عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزش‏های سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پرستاران، به عنوان بزرگ‏ترین منبع نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان، جایگاه ویژه‏ای در امور درمانی دارند و عملکرد آنان فعالیتی اثربخش با مراقبت مستقیم بیمار تعریف می‏شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش ارزش‏های سازمانی و رضایت از ارتباطات با میانجیگری مالکیت روانشناختی بر عملکرد شغلی پرستاران بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوة گردآوری داده‏ها توصیفی‌ـ همبستگی مبتنی بر مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعة آماری تحقیق حاضر همة پرستاران بیمارستان سیدالشهدا(ع) شهر ارومیه به تعداد 265 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 155 نفر به عنوان نمونة آماری با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و پس از محاسبة روایی و پایایی ابزارها تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی داده‏ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS22 و PLS3 انجام گرفت. نتیجة تجزیه‌وتحلیل داده‏ها نشان داد ارزش‏های سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی تأثیر مثبت و معنادار و ارزش‏های سازمانی و رضایت از ارتباطات با میانجیگری مالکیت بر عملکرد شغلی پرستاران تأثیر مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذرنوش، فاطمه؛ عبدالکاظم نیسی؛ سمیرا مرادی کوچی؛ طیبه دریکوند (1391). «رابطۀ مالکیت روانشناختی با تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اهواز»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، د 13، ش 47، ص 74 ـ 82.
آقایوسفی، علی‌رضا؛ وحید صالح‌میرحسینی (1390). «رابطة بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران شرکت‌های بیمه»، پژوهشنامة بیمه (صنعت بیمه سابق)، س 26، ش 40، ص 155 ـ 182.
اکبربگلو، معصومه؛ رقیه بایرامی (1389). «عوامل بازدارندة ارتقای کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل»، مجلة علمی دانشکدة پرستاری و مامایی همدان، د 18، ش 2، ص 43 ـ 49.
حسینی، محمدعلی؛ ناصر صدقی‏گوی‏آقاج؛ ابوالفضل علم‌دارلو؛ مهدی فرزادمهر؛ عبدالله موسوی (1395). «رابطة بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان شهید رجایی شیراز»، مجلة بالینی پرستاری و مامایی، د 6، ش 2، ص 59 ـ 68.
خانجانخانی، خاطره؛ روح‌الله عسکری؛ محسن عسکری‌شاهی؛ میلاد شفیعی (1397). «رتبه‌بندی ابعاد محیط درون‌سازمانی و صفات پنجگانة شخصیتی در عملکرد شغلی پرستاران در یک بیمارستان آموزشی»، مجلة دانشکدة پرستاری و مامایی ارومیه، د 16، ش 5، ص 324 ـ 334.
خوشنویس، ناهید (1394). «اثربخشی ارتباطات سازمانی»، ماهنامة علمی‌ـ تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، ش 96، ص 24 ـ 30.
دانشور دیلمی، محمدرضا؛ حامد دهقانان؛ محمدرضا ادیب‌پور (1397). «تأثیر رهبری الکترونیکی بر نگرش‌های شغلی کارکنان در تیم‌های مجازی با تأکید بر نقش کانال‌های ارتباطی آن‌لاین و رضایت ارتباطی ادراک‌شده»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 16، ش 2، صص 369 ـ 391.
داورزنی، محمد؛ صمد بارانی (1398). «درک نقش میانجی مالکیت روانشناختی در رابط بین رهبری اخلاقی و عملکرد کارکنان»، مدیریت نظامی، د 19، ش 76، ص 1 ـ 28.
دروارعلیدادی، حمید (1396). «تأثیر فرهنگ سازمانی و مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان زاهدان)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
ذاکریان، سید ابوالفضل؛ سعیده مسافرچی؛ مهدی سپیدارکیش؛ زهره نصیری؛ سمیه مؤمنیان؛ علی‌رضا مرتضی‌پورصوفیانی (1397). «نقش عوامل فردی مؤثر بر عملکرد شغلی پرستاران (مطالعة موردی: بیمارستان‌های منتخب شهر تهران)»، طب کار، د ۱۰، ش 1، ص ۵۴ ـ ۶۱.
رابینز، استیفن پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی، مترجم: علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چ 17، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رجبی‌فرجاد، حاجیه (1394). «نقش میانجی مالکیت روانشناختی در ارتباط بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی»، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، س 2، ش 4، ص 43 ـ 66.
رمضانیان، محمد‏رحیم؛ حامد غیب‏دوست (1395). «اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات مراقبت‌های بهداشتی با رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌ای و تاپسیس فازی در بیمارستان‌های دولتی»، بیمارستان، س 15، ش 4، ص 79 ـ 88.
قاسمی، احمد‏رضا (1393). «بررسی نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی (بررسی یکی از فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای شهر تهران)»،  مدیریت فرهنگ سازمانی، د 12 ش 1، ص 63 ـ 82.
قلی‏پور‏‏‏ پینوندی، صفر (۱۳۹۵). «بررسی رابطة بین ارزش‌های سازمانی با عملکرد سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: ادارات آموزش‌وپرورش غرب استان مازندران»، سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان.
کان‌محبت، اسلام؛ مهدی نجاری (۱۳۹۸). «بررسی تأثیر کیفیت ارتباطات و رضایت از ارتباطات بر عملکرد شغلی»، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، تفلیس‌ـ گرجستان، دبیرخانة دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
کیانی، علی؛ حمید مهدوی‌راد؛ محمدعظیم خدایاری (1396). «بررسی نقش مالکیت روانشناختی بر اثربخشی سازمانی»، کنفرانس بین‌المللی حسابداری‌ـ مدیریت و اقتصاد.
گل‌پرور، محسن؛ شیرین نیری؛ علی مهداد (1388). «رابطۀ ارزش‌های سازمانی با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی، و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، د 0، ش 42، ص ۴۵ ـ ۶۸.
مرادی، مرتضی؛ مرجان خلیلی (1396). «تأثیر تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی بر تضاد حرفه‌ای‌ـ سازمانی بین پرستاران و بهیاران و نقش آن در عملکرد منابع انسانی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 15، ش 2، ص 419 ـ 443.
References
Aga-Yousefi, A. & Saleh-Mir-Hosseini, V. (2011). “Relationship between personality factors and job performance of insurance company managers”, Journal of Insurance (Former Insurance Industry), 26(40), pp. 155-182. (in Persian)
Akbarbegloo, M. & Bayrami, R. (2010). “Barriers to improving the quality of nursing services from the perspective of employed nurses”, Scientific Journal of Hamadan School of Nursing and Midwifery, 18(2), pp. 43-49. (in Persian)
Avey, J. B., Avolio, B., Crossley, C., & Luthans, F. (2009). “Psychological Ownership: Theoretical Extensions, Measurement, and Relation to Work Outcomes”, Management Department Faculty Publications, 30(2), pp. 91–173.
Azarnoosh, F., Nisi, A.K., Moradi Kochi, S., & Darikvand, T. (2012). “The Relationship between Psychological Ownership and Emotional Commitment and Job Desire in the Employees of the National Company of South Ahvaz Oilfields”, Knowledge and Research in Applied Psychology, 13(47), pp. 74-82. (in Persian)
Baer, M. & Brown, G. (2012). “Blind in one eye: How psychological ownership of ideas affects the types of suggestions people adopt”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(1), pp. 60-71.
Bernhard, F. & O’driscoll, M. (2011). “Psychological ownership in small family-owned businesses: leadership style and nonfamily employees’ work attitudes and behaviors”, Group & Organization Management, 36(3), pp. 345-384.
Blanchard, K. & O'Connor, M. (2003). Management based on values.
Borman, W. C., Penner, L. A., Allen, T. D., & Motowidlo, J. S. (2001). “Personality predictors of citizenship Behavior”, International journal of selection and Assessment, 9, pp. 52-69.
Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture. Based on the Competing Values Framework. Reading, MA: Addison-Wesley.
Campbell, J.P. (1999). “The Definition and Measurement of Performance in The New Age”, In D.R. Ilgen & E. D. Pulakos. (Eds), The changing nature of Performance, Implications for staffing motivation, and development, pp. 339-429.
Daneshvar Deilami, M.R., Dehghanan, H., & Adibpour, M.R. (2018). “The Impact of e-Leadership on Employees' Job Attitudes in Virtual Teams with Emphasis on the Role of Online Communication Channels and Perceived Communication Satisfaction”, Scientific Journal of Organizational Culture Management, 16(2), pp. 391-369. (in Persian)
Darvar-Alidadi, H. (2017). “The effect of organizational culture and communication skills on job performance (Case study: nurses of Zahedan Social Security Hospital)”, Master Thesis in Public Management, Human Resources, Zahedan: Sistan and Baluchestan University. (in Persian)
Davarzani, M. & Barani, S. (2019). “Understand the mediating role of psychological ownership in the relationship between ethical leadership and employee performance”, Military Management Quarterly, 19(76), pp. 1-28. (in Persian)
Downs, C. & Adrian, A. (1997). Communication Audits, Lawrence, KS: Communication Management.
Downs, C. W. & Hazen, M. D. (1977). “A factor analytic study of communication satisfaction”, Journal of Business Communication, 14(3), pp. 63-73.
García-Vidal, G., Sánchez-Rodríguez, A., Pérez-Campdesuñer, R., & Martínez-Vivar, R. (2021). “Exploring the relationship between organizational values and small team performance: A Delphi method application”, Serbian Journal of Management, 16(1), pp. 61-83.‏
Golparvar, M., Nairi, Sh., & Mahdad, A. (2009). “The relationship between organizational values with job stress, emotional exhaustion and Organizational deviant behaviors in Zoob Ahan Steel Company”, Knowledge and research in applied psychology, 0(42), pp. 45-68. (in Persian)
Grossgrove, J., Scheer, S.D., Conklin, N.L., Jones, J.M., & Safrit, R.D. (2005). “Organizational Values Perceived as Evident Among Ohio State University Extension Personnel”, Journal of Extension, 43(5), https://www.joe.org/joe/2005october/rb6.php.
Hall, A.T., Zinko, R., Perryman, A. A., & Ferris, G. R. (2009). “Organizational Citizenship Behavior: Mediators in The Relationship Between Accountability and Job Performance and Satisfaction”, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol. 15, pp. 381-392.
Hosseini, M.A, Sedgi-Goi-Aghaj, N., Alamdarloo, A., Farzad-Mehr, M., & Mousavi, A. (2016). “Relationship between burnout and job performance of clinical nurses working in Shahid Rajaei Hospital in Shiraz”, Clinical Journal of Nursing and Midwifery, 6(2), pp. 59-68. (in Persian)
Huili, Ye. (2018). Relationship between Employee Personality and Job Performance: Based on the mediating effect of organizational trust and work values. Proceedings of the 2nd international conference on economics and management, education, humanities and social sciences. Book Series: Advances in Social Science Education and Humanities Research, 151, pp. 110-116.
Kan-Mohabbat, I. & Najari, M. (2019). “Investigating the effect of communication quality and communication satisfaction on job performance”, 2nd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Humanities, Tbilisi-Georgia, Permanent Secretariat of the Conference in cooperation with AJA Command University and Headquarters. (in Persian)
Khanjankhani, Kh., Askari, R., Askari Shahi, M., & Shafi'i, M. (2018). “Ranking The Dimensions of The Internal Organizational Environment and The Five Personality Traits in The Professional Performance of Nurses in a Teaching Hospital”, Journal of Urmia School of Nursing and Midwifery, 16(5), pp. 324-334. (in Persian)
khoshnevis, N. (2015). “Effectiveness of organizational communication”, Scientific-Specialized Monthly of Iranian Public Relations Association, 96, pp. 24-30. (in Persian)
Katz, D. & Kahn, R.L. (1987). The social psychology of organizations, New York, Wiley.
Kiani, A., Mahdavi-Rad, H., & Khodayari, M. A. (2017). “Investigating the role of psychological ownership on organizational effectiveness”, International Conference on Accounting, Management and Economics. (in Persian)
Kim, Y. & Jang, S. J. (2019). “Nurses' organizational communication satisfaction, emotional labor, and prosocial service behavior: A cross‐sectional study”, Nursing & health sciences, 21(2), pp. 223-230.‏
Liu, F., Chow, I. H. S., Xiao, D., & Huang, M. (2017).  “Cross-level effects of HRM bundle on employee well-being and job performance the mediating role of psychological ownership”, Chinese management studies, 11(3), pp. 520-537.
Moradi, M. & Khalili, M. (2017). “The effect of professional commitment and organizational commitment on professional-organizational conflict between nurses and nurses and its role in human resource performance”, Scientific Journal of Organizational Culture Management, 15(2), pp. 419-443. (in Persian)
Motowidlo, S. J. (2003). Job performance. In: W. C. Borman, D. R. Ilgen, and R. J. Klimoski, (Eds.), Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology, 12, pp. 39-53. Hoboken, New Jersey, John Wiley.
Nurhaida, E., Susi, P., & Dina (2018). “The Influence of Organizational Culture, Job Satisfaction and Organizational Commitment on Employee Performance in Padang Panjang City Government”, Conference: 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting.
Paterson, D. G. (1963). “The Scott Company Graphic Rating Scale”, The Journal of Personnel Research, 1, pp. 361-376.
Pierce, J. L., O’driscoll, M., & Coghlan, A. (2004). “Work environment structure and psychological. Ownership: the mediating effects of control”, Journal of Social Psychology, 144(5), proquest, pp. 507-534.
Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). “Adaptability in the workplace: development of a taxonomy of adaptive performance”, Journal of applied psychology85(4), 612.‏
Qasemi, A. R. (2014). “Investigating the mediating role of organizational citizenship behaviors on organizational justice and job performance (Investigation of one of the chain stores in Tehran)”, Scientific Journal of “Organizational Culture Management”, 12(1), pp. 63-82. (in Persian)
Qolipour Pinovandi, S. (2016). “Investigating the Relationship between Organizational Values with the Performance of Governmental Organizations in the Education Departments of West Mazandaran Province”, Third National Conference on Key Topics in Management and Accounting Sciences. Gorgan, Department of Education and Research, Barugster Pars Engineering Company, Farhangian University, Golestan Province. (in Persian)
Rajabi-Farjad, H. (2015). “The mediating role of psychological ownership in the relationship between servant leadership and job satisfaction”, Journal of Resource Management in Law Enforcement, 2(4), pp. 43-66. (in Persian)
Ramezanian, M. R. & Gheybdoost, H. (2016). “Prioritization of factors affecting the quality of health care services with a combined approach of network analysis process and fuzzy TOPSIS in public hospitals”, Hospital Quarterly, 15(4), pp. 79-88. (in Persian)
Robbins, S. P. (2007). “Fundamentals of Organizational Behavior”, Translated by Ali Parsaiyan and Syed Mohammad Aarabi, 17th edition, Cultural Research Office Publications, Tehran.
Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values, New York, The Free Press.
Yoo, J., Chung, S. E., & Oh, J. (2021). “Safety climate and organizational communication satisfaction among Korean per anesthesia care unit nurses”, Journal of Peri Anesthesia Nursing, 36(1), pp. 24-29.‏
Zakerian, S.A., Mosaferchi, S., Sepidarkish, M., Nasiri, Z., Momenyan, S., Mortezapour-Soufiani, A. (2018). “The Role of Individual Effective Factors on Nurses' Job Performance. A Case Study: Selected Hospitals in Tehran”, Journal of Occupational Medicine, 10(1), pp. 54-61. (in Persian)
Zeb, A., Akbar, F., Hussain, K., Safi, A., Rabnawaz, M., & Zeb, F. (2021). “The competing value framework model of organizational culture, innovation and performance”, Business Process Management Journal.‏