شناسایی مولفه،بستر و پیامدهای عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی درسازمان آموزش و پرورش ‏ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت دولتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که رعایت عدالت سازمانی در محیط شغلی آثار مختلفی از جمله رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بدبینی، عملکرد و انگیزش شغلی را در پی دارد، لذا رعایت آن در سازمان آموزش‌وپرورش که یک سازمان آموزشی است و زیرساخت‌های آینده منابع انسانی جامعه در آن شکل می‌گیرد، مهم و ضروری است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های اسلامی بوده و سؤال پژوهش این است که شاخص ها و زیرشاخص‌های عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی چیست؟ روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می‌باشد.‏ مشارکت‌کنندگان پژوهش را 27 نفر از خبرگان مدیریت تشکیل می‌داد که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون و نرم‌افزارMAXQDA انجام شد. نتایج حاکی از شناسایی سه مضمون اصلی برای عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های اسلامی شامل عدالت توزیعی (اصل برابری و مساوات؛ اصل انصاف؛ اصل نیاز)؛ عدالت رویه‌ای (ثبات؛ عدم تعصب؛ صحت؛ نمایندگی همه افراد ذینفع؛ اصلاح اشتباهات؛ اخلاق) و عدالت مراوده‌ای (احترام و اعتماد؛ علاقه‌مندی، توجه و ارتباطات؛ تصمیمات روشن و توضیحات کافی) است. همچنین زمینه و بسترهای لازم برای پیاده‌سازی عدالت سازمانی و پیامدهای آن نیز مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات