ارائۀ مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،گرایش رفتار سازمانی‌، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی‌، چالوس‌، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی‌، چالوس‌، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت فلسفة سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی‌، چالوس‌، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی‌، چالوس‌، ایران

چکیده

مفهوم سیاست در سازمان و رفتار سیاسی افراد از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است. ولی به دلایل متعدد در سال‌های اخیر شاهد توجه خاص به رفتار سیاسی افراد در سازمان هستیم. جدا از عوامل مؤثر بر ادراک و رفتار سیاسی، الگوی ذهنی مدیران نقش بالایی در شکل‌گیری سبک رفتار سیاسی مدیران در سازمان‌ها دارد. هدف نهایی پژوهش شناسایی و ارائة الگوی ذهنی سبک رفتار سیاسی مدیران با استفاده از روش کیو است. فضای گفتمان بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته شکل گرفت. مصاحبه‌شونده‌ها به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک دلفی 50 عبارت کیو گردآوری شد. سپس بر اساس روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند کارت‌های کیو بین جامعة آماری مورد نظر توزیع و مرتب‌سازی عبارات کیو در دستة کیو، به روش توزیع اجباری، توسط آن‌ها انجام شد. پس از تفسیر عامل‌ها و عبارات کیو، مدل سبک رفتار سیاسی مدیران با توجه به دو بعد اعتقاد به رفتار سیاسی و واکنش به رفتار سیاسی ارائه شد. بر اساس این مدل پنج نوع سبک رفتار سیاسی مدیران شناسایی و تفسیر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الوانی، سید مهدی (1390). مدیریت عمومی، تهران، نی.
خنیفر، حسین؛ ناهید مسلمی‌ (1398). اصول و روش‌های پژوهش کیفی‌، تهران، نگاه دانش، ج 1.
قلی‌پور‌، آرین؛ محمد ابویی اردکان؛ طاهره ندافی (1397). «بررسی مدل‌های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک»، مدیریت بازرگانی، د 10، ش 2، ص 461 ـ 486.
ملک‌زاده، غلام‌رضا؛ فریبرز رحیم‌نیا (1395). «الگوی ذهنی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نسبت به معناداری کار: کاربرد روش کیو»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش 81، ص 1 ـ 24.
Albloush, A., Taha, S., Nassoura, A., Al-Utaiebe, G., Masoud, N., & Vij.A., Bohra (2020). “The impact of Organizational Politics On Employees Performance on Jordan”, Journal of Critical Reviewe, Vol. 7, ISSUE 17.
Alvani, S. M. (2011). General Management, Tehran, Ney Publication. (in Persian)
Baxer, D. (2004). Perception of organization political and Workplace Innovation: an Investigation of the Perception and Behavior of staff in an Australian IT Services Organization (online). Ph.D. http://researchbank, Swinburne. Edu.au/vital/access/manager/repository/swin
Buchanan, D. A. (2008). “You stab my back, I’ll stab yours: Management experience and perceptions of organization political Behavior”, British Journal of Management, 19(1), pp. 49-64.
Brown, S.R. (1996). “Q Methodology and Qualitative research”, Qualitative Health Research, 6(4), pp. 561-567.
Coole, D.R. (2007). Expansion and Validation of the Political Skill Inventory (PSI): An Examination of the Link Between Charisma, Political Skill, and Performance, (PHD Diss ertation), University of South Florida.
Farrell, D. & Patterson, J. C. (1982). “Patterns of Political Behaviour in Organizations”, Academy of Management Review, 7, pp. 403-412.
Ferris, G. R. & Treadway, D. C. (Eds). (2012). Politics in organizations: theory and research considerations.                                          
Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & frink, D. D. (2005). “Development and validation of the political skill inventory”, Journal of Management, 31(1), pp. 126-152.
Ferris, G. R., Adams, G., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W.A., & Ammeter, A. P. (2002). “Perceptions of organizational Political”, Theory and research directions, Research in Multi Level Issues, I, pp. 179-254.
Gholipour, A., Aboie Ardakan, M., & Nadafi, T. (2018). “Investigating the Mental Models of Managers in the Strategic Thinking Process”, Journal of Business Management, Vol. 10, No. 2, pp 461-486. (in Persian)
Gullu, S. & Yildiz, K. (2019). “An Analusis on the Relationship Amoung Trust in Managers,Political behavior and Organizational commitment”, Journal of Education and Training Studies, Vol. 7, No. 3. pp:7-116
Jacobs, Claus D., Herbaceous, Loizos Th.(2005); Answers for questions to come: reflective dialogue as an enabler of strategic innovation, Journal of Organizational Change Management, Vol. 18, No. 4, 2005, pp. 338-352. 
Jafariani, H., Mortazavi, S., Nazemi, S., & Bull, P. (2012). “Political behavior in organizational contex: Nature, research and paradigm”, Management Science Letters, 2(2012), pp. 2987-3000.
Kipnis, D. & Schmidt, S. M. (1980). “Intraorganizational influence tactics: Explorations in gettingone's way”, Journal of Applied Psychology February. 1980.Vol. 65,No. 4,440-452
Nicholas, J. B. (2011). Reliability in Q Methodology: A Case Study, Presented at The Eastern Education Research Association Annual Conference Sarasota, FL February 25, 2011 performance: An empirical examination.
Ramlo, S. & Isadore, N. (2014). “Q Methodology and Its Position in the MixedMethods Continuum”, The International Journal of Q Methodology,  Volume 34 - Issue 3 p. 172- 191
Ullah, S., Jafri, A., & Dost, M. (2011). “A synthesis of literature on organizational politics”, Far East Journal of Psychology and Business, 3(3), pp. 36-49.
Vigoda-Gadot, E. (2000). “Internal Politics in Public Administration Systems: An Empirical Examination of its Relationship‏‏ with Job Congruence, organizational Citizenship Behavior,and In-Role Performance”, Public Personal Management, 29(2), pp. 185-210.
Webler, T., Danielson, S., & Tuler, S. (2009). “Using Q method to reveal social perspectives in environmental research”, Greenfield MA: Social and Environmental Research Institute.
Liu, Y., Liu, J., & Wu, L. (2010). “Are you willing and able? Roles of motivation, power and Politics in career growth”, Journal of Management, 36(6), pp. 1432-1460.