exhaustion,And Partner Social Undermining: A Weekly Diary Stusy”, Journal Of Interpersonal Violence, pp. 1-17.
Saldena, J. (2016). Guide to coding in qualitative research, translated by Abdullah Givian, Scientific and Cultural Publishing Company, Tehran. )in Persian)
Siavashpour, S., Amir-Hosseini, S.E., & Hanidi, M. (2019). “Presenting Model Of Factors Affecting Socai Undermining In Humam Resources In Physical Education, Ministry Of Education”, Quarterlu Journal Of Organizztional Behavior Management In Sports, (6), (22), pp. 67-83. (in Persian)
Taherpour, F., Rajaeepour, S., Siadat, A., & Kazni, I. (2016). “Analysis Of Bilateral Effects Between Social Undermining And Co-Creation Among University Faculty Members”, International Education Studies, (9), (7), pp. 135-144.