ارائه مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 دانشیار،گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، چالوس، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

مفهوم سیاست در سازمان و رفتار سیاسی افراد از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است ولی به دلایل متعدد در سال های اخیر شاهد توجه خاص به رفتار سیاسی افراد در سازمان هستیم. جدا از عوامل موثر بر ادارک و رفتار سیاسی، الگوی ذهنی مدیران نقش بالایی در شکل گیری سبک رفتار سیاسی مدیران در سازمان ها دارد. هدف نهایی پژوهش شناسایی و ارائه الگوی ذهنی سبک رفتار سیاسی مدیران با استفاده از روش کیو است. فضای گفتمان براساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته شکل گرفت، مصاحبه شونده ها از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک دلفی50 عبارت کیو گردآوری شد، سپس بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند کارتهای کیو بین جامعه آماری مورد نظر توزیع و مرتب سازی عبارات کیو در دسته کیو به روش توزیع اجباری توسط آنها انجام شد، پس از تفسیر عامل ها و عبارات کیو، مدل سبک رفتار سیاسی مدیران با توجه به دو بعد اعتقاد به رفتار سیاسی و واکنش به رفتار سیاسی ارائه شد. براساس این مدل 5 نوع سبک رفتار سیاسی مدیران شناسایی و تفسیر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات