عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزش‌های سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

چکیده

پرستاران به عنوان بزرگ‌ترین منبع نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان، جایگاه ویژه‌ای در امور درمانی دارند و عملکرد آنان به عنوان فعالیتی اثربخش، با مراقبت مستقیم بیمار تعریف می-شود. لذا، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش ارزش‌های سازمانی و رضایت از ارتباطات با میانجیگری مالکیت روانشناختی بر عملکرد شغلی پرستاران می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می-باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام پرستاران بیمارستان سیدالشهدا (ع) شهر ارومیه به تعداد 265 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 155 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و پس ازمحاسبه روایی و پایایی ابزارها، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و PLS3 انجام گرفت. نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌های سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار و ارزش‌های سازمانی و رضایت از ارتباطات با میانجیگری مالکیت بر عملکرد شغلی پرستاران تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات